Menu

Let´s Explore Our Natural Treasure

 


Článek obsahuje pouze názor partnera projektu – SZeŠ Lanškroun. NA a Komise nenesou odpovědnost za jakékoli případné použití informací v něm obsažených.


This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Název projektu – Project title

Let´s Explore Our Natural Treasure

Program – Programme

Partneři – Partners

Česká republika: SZeŠ Lanškroun

Norsko: Gauldal Videregående Skole

Itálie (Sicílie): The Institute of Istruzione Superiore”Enzo Ferrari“

 

Popis a cíle projektu

Tento projekt je zaměřen na kosmopolitní povědomí o přírodním bohatství a dědictví; jeho rozmanitosti, společných rysů a vlastnosti. Účastí v tomto projektu bychom chtěli podpořit spolupráci a mezikulturní komunikaci, posílení si smysl pro evropské občanství založeného na pochopení a respektování jiných lidí a jejich prostředí. Žáci se tak stanou otevřenější, zvýší se jejich zájem o jiné národy a jejich životní prostředí, jeho ochranu prostřednictvím zkušeností získaných během projektu.

Předmětem tohoto projektu jsou národní parky ve zcela odlišných zemí a klimatických pásmech. Studenti a učitelé se budou zabývat následujícími tématy a začlení je do finálních výstupů:

geologických procesy; popis fauny a flóry typické pro dané oblasti; srovnávání způsobů ochrany přírody v různých zemích a jejich právních předpisů; možnosti ekonomického a zemědělského využití; digitální fotografie, profily na facebooku, komunikace, práce v Excelu, (tabulky, grafy); průměrné hodnoty, statistiky – grafické konstrukce, tabulky; lokalizace na mapě, určení klimatické zóny, důvody a vzácnosti – proč jde o národní park, jeho definice a význam, chemické složení, procesy, vzorce; jazyky – překlad textů.

Studenti by měli být zapojeni do rozličných činností a práce na konečných výstupech. Vzhledem k tomu, že partneři jsou z Norska, Itálie – Sicílie a České republiky, budeme se soustředit na nejvýznamnější národních parků a chráněné krajinné oblasti v těchto zemích. Studenti budou zkoumat, co mají společného (z pohledu historie přírody, geologie, fauny, flóry, ochrany životního prostředí, legislativy, ekonomického a zemědělského využití, klimatu, lokalizace atd.).

Budeme sledovat období od geologických procesů až do současné podoby. Každá země má několik národních parků s jejich typickými rysy a charakteristikami, jedinečností a raritami. Některé z nich jsou si podobné, některé jsou zcela odlišné a jedinečné. Studenti a jejich učitelé budou zkoumat parky teoreticky, ale hlavně praktickou činností v terénu během pobytů v partnerské zemi. Budou pracovat v týmech, které budou mít zvláštní úkoly. Každý tým by měl získávat informace (internet, encyklopedie, učebnice atd.) a zkoumat parky podle výše uvedených zadání.

Všechny tyto aktivity by měly vést k vytvoření hlavního výstupu (průvodce národními parky) a několika menším produktům. Měly by být vytvořeny dokumenty se stručným přehledem, kde budou zdůrazněny podobnosti a odlišnosti (tabulky, grafy, statistiky, chemické složení, mapy a lokalizace, průměrné hodnoty, ochrana životního prostředí a zákony, flóra a fauna, minerály, rarity atd.) dále pak Power Pointové prezentace s vlastními popisky, fotkami a obrázky. Studenti vytvoří jednoduchý slovník se slovní zásobou, která má vztah k národním parkům a tím, co zde najdeme. Tento slovník bude v anglickém jazyce a ostatních partnerských jazycích, v případě nutnosti i v latině. Na závěr studenti vytvoří své vlastní definice národních parků a jejich významu.

Všechny tyto výsledky by měly být shrnuty v průvodci národními parky. Jeho obsah bude přeložen z rodného jazyka do angličtiny a naopak. Neoddělitelnou součástí této příručky budou fotografie s popisky vytvořené studenty. Ti uplatní své dovedností z oblasti informačních a komunikačních technologií, a vytvoří tak konečnou grafickou a obrazovou podobu.

Hlavní cílovou skupinou tohoto projektu jsou studenti. Všechny naše činnosti jsou zaměřeny na studenty a mohou být vytvořeny pouze za jejich účasti. Tyto činnosti jim umožní získat nové znalosti a dovednosti a uplatnit je v praxi. Mladí lidé mohou pozorovat rozličnost jejich přírody a krajiny, stejně tak jako mnoho podobností, které mohou najít ve svém životním  prostředí a přístupu k němu, v jazycích či národních zvycích. Naučí se novým věcem, společně spolupracovat bez rozdílu, z které země jsou nebo které dovednosti ovládají. Budou vytvářet širokou škálu produktů zajímavým a zábavným způsobem. Druhou cílovou skupinou jsou učitelé, kteří budou studenty podporovat a pomáhat jim s veškerou činností, budou zárukou, že projekt proběhne bez problémů a jeho výsledky budou trvalé a využitelné i po ukončení projektu.

Je potřeba, aby tento projekt probíhal na nadnárodní úrovni přímo praktickou činností v terénu, protože je založen na porovnání různých krajin a jejich vývoji. Bez této možnosti by projekt ztratil svůj význam. Důležitost tohoto projektu spočívá i v získání povědomí o okolní přírodě a jejím významu či nezbytnosti chránit ji jako celosvětové dědictví a bohatství. Pro mladé lidi je důležité uvědomit si svou zodpovědnost za budoucnost dalších generací včetně jejich dětí. Ochrana našeho životního prostředí a přírody je i v jejich rukou.

The project description

This project is aimed at cosmopolitan awareness of the natural treasure and heritage, its variety and common features and characteristics. Through participation in this project, we wish to encourage cooperation and intercultural communication and strengthen the sense of European citizenship based on understanding and respect for other people and their environment. Pupils will become more open-minded and interested in other cultures and their natural environment and its protection through the experiences gained in the project.

The subject of this project are national parks in completely different countries and climatic zones and it will have following basic topics which the students and teachers will deal with and include into the final products:

geological processes; description of flora, fauna, typical for the exact area; comparing ways of nature protection in different countries and laws; possibilities of economical and agricultural use; digital photos, facebook profiles, communication, excel work (charts, graphs ); average values, statistics – graphs constructions, charts; localisation in the world, maps, class into climatic zones; reasons and rarities – why it is a national park, its definition and significance, chemical composition, process, formulas; languages – translation of the texts.

The students should be involved in different activities and work on the final outputs. As the partners are from Norway, Canary Islands, Italy – Sicily and the Czech Republic, we will concentrate on the most significant national parks in these countries.

The students will explore what they have common (from a point of view of natural history, geology, fauna, flora, environmental protection, legislation, economical and agricultural use, climate, localization etc.).

We are going to follow the period through the geological processes till the contemporary form. Each country has several national parks with their typical features and characteristic, uniqueness and rarities. Some of them are similar and some of them are completely different and unique. The students with their teachers will explore the parks in theory but in practice by real fieldwork during the stay in a foreign country. They will work in teams, which will have specific assignments. Each team should trace the information (internet, encyclopaedias, textbooks etc.) and explore the parks from above mentioned assignments.

All these activities will result in the main (a guidebook through national parks) and some minor outputs. There should be made documents with the brief summary where the similarities and dissimilarities will be highlighted (charts, graphs, statistics, chemical composition, maps and localization, average values, environment protection and laws, flora and fauna, minerals, rarities etc.) and Power Point presentations with own legends, photos and pictures. Students will make a simple dictionary with the vocabulary which has connection to the national parks and what we can find there. This dictionary will be in English and the other partner languages and if necessary in Latin. Finally the students will invent their own definitions of national parks and their significance.

All the results should be summed up in the guidebook. Everything will be translated from the native languages into English and vice versa. The inseparable part of the guidebook will be photos with legends taken and done by students. They will practise their ICT skills which will result into final graphic and pictorial shape.

The main target group of this project are students. All our activities are student-oriented and can be only accomplished with their participation. The activities enable them to gain new knowledge and skills and practise them. The young people could see their countryside variances as well as many similarities which they can find in their natural environment and attitude to it, languages and also in national habits. They will learn new things; cooperate together without the difference from which country they are or which skills they have. They will produce a great variety of outputs which are planned to be done by an interesting and funny way. The other group is made by teachers who will be students´ supporters and they will help them with all the activities. The teachers provide a guarantee that the project will proceed smoothly and its results will be sustained and used after project finishing.

This project must be carried transnationally through the fieldwork because it is based on comparing of different landscapes and their evolution. Without this possibility the project would lose its significance.

The importance of this project resides into the awareness of surrounding nature significance and necessity to protect it as a worldwide heritage and treasure. It is important to young people to realize their responsibility for the future of the following generations including their children. Protection of our environment and nature is also in their hands.

 

Aktivity projektu – Project activities

6. 5. – 12. 5. 2018 Sicily project work (presentations, guidebook), exploring of the parks
Visit
4. 6. – 10. 6. 2018 Norway project work (presentations, guidebook), exploring of the parks
Visit
23. 9. – 29. 9. 2018 Czech Republic project work (presentations, guidebook), exploring of the parks
Visit

 

Výstupy projektu – Project outputs

Czech outputs Italian outputs Norwegian outputs
Dovrefjell-sunndalsfjella _final_ 4.B

Dovrefjell-sunndalsfjella_final_Součková

Etna_final

Norway_Åmotan_Řeháčková_final

Prezentace_3.C_final

Prezentace_Daniela_Marinello_final

The Jalari Museum Park 4.C_final

KRKONOŠE_Adršpach_final

Presentazione studenti _final_1

Presentazione studenti _final_2

Presentazione studenti _final_3

Presentazione studenti _final_4

Presentazione studenti _final_5

presentazione studenti Rep. Ceca 2

Meeting in sicily_final

VIDEO

ADRŠPACH

Etna park 2018

Marinello nature reserve

Tsjekkia

Presentation Dovre-final

A GUIDEBOOK OF THE NATIONAL PARKS

Experience and definitions

Dictionary_key_words

Website

 

Publicita projektu – Project publicity