Menu

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení na střední školy
konaném ve školním roce 2019/2020

Na základě § 6 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se jednotná přijímací zkouška koná ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom termínu.

Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty v tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně:

Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června

Víceletá gymnázia – 9. června

Náhradní termín přijímacích zkoušek – 23. června

Schéma školních přijímacích zkoušek stanovilo ministerstvo vyhláškou, jejich rozpis přikládáme pod tento text.

Prodlouží se také čas u přijímacích zkoušek. Vzhledem k tomu, že nebudou probíhat standardně, přistoupilo ministerstvo v jednom termínu jednotné přijímací zkoušky k úlevě pro studenty a prodloužilo čas při jejím skládání. Studenti tak dostanou o 15 minut víc na matematickou část, a 10 minut navíc pro část českého jazyka.

Přehledný harmonogram jednotné přijímací zkoušky naleznete ZDE.27. března 2020

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A K UKONČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření koronavirové nákazy, a následné vyhlášení nouzového stavu, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo „MŠMT“) zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb.

Tento zákon tedy upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy a podobu a způsob konání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.

Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym


TENTO ZÁKON UPRAVUJE NĚKTERÁ  PRAVIDLA zavedená od roku 2016

Novinky v přijímacím řízení od školního roku 2016/2017

 • sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení,
 • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,
 • přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
 • jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám,
 • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %,
 • v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a nově do 15. února.
 • mění se termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení – konají se v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna;

V platnosti v prvním kole přijímacího řízení zůstává

 • podávání dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit na 2 obory vzdělání),
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna,
 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),
 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,
 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky),
 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 2. ledna do 15. ledna,
 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna,
 • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky, se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.

Pro rok 2019 jsou vydané nové tiskopisy přihlášky do 1. kola přijímacího řízení,

staré tiskopisy jsou platné za podmínky doplnění všech informací, zejm. o přiložení Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání.

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020

Termín Aktivita
do 30. září Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle §60c odst.1 školského zákona.
do 31. října Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
do 30. listopadu Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
od 2. do 15. ledna Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.
od 2. ledna do 15. února Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 20. ledna Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.
od 15. do 31. ledna Talentové zkoušky v konzervatořích.
do 31. ledna
Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
do 20. února Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 2. března 2020
Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.
od 12. do 28. dubna Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
od 22. do 30. dubna Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
14. dubna 2020 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle §60c odst.1 školského zákona).
15. dubna 2020 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle §60c odst.1 školského zákona.
16. dubna 2020 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle §60c odst.1 školského zákona).
17. dubna 2020 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle §60c odst.1 školského zákona)
13. května 2020 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
14. května 2020 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
8. června 2020 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání.
23. června 2020 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
Další informace: