Menu

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení na střední školy
konaném ve školním roce 2022/2023

(MŠMT vysdalo dokument představující celkovou informaci k přijímacímu řízení na SŠSoubor publikován: 2022-08-10 13:16:00)


MŠMT stanovilo termíny jednotné přijímací zkoušky. (Praha, srpen 2022   č. j.: MSMT-373/2022-17)

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023


SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJE ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
(Praha, leden 2023
č. j.: MSMT196/20232)


Každoročně jsou vydané nové tiskopisy přihlášky do 1. kola přijímacího řízení,

staré tiskopisy jsou platné za podmínky doplnění všech informací, zejm. o přiložení Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání.

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023

Termín Aktivita
do 30. září Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle §60c odst. 1 školského zákona.
do 31. října Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
od 4. do 31. ledna Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.
od 4. ledna do 31. března Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
od 4. do 31. ledna Talentové zkoušky v konzervatořích.
do 31. ledna Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
do 1. března 2023 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.
do 15. března 2023 Žáci ZŠ podávající přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky obdrží na své kmenové škole zápisový lístek. Ostatní uchazeči, kteří jej předkládají, jej obdrží od krajského úřadu, a to na základě písemné žádosti.
od 12. do 28. dubna Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
od 22. do 30. dubna Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
13. dubna 2023 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle §60c odst. 1 školského zákona).
14. dubna 2023 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle §60c odst. 1 školského zákona.
17. dubna 2023 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle §60c odst. 1 školského zákona).
18. dubna 2023 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle §60c odst. 1 školského zákona)
do 28. dubna 2023 Vyhodnocení JPZ a předání výsledků školám (řádný termín)
do 30. dubna 2023 Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek u oborů vzdělání konajících JPZ.

Další informace:

Novinky v přijímacím řízení od školního roku 2016/2017

 • sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení,
 • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,
 • přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
 • jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám,
 • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %,
 • v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a nově do 15. února.
 • mění se termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení – konají se v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna;

V platnosti v prvním kole přijímacího řízení zůstává

 • podávání dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit na 2 obory vzdělání),
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna,
 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),
 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,
 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky),
 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 2. ledna do 15. ledna,
 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna,
 • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky, se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.