Menu

GDPR

Jmenování pověřence

Správce: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 22 Lanškroun, IČ 00087670 jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako “GDPR”).

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

 1. ID datové schránky:     5b36car
 2. adresa sídla:                 Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
 3. telefonní číslo:             703 140 006, 733 281 378, 732 464 854
 4. e-mail:                           poverenec@gdprdoskol.cz

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

podle čl. 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“

I. Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 22 Lanškroun,  IČ 00087670(dále jen „Správce“).

Správce je vykonává činnost jako školská organizace poskytující vzdělávání ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání („školský zákon“).

Správce si je vědom významu ochrany osobních údajů, a proto při zpracování osobních údajů postupuje vždy v souladu s platnými právními předpisy. Správce respektuje právo na ochranu osobních údajů, považuje ho za základní nástroj ochrany soukromí a jako základní lidské právo, vše ve smyslu ustanovení čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Prostřednictvím tohoto prohlášení poskytuje Správce v souladu s čl. 13 GDPR subjektům osobních údajů (dále jen „Subjekt“) informace o zpracování osobních údajů. V tomto dokumentu se tak například dozvíte:

 • Kdo nese odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů,
 • Pro jaké účely jsou vaše osobní údaje využívány,
 • Co nás opravňuje k zacházení s osobními údaji,
 • Jak dlouho budeme s informacemi nakládat,
 • Kdo může do osobních údajů nahlížet (tzv. příjemci),
 • Jaká práva máte jako subjekt osobních údajů.

Kontaktní údaje Správce:

 • korespondenční adresa:   Dolní Třešňovec 17, 563 22 Lanškroun
 • e-mail:                                  info@szes-la.cz
 • ID datové schránky:          ndq5s3g
 • telefon:                               465 321 098
 II. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů Schola Servis GDPR, s. r. o., Palackého 150/8, 796 01, Prostějov, IČ: 04223748 (dále jen „Pověřenec“).

Kontaktní údaje na Pověřence:

 • korespondenční adresa:   Palackého 150/8, 796 01, Prostějov
 • e-mail:                                  poverenec@gdprdoskol.cz
 • ID datové schránky:          5b36car
 • telefon:                                732 464 854, 732 657 386, 733 281 378 
III. Účel zpracování, jeho právní základ a doba zpracování

AGENDA  ÚČEL ZPRACOVÁNÍ   PRÁVNÍ ZÁKLAD  DOBA ZPRACOVÁNÍ
Personální agenda – vedení osobních spisů, administrativně-právní agenda spojená s pracovněprávní oblastí (vstavování potvrzení apod., plnění ohlašovací povinnosti vůči zdravotní pojišťovně) apod. Plnění povinností vyplývajících zaměstnavateli z právních předpisů v pracovně-právní oblasti, a to např. dle:- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 103 odst. 2, § 105 odst. 2, § 312 apod.),- zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (§ 10)- zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (§ 65, § 92 až § 100),zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (§ 1 odst. 2, § 16, § 73),- zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,- zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů,- zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti- zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR plnění právní povinnosti
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zpracování nezbytné pro plnění smluvní povinnosti (z pracovní smlouvy nebo dohody konané mimo pracovní poměr)
Osobní spisy zaměstnanců A50,Snížení pracovního úvazku– kat. S/5Vedlejší činnost, dohody konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) – kat. S/5;Kvalifikace a vzdělávání – kat. V/10;Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů) – kat. S/5;Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) – kat. S/5Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) – kat. S/5Náhrada újmy – kat. S/5Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků/ registr pojištěnců – kat. S/10Zdravotní pojištění / registr pojištěnců – kat. S/10Výběrová řízení na obsazení pracovních míst – kat. S/5Pracovní řád, pracovní kázeň – kat. A/5Postihy podle zákoníku práce – kat. S/5, Pracovně právní spory – kat. V/10Absence – kat. S/5Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) – kat. A/5Katalog funkcí a mzdových tarifů – kat. S/5Podklady k odměnám – kat. S/3Mzdové listy – kat. S/50Daň z příjmu fyzických osob– kat. S/10Výplatní pásky – kat. S/5Půjčky zaměstnancům – kat. S/5Dokumentace BOZP – kat. V/5Kategorizace prací – kat. S/5;Lékařské prohlídky – kat. S/5;Osoby se změněnou pracovní schopností – kat. S/5;Závodní stravování – kat. S/5;Ochranné oděvy a jiné součástky, služební oděvy – kat. S/5Sociální fond – kat. S/10Dětské rekreace – kat. S/5.
Platová agenda – zpracování mzdové a platové agendy Plnění povinností vyplývajících zaměstnavateli z pracovní smlouvy / dohody konané mimo pracovní poměr nebo z právních předpisů v pracovně-právní oblasti, a to např. dle:- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 109),- zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu (např. § 6 odst. 12),- zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejném zdravotním pojištění,- zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,- zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení,- zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR plnění právní povinnosti
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zpracování nezbytné pro plnění smluvní povinnosti (z pracovní smlouvy nebo dohody konané mimo pracovní poměr)
Zaměstnanci zpracovávající mzdovou agendu, zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec přidělen k dočasné práci, a to v rozsahu dle § 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Finanční úřad, Úřad práce, soudní orgány, ČSSZ, OSSZ, Úřad práce ČR, zdravotní pojišťovny, ČSÚ, exekutor, penzijní fondy, peněžní ústavy
Penzijní pojištění zaměstnanců Plnění povinností vyplývajících zaměstnavateli z pracovní smlouvy / dohody konané mimo pracovní poměr nebo z právních předpisů v pracovně-právní oblasti, a to např. dle:- zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění,- zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti
Čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování nezbytné pro plnění smluvní povinnosti
Penzijní fondy, pověření zaměstnanci správce
Evidence životopisů uchazečů Konání výběrového řízení pro vypsanou pracovní pozici Článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy (pracovní smlouvy / dohody konané mimo pracovní poměr) Po dobu konání přijímacího řízení.
Dlouhodobá evidence životopisu uchazeče pro případné budoucí kontaktování zájemce s nabídkou pracovního místa Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas se zpracováním osobních údajů Do odvolání souhlasu se zpracováním, jinak nejdéle po do 5 let.
Agenda BOZP Plnění zákonné povinnosti podle § 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR Úrazy smrtelné a těžké – kat. A/10Ostatní úrazy – kat. S/5Dokumenty BOZP – kat. V/5
Agenda veřejných zakázek Plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR podledle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (§ 4 odst. 1 písm. d), § 33 a násl. zákona) Plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR Veřejné zakázky – kat. V 10
Spisová služba Správa dokumentů – plnění právní povinnosti, evidence došlé a odchozí pošty, evidence, předávání, vyřizování a ukládání dokumentů v rámci spisové služby dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR Skartační znaky pro jednotlivé agendy, skartační řízení – A5.
Vyřizování dožádání orgánů veřejné moci Vyřizování specifických žádostí (dožádání) ze strany orgánů veřejné moci v souladu s právními předpisy – např. dle§ 128 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řádzákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (§ 8 odst. 1),zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 128),zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 137 odst. 1, odst. 2),zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR (§ 114) Plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR Dožádání – V10.
Provozování internetových stránek, zveřejňování fotografií z akcí školy, propagace a informování o činnosti Prezentace Správce na svých internetových stránkách a v tisku, informování o kontaktech na zaměstnance Správce. Propagace slušného chování a slušných způsobů společenského chování a mezilidských vztahů v rámci školní výuky i výchovy mimoškolní. Zveřejňování fotografií žáků, rodičů, učitelů, návštěv a u žáků dále jméno, příjmení a doprovodnéInformace nespadá podle stanoviskaÚOOÚ do problematiky ochrany osobních údajů[1] Po dobu nezbytně nutnou vzhledem k deklarovanému účelu.
Zveřejnění základních kontaktních údajů zaměstnanců na internetových stránkách Správce pro zajištění kontaktu mezi zákonnými zástupci a pedagogy. Zpracování nezbytné pro oprávněné zájmy správce osobních údajů – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Po dobu trvání potřeby zveřejnit kontaktní údaje, nejdéle po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.
Přijímací řízení Zajištění organizace přijímacího řízení – plnění právních povinností podle § 60a odst. 2 a 3, § 16, 17, § 20, § 60d odst. 1, § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 373/ 2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Organizace přijímacího řízení – plnění právních povinností podle § 60e odst. 1 a 2, § 60g, § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, §1 odst. 2, § 17 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a příloha k této vyhlášce
§ 60g zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 17 a Příloha vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a příloha k této vyhlášce
Článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti Přijetí ke vzdělání (přihláška) – 10 letŽádost o přijetí / přestup – 10 letOstatní spisy správního řízení – kat. S/10Přijetí ke vzdělání (rozhodnutí) – 10 letZápisový lístek – 10 let
Vedení evidence studentů (školní matrika) Plnění právních povinností, vyplývajících ze školského zákona – vedení evidence žáků (školní matrika) podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti 50 let v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.
Vedení záznamů o poskytovaném vzdělávání Plnění právních povinností vyplývajících ze školského zákona – § 28 odst. 1 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
Zajištění vnitřní organizace v souladu s vnitřními organizačními předpisy správce dle § 30 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
Plnění právních povinností vyplývajících ze školského zákona – § 16, § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 14 odst. 1 a § 15 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti Třídní knihy – 10 let, avšak jde o archiválii podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, kterou je nezbytné vždy předložit pro posouzení k výběru za trvalé archiválie, Kniha návštěv – 5 let, Dokument ŠPZ – po dobu uchování ve školní matrice
Zajištění odborné praxe Zajištění organizace středního vzdělávání a plnění právních povinností podle § 65 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 12 a § 13 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, § 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce Plnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
Nezbytné zpracování pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
Smlouva o zajištění odborné praxe – 10 let
Ostatní pedagogicko-správní činnost (organizace vzdělávání, poskytování informací o vzdělávání, vydávání potvrzení, vyřizování žádostí apod.) Zajištění organizace vzdělávání a plnění právních povinností podle § 50, odst. 2 a § 164 odst. 1 školského zákona a zákon č. 373/2011 Sb.,vyhláška č. 98/2012 Sb. příloha č. 1 část 9,§ 17, 18 a § 164 školského zákona Plnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR Potvrzení o době studia – S3Protokol o komisionálních zkouškách – 5 letZáznam o předání informací o vzdělávání – 1 rokOrientační testování na přítomnost omamných a psychotropních látek – 5 letSeznámení se školním řádem a ŠVP – 5 letEvidence stížností žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců – V/5Auto evaluace – kat. V/5Záznamy z kontrol a inspekcí České školní inspekce, Úřadu práce, finančního úřadu aj. – kat. V/5.Zápisy z porad – kat. V/5,Posudek zdravotní způsobilosti pro účely pořádání ozdravného pobytu, zajištění výuky plavání, uvolnění žáka z TV 5 letVýroční zprávy – 10 letŠkolní řád – A5Rozvrh hodin – S1
Ukončení vzdělávání Zajištění řádného ukončení vzdělávání, organizace vzdělávání a plnění právních povinností podle § 28 školského zákona, § 1 odst. 2 a příloha č. 4 vyhlášky č. 3/2015 Sb., § 81 odst. 1 ŠZ, § 4 a příloha č. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,§ 113 odst. 2 ŠZ a § 48 odst. 2 a Příloha č. 1a vyhlášky č. 177/2009 Sb., § 16 odst. 2 písm. c) a § 81 odst. 11 ŠZ a § 20 odst. 2 a 3 a Příloha č. 3a vyhlášky č. 177/2009 Sb., § 29 a § 29a a Příloha č. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., § 31 vyhlášky č. 177/2009 Sb., § 48 odst. 7 a § 49 odst. 7 a Příloha č. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., § 82 odst. 1 písm. b) ŠZ a § 90 odst. 2 a § 102 odst. 9 ŠZ, příloha č. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Plnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR Protokol o výsledcích zkoušek – 50 letOsvědčení o jednotlivé zkoušce – 50 letVysvědčení o závěrečné zkoušce – 50 letVysvědčení o MZ – 50 letVysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list – 50 letPřihláška k MZ a přihláška k jednotlivé zkoušce, která odpovídá zkoušce společné části MZ – 45 let (vyhláška č. 177/2009 Sb.)Žádost o přezkoumání výsledku a průběhu závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky vyjma zkoušky konané formou DT, zkoušky, která byla součástí absolutoria nebo absolutoria v konzervatoři – 3 rokyŽádost o vydání duplikátu závěrečného, maturitního vysvědčení, vysvědčení o absolutoriu – 10 let
Domov mládeže Účelem je poskytovat studentům ubytování, výchovu a vzdělávání navazující na výchovně vzdělávací činnost škol a zajišťovat jim stravování. Výchova a vzdělávání v DM se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu DM a zahrnuje i záměr vést žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností, a to v souladu s § 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Plnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
Článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy
Osobní spis žáka – S10Přihláška do domova mládeže – S5Denní záznam – S5Záznam o školním úraze – těžké smrtelné/ostatní – V10/S10Kniha úrazů – A5Deník výchovné skupiny – S10
Kamerové systémy Zajištění bezpečnosti a ochrana zdraví. Ochrana majetku Správce. Zpracování nezbytné pro oprávněné zájmy správce osobních údajů – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 3 dny
Agenda účetnictví, tvorba a evidence smluv a smluvních dodavatelů Komunikace se smluvními partnery, kontrola plnění a dodržování smluvních závazků, plnění zákonných povinností – např. archivace účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (§ 9 odst. 1, § 11, § 12, § 13, § 31), uchování smluv pro kontrolu hospodaření ze strany orgánů veřejné moci Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zpracování nezbytné pro plnění smluvní povinnosti
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR plnění právní povinnosti
Knihy došlých a vydaných faktur – S10Přijaté faktury – S5Pokladní kniha, peněžní deník – S10Příjmové a výdajové pokladní doklady S5Výpis z bankovních účtů S5Účetní evidence skladu materiálu, příjemky, výdejky S5Účetní knihy – hlavní, účetní doklady, účetní výkazy S10
Agenda stravování Poskytování stravovacích služeb dle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zpracování nezbytné pro plnění smluvní povinnosti
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR plnění právní povinnosti
Přihlášky ke stravování – kat. S3

 

IV. Příjemci osobních údajů, jejich kategorie a zpracovatelé

K osobním údajům mohou mít přístup i další osoby než jen Správce osobních údajů. Často mohou do osobních údajů nahlížet orgány veřejné moci, a to v rámci jim zákonem svěřené pravomoci – především při kontrolní a dozorové činnosti. Takovými příjemci jsou např. soudy, exekutoři, Policie ČR, Česká školní inspekce, zřizovatel školy, Státní úřad inspekce práce, finanční úřad, ČSSZ, OSSZ, Úřad práce, zdravotní pojišťovna apod. Dále může docházet k případům, kdy za účelem zajištění nezbytnýchvnitřních organizačních procesů Správce je nezbytné využít služeb externího subjektu. Jedná se např. o poskytovatele stravovacího systémů, zpracovatele účetních služeb, využívání služeb externího poskytovatele IT služeb.

S každým zpracovatelem osobních údajů Správce uzavřel řádně smlouvo o zpracování osobních údajů, a to podle čl. 28 GDPR.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

V. Práva subjektů osobních údajů

Při zpracování osobních údajů má každý subjekt osobních údajů následující práva týkající se ochrany svých údajů, a to podle čl. 12 a násl. GDPR:

 • právo na transparentní informace a náležitá sdělení (čl. 12 GDPR);
 • v případě, že pro zpracování osobních údajů byl od Subjektu požadován souhlas se zpracováním ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR, má Subjekt právo souhlas odvolat;
 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 13 GDPR);
 • právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR);
 • právo na omezení zpracování (čl. 18) GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).
 • Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
VI. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je převážně zákonným požadavkem, a to jedná-li se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR nebo nezbytným zpracováním pro plnění smluvní povinnosti nebo pro jednání o uzavření smlouvy, a to základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Neposkytnutí takových osobních údajů může mít za následek nedodržování právních předpisů nebo ztížení dodržování smluvního závazku.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu je dobrovolné. Souhlas může být kdykoli odvolán.

VII. Dozorový orgán

V oblasti ochrany osobních údajů vykonává dozorovou činnost Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz.

Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji zacházíme nesprávně, neváhejte se na nás obrátit na výše uvedených kontaktech, a to i v případě, pokud by Vám některé uvedené informace bylynesrozumitelné.

 

V Lanškrouně dne 25. 5. 2018 


[1] Viz stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, dostupné on-line zde https://www.uoou.cz/dp/id_ktg=5088&archiv=1.