Menu

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria určující pořadí uchazečů
v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníků školního roku 2022/2023

a)   Počet bodů dosažených v testech jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

Maximální počet bodů je 100

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl v každém z testů alespoň 10 bodů a v celkovém součtu bodů z obou testů dosáhl alespoň 25 bodů.

V případě, že uchazeč vykoná jednotnou zkoušku v obou řádných termínech, do hodnocení přijímacího řízení se mu započte lepší výsledek z každého testu.
Hodnocení jednotných testů se na celkovém hodnocení uchazeče v rámci přijímacího řízení podílí minimálně 60 %.

b)   Hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole

Maximální počet bodů je 50

 • Průměrný prospěch ze všech předmětů:
  Maximální počet bodů je 20
  Klíč přidělování bodů: průměr 1,00 = 20 bodů, průměr 3,00 = 0 bodů, hodnoty průměrů mezi 1,00 a 3,00 – dělením bodů
  používá se průměr z prospěchu v pololetí posledního ročníku předchozího vzdělávání základní školy – do průměru se nezapočítává hodnocení z chování ani hodnocení z nepovinných předmětů.
 • Prospěch z profilových předmětů (český jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodopis, chemie)
  Maximální počet bodů je 30
  Klíč přidělování bodů: 1 (výborný) = 6 bodů; 2 (chvalitebný) = 4 body, 3 (dobrý) = 2 body, 4, 5, N (dostatečný, nedostatečný, nehodnocen) = 0 bodů

c)   Další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
       (§ 60d odst. 1 písm. d školského zákona)

Maximální počet bodů je 15

Účast v přírodovědných soutěžích alespoň regionálního rozsahu. Účast uchazeč doloží diplomem či potvrzením ze základní školy.
Počet bodů je 5

Aktivní zařazení v klubech nebo sdruženích profesního zaměření (jezdecké, chovatelské, …). Zařazení doloží uchazeč potvrzením klubu, sdružení či základní školy.
Počet bodů je 10

V případě, že počet uchazečů bude vyšší, než počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání o přijetí ke studiu rozhodne celkový počet získaných bodů (max. 165 bodů) za současného splnění podmínky 10 bodů v testu z MAT a zároveň 10 bodů v testu z CJL a současně z obou testů získaných nejméně 25 bodů. Při rovnosti celkového počtu získaných bodů rozhoduje o pořadí uchazečů počet bodů získaných z hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole (1. průměr, 2. předměty). Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik jich lze přijmout, rozhodne jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promine na žádost přijímací zkouška z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona. Znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v daném oboru bude ověřena pohovorem před zkušební komisí. Pořadí těchto uchazečů vytvoří ředitel školy ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb.

Další předpoklady pro přijetí uchazečů a podmínky studia

 • Součástí přihlášky pro studijní obor agropodnikání i veterinářství musí být lékařem potvrzená zdravotní způsobilost podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
 • K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, který je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole, případně příslušném krajském úřadu. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. (Vysvědčení z posledního ročníku předloží přijatý žák při zahájení vzdělávání.)
 • Předložení dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, na území ČR, a to nejpozději při zahájení vzdělávání (§ 20 odst. 3 školského zákona).