Menu

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria určující pořadí uchazečů
v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníků školního roku 2023/2024

A)   Počet bodů dosažených v testech jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

Maximální počet bodů je 100

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl v každém z testů alespoň 10 bodů a v celkovém součtu bodů z obou testů dosáhl alespoň 25 bodů.

V případě, že uchazeč vykoná jednotnou zkoušku v obou řádných termínech, do hodnocení přijímacího řízení se mu započte lepší výsledek z každého testu.
Hodnocení jednotných testů se na celkovém hodnocení uchazeče v rámci přijímacího řízení podílí minimálně 60 %.

B)   Hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole

Maximální počet bodů je 50

 • Průměrný prospěch ze všech předmětů:
  Maximální počet bodů je 20
  Klíč přidělování bodů:
  průměr 1,00 = 20 bodů, průměr 3,00 = 0 bodů, hodnoty průměrů mezi 1,00 a 3,00 – dělením bodů
  používá se průměr z prospěchu v pololetí posledního ročníku předchozího vzdělávání základní školy – do průměru se nezapočítává hodnocení z chování ani hodnocení z nepovinných předmětů.
 • Prospěch z profilových předmětů (český jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodopis, chemie)
  Maximální počet bodů je 30
  Klíč přidělování bodů:
  1 (výborný) = 6 bodů; 2 (chvalitebný) = 4 body, 3 (dobrý) = 2 body, 4, 5, N (dostatečný, nedostatečný, nehodnocen) = 0 bodů

C)   Další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
       (§ 60d odst. 1 písm. d školského zákona)

Maximální počet bodů je 15

 • Účast v přírodovědných soutěžích alespoň regionálního rozsahu. Účast uchazeč doloží diplomem či potvrzením ze základní školy spolu s přihláškou ke studiu.
  Počet bodů je 5
 • Aktivní zařazení v klubech nebo sdruženích profesního zaměření (jezdecké, chovatelské, …). Zařazení doloží uchazeč potvrzením klubu, sdružení či základní školy spolu s přihláškou ke studiu.
  Počet bodů je 10

V případě, že počet uchazečů bude vyšší, než počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání, o přijetí ke studiu rozhodne celkový počet získaných bodů (max. 165 bodů) za současného splnění podmínky alespoň 10 bodů v testu z MAT a zároveň alespoň 10 bodů v testu z CJL a současně z obou testů získaných nejméně 25 bodů.

Při rovnosti celkového počtu získaných bodů rozhoduje o pořadí uchazečů celkový počet bodů získaných z obou testů jednotné přijímací zkoušky, v případě pokračující rovnosti rozhoduje o pořadí uchazečů hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole (1. průměrný prospěch ze všech předmětů, 2. prospěch z profilových předmětů viz bod b).

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promine na žádost přijímací zkouška z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona nebo podle Opatření obecné povahy č.j. MSMT-29772/2022-1. Podmínkou pro přijetí těchto uchazečů je, aby dosáhl alespoň 12 bodů v testu z matematiky a úspěšně vykonal pohovor ověřující znalost českého jazyka před zkušební komisí. Termín a podrobnosti konání pohovoru budou uchazeči zaslány společně s pozvánkou k přijímacímu řízení.

Pořadí těchto uchazečů vytvoří ředitel školy na základě redukovaného pořadí všech uchazečů podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Další předpoklady pro přijetí uchazečů a podmínky studia

 • Součástí přihlášky pro studijní obor agropodnikání i veterinářství musí být lékařem potvrzená zdravotní způsobilost podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
 • K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, který je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole, případně příslušném krajském úřadu. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. (Vysvědčení z posledního ročníku předloží přijatý žák při zahájení vzdělávání.)
 • Předložení dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, na území ČR, a to nejpozději při zahájení vzdělávání (§ 20 odst. 3 školského zákona).