Menu

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky.

K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit, které vedou k vylepšení sociálního klimatu školy, posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblasti primární prevence a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Členové školního poradenského pracoviště:

Výchovný poradce: Mgr. Martina Dolečková
Kariérový poradce: Ing. Rudolf Rabas
Školní metodik prevence: Ing. Jitka Motlová
Školní psycholožka: Mgr. Kamila Barlow

 

Výchovný poradce – Mgr. Martina Dolečková

 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • ve spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou zajišťuje reedukaci integrovaných žáků
 • poradenská pomoc pedagogům při řešení problémů žáků
 • systematická péče pro žáky s neprospěchem, prevence školní neúspěšnosti
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • konzultace
  PO, ST, ČT, PÁ  od 7:15 hod. do 8:00 hod.
  od 10:05 hod. do 10:50 hod. nebo kdykoli po předchozí domluvě.

 

Kariérový poradce – Ing. Rudolf Rabas

 • podává žákům a jejich rodičům informace o budoucím uplatnění žáků
 • jezdí propagovat školu na burzy škol
 • zpracovává přihlášky ke studiu na VOŠ a VŠ
 • konzultace
  ČT  od 10:05 hod. do 10:50 hod., ČT  od 13:25 hod. do 14:10 hod.

 

Školní metodik prevence – Ing. Jitka Motlová

 • poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům informace z oblasti prevence rizikového chování
 • nabízí zájemcům odborné a metodické materiály
 • navrhuje opatření k odhalování rizik spojených s výskytem záměrného ubližování, agresivity a závislosti
 • mapuje projevy rizikového chování mezi žáky a navrhuje jejich řešení
 • Minimální preventivní program
 • Program proti šikanování
 • postup při výskytu rizikového chování na naší škole
 • zajišťuje preventivní programy ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

Školní psycholog – Mgr. Kamila Barlow

 • poskytuje poradenské konzultace žákům, příp. pedagogům 1krát měsíčně, v případě potřeby častěji