Menu

Krok za krokem

Průběh přijímacího řízení do 1. ročníků školního roku 2023/2024


Podávání přihlášek ke studiu

Uchazeč použije k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT pro školní rok 2022/2023 – POZOR opět nové formuláře

Na přihlášce může uchazeč uvést 2 školy, na které se hlásí

Stejně vyplněnou přihlášku (zachová pořadí škol) zašle vyplněnou a podepsanou na obě školy

První škola v pořadí pozve uchazeče k řádnému termínu testů (13. 4.2023 – čtvrtek)

Druhá škola v pořadí pozve uchazeče k řádnému termínu testů (14. 4.2023 – pátek)

Součástí přihlášky pro studijní obor agropodnikání i veterinářství musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor (práce se zvířaty, obsluha strojů, řízení motorových vozidel,…)

na přihlášce je nutné vyplnit požadovaný studijní obor + zaměření

Vysvětlivky k přihláškám (platné od školního roku 2020/2021)

VZOR vyplnění přihlášky ke studiu
(soubor .pdf o velikosti 949 kB)

Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března 2023 – tj. středa.


Formuláře přihlášek ke studiu

Přímo ze stránek MŠMT ČR (viz odkaz výše)

na stránkách ministerstva lze také najít aktuální informace týkající se přijímacího řízení.

(Pro otevření a prohlížení a tisk souboru *.pdf je třeba program Adobe Reader  nebo jeho alternativa. Adobe Reader je volně ke stažení např. zde.)
(Pro práci se souborem *.xls je třeba program Microsoft EXCEL  nebo jeho alternativa CALC z OpenOffice/LibreOffice, který je volně ke stažení např. zde.)


Zdroje informací

Pardubický kraj – zřizovatel školy    www.klickevzdelani.cz

Miniosterstvo školství      www.msmt.cz

Cermat           www.cermat.cz

Facebook      facebookový profil Jednotné přijímačky


Jednotná přijímací zkouška

Uchazeči, kteří podají přihlášku v 1. kole, budou konat jednotné testy z českého jazyka a matematiky

Dodavatelem i hodnotitelem testů bude společnost CERMAT. Výsledky testů budou využity jako jedno z kritérií pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení. V případných dalších kolech budou použity testy školy.


Průběh testů

Testování proběhne metodou tužka – papír, žáci obdrží zadání a záznamový arch

V obou testech budou obsaženy uzavřené i otevřené úlohy

Body za špatné odpovědi nebudou odečítány

Povolené pomůcky: modře či černě píšící propiska, pro matematiku – rýsovací pomůcky (tabulky a kalkulátor nejsou povoleny)

Žákům se zdravotním postižením a znevýhodněním může ředitel školy prodloužit dobu na vypracování testů na základě posudku školského poradenského zařízení, který uchazeč doloží k přihlášce.

Uchazeč může z testů získat maximálně 100 bodů:

max. 50 bodů za test z českého jazyka ( 60 min.)

max. 50 bodů za test z matematiky (70 min.)


Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2023/2024

1)    Rozhodnutí o vypsání přijímacího řízení

25. ledna 2023 Ing. David Hruška, ředitel školy, rozhodl o vypsání přijímacího řízení.
Ředitel Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun vyhlašuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 1. kolo přijímacího řízení do oborů agropodnikání a veterinářství v denní formě studia a stanovuje jednotná kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění.

2)   Termín konání

V prvním kole přijímacího řízení pro denní formu studia oboru agropodnikání a veterinářství budou přijímací zkoušky probíhat ve dnech 13. dubna 2023 (1. řádný termín) a 14. dubna 2023 (2. řádný termín).

Náhradní termíny pro konání přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení jsou stanoveny na 10. a 11. května 2023.

3)   Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v denní formě studia:

obor vzdělání Agropodnikání – 30 žáků
obor vzdělání Veterinářství    – 60 žáků

4)    Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Ve školním roce 2022/2023 Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče z řádného termínu zkoušky příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, do 28. dubna 2023. 

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče – není nutné doručovat písemně.

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou.


Zápisové lístky

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, který je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.
Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole, případně příslušném krajském úřadu.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (podle § 60 g odst. 7 školského zákona)
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě vydání nového rozhodnutí podle §101 písm. b) správního řádu.
Zákon č. 135 /2020 Sb. V kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje, stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.


Další kola přijímacího řízení

v dalších kolech přijímacího řízení uchazeč na přihlášce vyplní pouze 1 školu; počet přihlášek není v dalších kolech omezen

v dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotné přijímací zkoušky

termíny konání přijímacích zkoušek v dalších kolech stanoví ředitel střední školy stejně tak i způsob hodnocení uchazečů


Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto společnost CERMAT ani naše škola letos neorganizuje.
Ilustrační a dříve použité testy z českého jazyka jednotných přijímacích zkoušek
Ilustrační a dříve použité testy z matematiky jednotných přijímacích zkoušek
zveřejnil CERMAT na internetu.


Podle školského zákona 561/2004 §66 může v průběhu středního vzdělávání student přestoupit do jiné střední školy (změna oboru vzdělání).
Vzhledem k častým dotazům informujeme zájemce, že mohou na naši školu přestoupit z jiné střední školy do 1. – 2. ročníku (výjimečně 3.ročníku), pokud vykonají rozdílové zkoušky.
Zájemce o přestup musí podat písemnou žádost (za nezletilého zájemce podává žádost zákonný zástupce) a doložit předchozí vzdělání resp. studium. Součástí žádosti pro studijní obor agropodnikání a veterinářství musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor.