Menu

Aktuální stav

 


30. 5. 2018
Ukončení přijímacího řízení do 1. ročníků 2018/2019

Po ukončení lhůty pro doručení Zápisových lístků, bylo rozhodnuto o ukončení přijímacího řízení v tomto školním roce.
Jsou naplněny plánované kapacity oborů.

16. 5. 2018
Vyřízení odvolání v 1. kole přijímacího řízení

Zveřejněním výsledkových listin se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Po ukončení lhůty pro doručení Zápisových lístků, bylo rozhodnuto o odvoláních a přijati další uchazeči pro naplnění plánované kapacity oboru. Nově přijatí uchazeči musí škole doručit zápisový lístek v lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí (tj. do 30. 5. 2018). Neodevzdá-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce do tohoto termínu zápisový lístek, zaniká posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče na naši školu.

27. 4. 2018
Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení

Zveřejněním výsledkových listin se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Zápisový lístek, pokud jste jej již neodevzdali a máte zájem vzdělávat se na naší škole, musíte osobně doručit nebo zaslat na adresu školy nejpozději do 15. 5. 2018. Neodevzdá-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce do tohoto termínu zápisový lístek, zaniká posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče na naši školu.


Vypsání termínů přijímacího řízení do 1. ročníku 2018 / 2019:
forma studia 1. kolo 2. kolo 3. kolo
denní 12. duben 2018
1. řádný termín


16. duben 2018
2. řádný termín

nebude
vyhlášeno
nebude
vyhlášeno
dálkové termín nebyl vypsán (studium se ve školním roce 2018/2019 neotvírá)
pomaturitní termín nebyl vypsán (studium se ve školním roce 2018/2019 neotvírá)

Plánovaný počet přijímaných uchazečů v oborech vzdělávání:
forma studia obor vzdělání před 1. kolem po 1. kole aktuálně
denní Agropodnikání (41 – 41 M/01) 60 30 29
Veterinářství (43 – 41 M/01) 60 60 59

 


Podle školského zákona 561/2004 §66 může v průběhu středního vzdělávání student přestoupit do jiné střední školy (změna oboru vzdělání).
Vzhledem k častým dotazům informujeme zájemce, že mohou na naši školu přestoupit z jiné střední školy do 1. – 2. ročníku (výjimečně 3.ročníku), pokud vykonají rozdílové zkoušky.
Zájemce o přestup musí podat písemnou žádost (za nezletilého zájemce podává žádost zákonný zástupce) a doložit předchozí vzdělání resp. studium. Součástí žádosti pro studijní obor agropodnikání a veterinářství musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor.