Menu

Školská rada

 

Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle § 167 zák. 561/2004 Sb.

Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejích členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Školská rada zasedá nejméně 2x ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy.

Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád ve středních školách a ve vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ a SŠ,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy z oblasti školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

O schválení dokumentů rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy.

Pro Střední školu zemědělskou a veterinární Lanškroun stanovila Rada Pardubického kraje tři členy do školské rady.

 

Školská rada SZeŠ Lanškroun

je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Byla zřízena zřizovatelem školy, tj. Pardubickým krajem, a na naší škole je ustanovena od školního roku 2005/2006. Její existence a činnost je dána školským zákonem. Má tři členy, kteří se schází minimálně dvakrát ročně tak, aby mohla rada plnit své hlavní úkoly.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní a stipendijní řád, pravidla hodnocení žáků, podílí se na tvorbě koncepčních záměrů, projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, projednává inspekční zprávy, podává podněty.

Poslední volba členů do školské rady proběhla v listopadu 2022 (další volba proběhne v roce 2025)

Jako zástupce pedagogických pracovníků do školské rady na období 3 let od začátku školního roku 2022/2023 do konce školního roku 2024/2025 byla zvolena Ing. Jaromíra Tmějová.

Jako zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady na období 3 let od začátku školního roku 2019/2020 do konce školního roku 2021/2022 byl zvolen paní Lucie Hlaváčková.

Za zřizovatele byla jmenována  Mgr. Andrea Pešková.

Předsedkyní školské rady je Ing. Jaromíra Tmějová.

Schůzky rady se uskutečňují vždy na jaře a na podzim.