Menu

Historie školy

A tak šel čas

 …aneb Z historie naší školy

Po skončení 2. světové války bylo jasné, že náš – tradičně již zemědělský kraj – bude potřebovat nové, kvalitně vzdělané odborníky. Proto byly v Dolním Třešňovci využity objekty, které zpočátku posloužily nově vznikajícímu zemědělskému školství. Bývalý sirotčinec z roku 1908 a poté rychta se stala základem nově otevřené zemědělské školy. Využíváme ji dodnes jako tzv. „starou budovu“.

13.11.1945 bylo v budově měšťanské školy v Komenského ulici zahájeno vyučování lidové školy zemědělské, jejímž správcem se stal František Mlynář, kterého znala řada pamětníků jako dlouholetého ředitele ZDŠ v tehdejší Gottwaldově, dnes Dobrovského ulici. V roce 1946 byla založena dvouletá Samostatná rolnická škola dobytkářsko – pícninářská se sídlem v Dolním Třešňovci. O rok později – 1947 – vznikla Hospodyňská škola v Lanškrouně, jejíž vyučování probíhalo ve dvou vilách v Žižkově ulici, které později fungovaly jako internáty stejně jako budova dnešní pošty na náměstí J.Marka. Tyto objekty později přešly do správy města Lanškrouna. Prvním ředitelem rolnické školy byl Ing. Josef Urválek, ředitelkou hospodyňské školy se stala Alžběta Čápková.

24.12.1948 byla lidová škola zemědělská připojena k hospodyňské škole a k rolnické škole a zároveň byl pozměněn i název – na základní odbornou školu rolnickou. Léta 1948 – 1960 znamenala četné reorganizace zemědělského školství na Lanškrounsku. Měnily se názvy i náplň vyučování, stejně jako vedení školy – po Josefu Urválkovi nastoupil Leoš Adolf, Ing. Josef Flek, Oldřich Hykl a od roku 1955 Ing. Cyril Zedníček.

Ten měl hlavní zásluhu na tom, že od roku 1960 datujeme zcela novou etapu naší školy – od tohoto roku jako čtyřleté střední zemědělské technické školy. Na pana Cyrila Zedníčka dodnes s vděčností vzpomínají pamětníci-tehdejší začínající, dnes už „zasloužilí“ učitelé. Dokázal prosadit ideální spojení nové školy (tehdy byly jen dvě v celé republice) se školním statkem. Nová budova byla tehdy ještě ve výstavbě, takže v Dolním Třešňovci vyučovalo zemědělské odborné učiliště. Střední zemědělská škola byla prozatímně umístěna v bývalém „Pionýrském domě“ na náměstí (dnešní pošta). Další čtyři zbývající objekty sloužily jako internáty.

1. 9 .1964 byla s velkým nadšením otevřena nová budova školy v Dolním Třešňovci, v které se vyučuje dodnes. To už bylo v době, kdy byl jmenován nový ředitel Ing. Miloslav Zubík, protože Ing. Zedníček v této funkci působil do roku 1963.

Čtyřleté studium ukončené maturitou  připravovalo zemědělské odborníky v oboru Pěstitel – chovatel. V roce 1977 došlo ke specializaci na obor Pěstitel a obor Chovatel. Později jsme přešli na pružnější a více adaptabilní obor Agropodnikání.

Od roku 1987 stojí v čele naší školy Ing. Vlastislav Fiedler, který se zvláště po „sametové revoluci“ snažil otevřít nové studijní obory a zaměření. Doba se rychle měnila a zájem o klasické zemědělské vzdělání opadl. Rychle přibývalo nových škol a ubývalo žáků. Aby měla vůbec škola naději na přežití, bylo zapotřebí výrazné změny a hledání nových cest, jak obstát v konkurenci.

Ing. Fiedler měl také hlavní zásluhu na tom, že od roku 1993 bylo na zdejší škole otevřeno detašované pracoviště Soukromé střední podnikatelské školy Vsetín. Po změně zákona o detašovaných pracovištích byla zřízena samostatná Soukromá střední podnikatelská škola Lanškroun s.r.o. pod vedením Ing. Jana Hrdiny. Studenti oboru podnikatel se zaměřením na řízení firem se učili v pronajatých prostorách zemědělské školy a to až do roku 1999, kdy podobný obor převzala zemědělská škola.

Další velkou změnou bylo i zavedení nových oborů – od školního roku 1993/94 je studium specializováno na agropodnikání ve směrech provoz, služby a především chov koní. Nahrazení zastaralého oboru Pěstitel – chovatel oborem Agropodnikání umožnilo škole velký rozvoj studijních programů a směrů. Zejména směr zaměřený na chov koní zajistil největší rozvoj a existenci zemědělské školy.

V letech 1994 – 1997 bylo otevřeno jednoleté pomaturitní studium zaměřené na chov koní. Od roku 1996 škola zahájila také výuku dálkového studia. A v roce 1997 přešel obor Podnikání a služby pod střední zemědělskou školu (osnovy inovovány od 1.9.2003). V roce 1997 škola získala budovu nového domova mládeže v Nádražní ulici, kde může být ubytováno 200 studentů.

Od 1.7.2001 došlo ke změně zřizovatele školy – místo MŠMT se jím stal Pardubický kraj, zároveň se změnil název na Střední zemědělskou školu a Střední odborné učiliště Lanškroun a stali jsme se cvičnou školou Katedry pedagogiky České zemědělské univerzity v Praze. O tři roky později jsme se mohli pochlubit vlastnictvím certifikátu MZeČR jako trvalé vzdělávací základny resortu Mze. Od roku 2004 jsme členy obecně prospěšné společnosti Agrovenkov pro Pardubický kraj.

Od 1.9.2003 jsme se pokusili rozšířit nabídku studijních možností o učební obor Farmář, o který však nebyl projeven příliš velký zájem, proto byl v roce 2005 zrušen. Zároveň byl od září 2005 používán původní název Střední zemědělská škola Lanškroun.

V poslední dekádě, tedy po roce 2005, prošla zemědělská škola obdobím velkých, veskrze pozitivních změn. Před svým odchodem inicioval ředitel Ing. Fiedler v letech 2008 a 2009 opravu domova mládeže a celkovou renovaci hlavních školních budov. Ve stejné době vedení školy reagovalo na mírný odliv zájmu o zemědělství a položilo základy novému studijnímu oboru Veterinářství, což se časem projevilo i na změně názvu instituce. Od 1. července 2011 se škola oficiálně jmenuje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun; jedinou legální zkratkou však zůstává označení SZeŠ Lanškroun.škola po roce 2009

Výše zmiňovaný školní rok 2009/2010 můžeme pracovně nazývat „rokem tří ředitelů“. Na podzim 2009 odchází dlouholetý ředitel Ing. Vlastislav Fiedler do zaslouženého důchodu, zastupujícím ředitelem je na první pololetí stanoven dosavadní zástupce Ing. Josef Coufal. Od 1. 4. 2010 je zřizovatelem jmenován současný ředitel Ing. David Hruška. Pod jeho vedením jsou rozvíjeny podmínky pro kvalitnější výuku veterinárních a zemědělských předmětů (vybudování tzv. veterinárního centra z části tzv. staré budovy a moderního kravína v areálu statku); současně byla dokončena transformace školy a školního statku v jeden subjekt.

Doba oprav a rekonstrukcí vlastně pokračuje dosud. Díky tzv. projektovým penězům se podařilo výrazně modernizovat téměř všechny učebny; můžeme se pochlubit novými laboratořemi chemie a pěstování rostlin, selským dvorem a výukovým arboretem. V roce 2015 zasáhly speciální stavební úpravy i tzv. starou budovu. Z nevyhovujících prostor starých šaten a skladů vznikla školní minimlékárna, která zpracovává přebytkové mléko ze školního statku. Zkušební provoz proběhl bez komplikací (jaro 2016); od roku 2016/2017 tak studenti starších ročníků pod dohledem zkušené paní mlékařky vyrábějí zejména jogurty, zakysané mléčné výrobky a měkké sýry. Součástí týdenních praxí v mimimlékárně je i nezbytný prodej výrobků ve školním bistru, přičemž cílovými zákazníky jsou výhradně žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci školy a školního statku.

Změny posledních let zasáhly také tradiční výuku. Od roku 2009 došlo k postupnému zavádění školních vzdělávacích plánů (místo tradičních osnov), na jaře roku 2011 je spuštěna tzv. státní maturita, která klade větší nároky nejen na studenty, ale také na pedagogický tým a logistické zabezpečení školy.
Ve stejné době ruší zřizovatel obor Ekonomika a podnikání, který se na naší škole úspěšně rozvíjel od roku 1993 (nejdříve pod hlavičkou Soukromé střední podnikatelské školy Lanškroun, později jako obor Podnikání a služby v rámci SZeŠ Lanškroun). Poslední maturitní ročník „ekonomů“ absolvoval na jaře 2014. Důležitost ekonomického povědomí si však uvědomujeme, proto prosadilo vedení školy, aby byl ve stávajících prvních ročnících oboru Agropodnikání vytvořen samostatný směr, kde byla posílena výuka ekonomických disciplín.
Aktivity a změny posledních let jsou motivovány snahou čelit tlaku konkurence. Důležitou prioritou je, navzdory sestupné demografické tendenci, hledání nových žáků. Je více než potěšitelné, že si škola zachovala renomé jedné z největších zemědělských škol v zemi, kde se stále ještě vyučují předměty zaměřené na zemědělství; platí to vlastně i v případě nového oboru Veterinářství. Přejeme jí do dalších let stejnou flexibilitu, vytrvalost, dobré vedení, fundovaný pedagogický sbor a úspěšné absolventy.

Areál školy 8. října 2021

Areál školy 8. října 2021