Menu

Školská rada

 

Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle § 167 zák. 561/2004 Sb.

Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejích členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Školská rada zasedá nejméně 2x ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy.

Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád ve středních školách a ve vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ a SŠ,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy z oblasti školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

O schválení dokumentů rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy.

Pro Střední školu zemědělskou a veterinární Lanškroun stanovila Rada Pardubického kraje tři členy do školské rady.

 

Školská rada SZeŠ Lanškroun

je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Byla zřízena zřizovatelem školy, tj. Pardubickým krajem, a na naší škole je ustanovena od školního roku 2005/2006. Její existence a činnost je dána školským zákonem. Má tři členy, kteří se schází minimálně dvakrát ročně tak, aby mohla rada plnit své hlavní úkoly.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní a stipendijní řád, pravidla hodnocení žáků, podílí se na tvorbě koncepčních záměrů, projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, projednává inspekční zprávy, podává podněty.

Poslední volba členů do školské rady proběhla dne 30. 9. 2019

Jako zástupce pedagogických pracovníků do školské rady na období 3 let od začátku školního roku 2019/2020 do konce školního roku 2021/2022 byla zvolena Ing. Jaromíra Tmějová.

Jako zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady na období 3 let od začátku školního roku 2019/2020 do konce školního roku 2021/2022 byl zvolen pan Radek Urbánek.

Za zřizovatele byla jmenována  Mgr. Andrea Pešková.

Předsedkyní školské rady je Ing. Jaromíra Tmějová.

Schůzky rady se uskutečňují vždy na jaře a na podzim.