Menu

Školní soutěže

Biologické soutěže

Biologické soutěže od minulého školního roku mají poněkud jiný charakter. Pro neúměrnou složitost a to jak na přípravu, tak i po stránce obsahové, jsme ustoupili od pořádání školních kol biologické olympiády. Poslední dva ročníky už bylo nutné žáky do účasti vysloveně nutit a jejich úspěšnost se pohybovala do 30%. Stále považuji biologickou olympiádu za velmi zajímavou, ale její náročnost se již vzdálila od reálných znalostí i těch nejlepších studentů, což opakovaně vedlo k frustraci a nezájmu.

Proto jsme od školního roku 2015/2016 rozběhli spolu s Ing. Irenou Ehlovou školní variantu přírodovědné soutěže v poznávání živočichů a rostlin. Naším cílem je kromě testování vlastních znalostí z praktické biologie také motivovat žáky k samostudiu.

V letošním školním roce 2016/2017 soutěžíme celkem ve čtyřech kolech: podzimní (uskutečnilo se 19. 9.) zimní (proběhlo 26. 1.) jarní (proběhne v dubnu) a letní (proběhne v červnu). Každé kolo pak má nějaké tematické zaměření. Lednové se třeba soustředilo na zimní botaniku a běžné živočichy v lidských příbytcích. Vítězem obou prvních kol se stala studentka 2. C Blanka Gregorová.

František Teichmann


Matematické soutěže

V pátek 23. února 2018 jsme po roce opět počítali  v rámci školního kola a 27. března 208 v oblastním kole regionální matematické soutěže.

Do školního kola soutěže se přihlásilo 55 žáků školy.

Učivo matematiky bylo v soutěžních úlohách obohaceno o zajímavé logické úlohy. Studenti na prvních třech místech v každé kategorii byli odměněni velmi pěknými cenami. Matematické hodinky, hrníček s důležitými vzorci, či bloky pro další procvičování matematických příkladů byly přijaty vítězi  s humorem.

Všichni zúčastnění potom dostali sladkou pozornost. Pěkné ceny včetně občerstvení byly hrazeny z fondu SRPŠ. Děkujeme.

A matematické klání mělo pokračování v oblastním kole, které se konalo na Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí. Vyslali jsme počítat osm úspěšných řešitelů z kola školního.

Naši matematičtí reprezentanti v soutěži středních odborných škol obsadili pěkná místa. Nejlepšího u místění dosáhla Denisa Moravcová, která v kategorii 4. ročníků obsadila krásné 3. místo. Ve velké konkurenci škol zejména technického a ekonomického zaměření si pěkná místa vybojovaly také studentky Martina Sekaninová (2. roč.) a Jana Vlasáková (4. roč), které ve svých kategoriích obsadily 9. příčky. Také 12. místo Veroniky Brunclíkové (1. roč.) bylo vynikajícím výkonem. Krásného výsledku dosáhla také Jana Zajícová (3. roč.), která se propočítala na 14. příčku. Pěkná místa také obsadily studentky Bára Barochová (1. roč.) a Zuzana Viková (2.roč.).

Blahopřeji studentům k pěkným výsledkům a věřím, že se budou i nadále věnovat matematice nad rámec studijních povinností.

Mgr. Lenka Tejklová


Deutsch macht Spaß!

Tradičně i letos 21.11. 2012 proběhla na naší škole regionální soutěž v německém jazyce „Deutsch macht Spaß“. Soutěže se zúčastnilo celkem 27 studentů ze šesti škol z celého regionu. Atmosféra byla napjatá až do poslední chvíle. Účastníci byli zařazeni do dvou kategorií podle stupně jazykové úrovně. Všichni studenti absolvovali nejprve písemný test, který ty nejlepší z nich posunul do ústní části. Poté pět nejlepších studentů z každé kategorie bojovalo o nejlepší umístění. Konverzační část u vyšších ročníků byla koncipována podle státní maturitní zkoušky. Studenti nižších ročníků zde změřili své znalosti v popisu obrázků a konverzaci na určité téma.

Soutěž proběhla v příjemné atmosféře naší školy. Ve vyšší kategorii A suverénně zvítězil student David Miffek z VOŠ a SŠ Česká Třebová, který svým nádherným výkonem ohromil celou porotu. V nižší kategorii B obsadila první místo Michaela Koukolová z VOŠ a SPgŠ Litomyšl. Jsme velice rádi, že letošní soutěž mohla proběhnout za finanční podpory MŠMT Pardubického kraje. Za sebe bych chtěla poděkovat mé kolegyni Petře Zíkové, která mně pomáhala s organizací soutěže na naší škole. Poté patří mé díky všem kolegyním z ostatních škol za oporu při hodnocení výkonů studentů v porotách. Pevně věřím, že se s některými ze studentů ještě uvidíme v příštím školním roce. Maturujícím studentům pak přeji krásné výsledky u maturitní zkoušky z německého jazyka. Martina Tomková


Soutěž „Reise durch Österreich“

Ve školním roce 2012 – 2013 se studenti německého jazyka ze všech ročníků zúčastnili soutěže „Reise durch Österreich“, kterou pořádala redakce časopisu Freundschaft spolu s rakouským velvyslanectvím v Praze. Po namáhavé práci a odpovědi na otázky v deseti číslech časopisu se studenti konečně dočkali odměny za správné odpovědi, protože obsadili třetí místo v naší republice. Navíc tři z výherců včetně učitelů byli pozváni na slavnostní předání cen v rakouském velvyslanectví v Praze 21.6. 2013. Ostatní studenti měli možnost doprovázet skupinu a zúčastnit se velmi zajímavé prohlídky Prahy samozřejmě v německém jazyce. Tři vybrané studentky byly nadšeny z návštěvy velvyslanectví, a proto dnes všichni říkají „Deutsch lernen macht Spaß“.

Martina Tomková, Petra Zíková


Sportovní soutěže

Naši žáci se každoročně zapojují do sportovních soutěží. Na podzim se pravidelně družstvo dívek i chlapců účastní okrskového turnaje ve florbalu a v květnu si obě družstva zasoutěží na zimním stadionu v České Třebové v rámci akce 10 dní florbalu. V 1. ročníku mají žáci možnost účasti na přespolním běhu v Kypuši a běhu do sjezdovky. V dubnu se štafeta 10 žáků pravidelně účastní běžeckého závodu Juniorský maraton, který se vždy koná v krajském městě.

Mgr. Lenka Chrobáková