Menu

Stanovy SRPŠ

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při SZeŠ Lanškroun, z. s.

I.

Sdružení rodičů a přátel školy při Střední zemědělské a veterinární škole Lanškroun, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), tedy od 1. 1. 2014 považuje za spolek ve smyslu § 3045 odst. 1 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

II. Název

Název spolku je Sdružení rodičů a přátel školy při SZeŠ Lanškroun, z. s., IČO 70149526.

III. Sídlo

Adresa sídla je Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun.

IV. Stanovy

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti jeho členů i volených orgánů se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy v úplném znění v sídle spolku.

V. Cíle, činnost

 1. Koordinace a sjednocování výchovného působení školy a rodičů
 2. Účinná a dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání
 3. Respektování práv a potřeb dětí
 4. Vytváření bezpečného všestranně se rozvíjejícího psychosociálního klimatu v rodinách i ve škole

VI. Členství ve spolku

Členství ve spolku je na principu dobrovolnosti, ale v souladu s cílem a posláním spolku. Členství vzniká zákonným zástupcům nezletilých a zletilých žáků s datem zahájení studia žáka /žákyně/ a zaniká ukončením či zanecháním studia na SZeŠ Lanškroun.

Svůj souhlas se členstvím vyjádří člen zaplacením ročního členského příspěvku.

Členství zaniká úspěšným složením maturitní zkoušky žáka /žákyně/, zanecháním či ukončením studia žáka /žákyně/ ve škole.

VII. Práva a povinnosti člena

Člen spolku má tato práva:

 • podílet se na činnosti spolku
 • být pravidelně informován o dění a akcích pořádaných spolkem a školou
 • podávat návrhy, připomínky a vznášet dotazy
 • volit a být volen do orgánů spolku

Člen má tyto povinnosti:

 • platit členské příspěvky, o kterých rozhodne celoškolský výbor
 • dodržovat ustanovení stanov

VIII. Členské příspěvky

Výši a splatnost členského příspěvku na jeden školní rok stanoví celoškolský výbor. Pokud rodiče mají ve škole více dětí, platí členský příspěvek pouze jedno.

IX. Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří:

 • celoškolský výbor
 • předseda

X. Celoškolský výbor

 • Členové spolku zvolí nejméně jednoho zástupce třídy do celoškolského výboru. Výbor je kolektivním výkonným orgánem, každoročně volí předsedu a pokladníka.
 • Celoškolský výbor zajišťuje chod spolku a naplňování jeho cílů.
 • Jednání celoškolského výboru se může zúčastnit každý člen spolku, který o to projeví zájem.
 • Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve výbor na jednání vedení školy.
 • Předseda spolku je statutárním orgánem, zastupuje ho navenek a jedná jeho jménem.

 XI. Hospodaření spolku

Prostředky na svoji činnost získává spolek hlavně z členských příspěvků, dále pak ze sponzorských darů a grantů a z vedlejší činnosti spolku. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov.

XII. Zrušení spolku

O zrušení spolku rozhoduje shromáždění členů spolku. Návrh na zrušení musí obsahovat postup při likvidaci a způsob likvidace majetku organizace.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnosti schválením celoškolským výborem dne 13. 11. 2015.

 

předsedkyně spolku