Menu

SRPŠ

SRPŠ při SZeŠ Lanškroun, z. s.

předsedkyně spolku: paní Sylva Helekalová, zástupce rodičů

školní koordinátor: Mgr. Lenka Chrobáková

Činnost SRPŠ


SRPŠ pomáhá škole při plnění jejího poslání, koordinuje a sjednocuje výchovné působení školy a rodičů.

Zasedání celoškolského výboru probíhá za účasti zástupců rodičů z jednotlivých tříd dvakrát do roka v době třídních schůzek.

Rodiče jsou informováni o aktivitách školy a spolurozhodují o čerpání peněžních prostředků z fondu SRPŠ, který je tvořen z jejich prostředků. Největší částku na výdajích mají mimořádná stipendia za výborný prospěch, ceny pro studenty na prvních místech v soutěžích a olympiádách, hrazení cestovného na sportovní turnaje, příspěvky na odborné exkurze, květinové dary studentům 4. ročníků při příležitosti maturitního plesu a slavnostního předávání maturitních vysvědčení na lanškrounském zámku.

V letošním školním roce byl schválen:

Příspěvek 250 Kč na rodinu na rok (splatný cca do pololetí probíhajícího školního roku)

Kriteria přidělování mimořádných stipendií stanovuje výbor SRPŠ pro příslušný školní rok.

– podle dosaženého studijního průměru na konci školního roku takto (stejně jako minulé roky):

Průměr 1,00 – 1,15     stipendium           1000,00 Kč

Průměr 1,16 – 1,50     stipendium              700,00 Kč

Průměr 1,51 – 1,80     stipendium              500,00 Kč


Třídní schůzky ve školním roce 2022/2023

jsou naplánovány v následujících termínech
  • 1. pololetí:    11. listopadu 2022
  • 2. pololetí:         28. dubna 2023

Výbor SRPŠ a ředitelství SZeŠ v Lanškrouně Vás zve na třídní schůzku,
která se koná dne 28. dubna 2023 v budově školy v Dolním Třešňovci.

Zahájení:
v pátek 28. 4. 2023  ve 14:15 hodin v jednotlivých třídách

Individuální konzultace:
v kabinetech vyučujících od 14:00 do 16:00 hodin

Program schůzky:

  • Prospěch a chování žáků
  • Ubytování a stravování žáků
  • Informace zástupců tříd z výboru SRPŠ
  • Informace o kurzech a exkurzích (a s nimi spojenými náklady)
  • Maturity 4. ročníků
  • Různé

Schůze celoškolského výboru: 
v pátek 28. 4. 2023 v 13:15 hodin ve sborovně školy
(žádáme zvolené zástupce jednotlivých tříd z řad rodičů o účast na schůzce výboru)

Písemnou pozvánku doručí také studenti svým rodičům na omluvném listu žáka.
Přečtení této pozvánky potvrďte podpisem a prostřednictvím Vaší dcery (syna) třídnímu učiteli svoji účast či neúčast.
Případně potvrďte zprávou v aplikaci pro komunikaci s třídním učitelem.