Menu

Krok za krokem

Průběh přijímacího řízení do 1. ročníků školního roku 2020/2021


Podávání přihlášek ke studiu

Uchazeč použije k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT pro školní rok 2019/2020 – POZOR nové formuláře (Prihlaska_SS_2019_denni.pdf; Prihlaska_SS_2019_denni.xlsx)

Na přihlášce může uchazeč uvést 2 školy, na které se hlásí

Stejně vyplněnou přihlášku (zachová pořadí škol) zašle vyplněnou a podepsanou na obě školy

UPRAVENO DLE PODMÍNEK AKTUÁLNÍHO STAVU 2020

První škola v pořadí pozve uchazeče k řádnému termínu testů (8. 6.2020 – pondělí)

Druhá škola v pořadí pozve uchazeče k řádnému termínu testů (15. 4.2020 – středa)

Součástí přihlášky pro studijní obor agropodnikání i veterinářství musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor (práce se zvířaty, obsluha strojů, řízení motorových vozidel,…)

na přihlášce je nutné vyplnit požadovaný studijní obor + zaměření

VZOR přihlášky ke studiu
(soubor .pdf o velikosti 1,1 MB)

Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března 2020 resp. do 2. března – tj. pondělí.


Formuláře přihlášek ke studiu

Přímo ze stránek MŠMT ČR (nebo odkaz výše)

na stránkách ministerstva lze také najít aktuální informace týkající se přijímacího řízení.

(Pro otevření a prohlížení a tisk souboru *.pdf je třeba program Adobe Reader  nebo jeho alternativa. Adobe Reader je volně ke stažení např. zde.)
(Pro práci se souborem *.xls je třeba program Microsoft EXCEL  nebo jeho alternativa CALC z OpenOffice/LibreOffice, který je volně ke stažení např. zde.)


Zdroje informací

Pardubický kraj – zřizovatel školy    www.klickevzdelani.cz

Miniosterstvo školství      www.msmt.cz

Cermat      www.cermat.cz


Uchazeči, kteří podají přihlášku v 1. kole, budou konat jednotné testy z českého jazyka a matematiky

Dodavatelem i hodnotitelem testů bude společnost CERMAT. Výsledky testů budou využity jako jedno z kritérií pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení. V případných dalších kolech budou použity testy školy.


Termín konání – UPRAVENO DLE PODMÍNEK AKTUÁLNÍHO STAVU 2020

V prvním kole přijímacího řízení pro denní formu studia oboru agropodnikání a veterinářství budou přijímací zkoušky probíhat dne 8. června 2020 (1. řádný termín). (2. řádný termín BYL ZRUŠEN.)
Náhradní termín pro konání přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení je stanoven na 23. června 2020.


Průběh testů

Testování proběhne metodou tužka – papír, žáci obdrží zadání a záznamový arch

V obou testech budou obsaženy uzavřené i otevřené úlohy

Body za špatné odpovědi nebudou odečítány

Povolené pomůcky: modře či černě píšící propiska, pro matematiku – rýsovací pomůcky (tabulky a kalkulátor nejsou povoleny)

Žákům se zdravotním postižením a znevýhodněním může ředitel školy prodloužit dobu na vypracování testů na základě posudku školského poradenského zařízení, který uchazeč doloží k přihlášce

Uchazeč může z testů získat maximálně 100 bodů:

max. 50 bodů za test z českého jazyka ( 60 min.)

max. 50 bodů za test z matematiky (70 min.)

ÚPRAVA 2020: Prodlouží se také čas u přijímacích zkoušek. Vzhledem k tomu, že nebudou probíhat standardně, přistoupilo ministerstvo v jednom termínu jednotné přijímací zkoušky k úlevě pro studenty a prodloužilo čas při jejím skládání. Studenti tak dostanou o 15 minut víc na matematickou část, a 10 minut navíc pro část českého jazyka.


Kritéria pro hodnocení uchazečů:

1. počet bodů dosažených v testech jednotné přijímací zkoušky z M, ČJ

Maximální počet bodů je 100
Bude se jednat o počet bodů dosažených v testech s přesností na celá čísla.
Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl alespoň 10 bodů v každém z testů a v součtu z obou testů alespoň 20 bodů.

2. Hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole

Maximální počet bodů je 50

Průměrný prospěch ze všech předmětů:

Maximální počet bodů je 20
Klíč přidělování bodů: průměr 1,00 = 20 bodů, průměr 3,00 = 0 bodů, hodnoty průměrů mezi 1,00 a 3,00 – dělením bodů
používá se průměr z prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku předchozího vzdělávání základní školy – do průměru se nezapočítává hodnocení z chování ani hodnocení z nepovinných předmětů.

Prospěch z profilových předmětů (český jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodopis, chemie)

Maximální počet bodů je 30
Klíč přidělování bodů: 1 (výborný) = 6 bodů; 2 (chvalitebný) = 4 body, 3 (dobrý) = 2 body, 4 (dostatečný) = 0 bodů

3. Další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (odst. 13 písm. d § 60 školského zákona)

Počet bodů je 15
Účast v přírodovědných soutěžích alespoň regionálního rozsahu. Počet bodů je 5
Aktivní zařazení v klubech nebo sdruženích profesního zaměření (jezdecké, chovatelské, …). Počet bodů je 10

4. Další předpoklady pro přijetí uchazečů a podmínky studia

  • Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. (Vysvědčení z posledního ročníku předloží přijatý žák při zahájení vzdělávání.)
  • Předložení dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, na území ČR, a to nejpozději při zahájení vzdělávání (§ 20 odst. 3 školského zákona).

V případě, že počet uchazečů bude vyšší, než počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání o přijetí ke studiu rozhodne celkový počet získaných bodů (max. 165 bodů) .

Při rovnosti celkového počtu získaných bodů rozhoduje o pořadí uchazečů počet bodů získaných z hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole (1. průměr, 2. předměty)
Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik jich lze přijmout, rozhodne jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.

Výsledky budou zveřejněny do dvou dnů po uvonění CERMATem (nejdříve 28. 4. 2020


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

není nutné doručovat písemně

rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou


Zápisové lístky

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, který je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.
Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole, případně příslušném krajském úřadu.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.


Další kola přijímacího řízení

v dalších kolech přijímacího řízení uchazeč na přihlášce vyplní pouze 1 školu; počet přihlášek není v dalších kolech omezen

v dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotné přijímací zkoušky

termíny konání přijímacích zkoušek v dalších kolech stanoví ředitel střední školy stejně tak i způsob hodnocení uchazečů


Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto společnost CERMAT ani naše škola letos neorganizuje.
Ilustrační a dříve použité testy z českého jazyka jednotných přijímacích zkoušek
Ilustrační a dříve použité testy z matematiky jednotných přijímacích zkoušek
zveřejnil CERMAT na internetu.


Plánovaný počet přijímaných uchazečů v denní formě studia:

obor vzdělání Agropodnikání – 60 žáků

obor vzdělání Veterinářství – 60 žáků.


Podle školského zákona 561/2004 §66 může v průběhu středního vzdělávání student přestoupit do jiné střední školy (změna oboru vzdělání).
Vzhledem k častým dotazům informujeme zájemce, že mohou na naši školu přestoupit z jiné střední školy do 1. – 2. ročníku (výjimečně 3.ročníku), pokud vykonají rozdílové zkoušky.
Zájemce o přestup musí podat písemnou žádost (za nezletilého zájemce podává žádost zákonný zástupce) a doložit předchozí vzdělání resp. studium. Součástí žádosti pro studijní obor agropodnikání a veterinářství musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor.