Menu

ICT plán školy

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun poskytuje stření vzdělání s maturitou ve dvou oborech vzdělávání.

 • Obor vzdělávání Agropodnikání 41-41-M/01se směrováním na chov koní a jezdectví nebo zemědělský provoz.
 • Obor vzdělávání Veterinářství 43-41-M/01, který je zaměřen na odborné veterinární předměty s cílem vykonávat a organizovat pracovní činnosti při chovu zvířat a veterinární činnosti pod vedením veterinárního lékaře a je směrován na všeobecné veterinářství nebo chov koní.

Obor vzdělávání Agropodnikání má v ŠVP dvouletý předmět “informační technologie”, který má dvouhodinovou dotaci cvičení v prvním a druhém ročníku.

Obor vzdělávání Veterinářství má v ŠVP dvouletý předmět “informační technologie”, který má dvouhodinovou dotaci cvičení v prvním a druhém ročníku.

Ve všech oborech vzdělávání jsou do určité míry závislé na použití výpočetní techniky také další odborné předměty.

Stávající stav

Ve školním roce 2018/2019 studuje v denním studiu 285 studentů prvních až čtvrtých ročníků.

Výuku zajišťuje 37 pedagogů (včetně důchodců a externistů pracujících na částečný úvazek). Stálých učitelů na plný úvazek je ve škole 26.

 • Hardware

V současnosti jsou ve škole vybaveny tři počítačové učebny pro výuku všech předmětů, které používají při výuce osobní počítač. Jednou z nich je učebna pro výuku jazyků, v níž je 17 počítačů (16 žákovských PC s CPU Intel DualCore E7300 a 2GB RAM s operačním systémem Windows Vista + 1 učitelské PC s CPU Athlon II X3, 4 GB RAM a systémem Windows 10). Učebna je vybavena dataprojektorem a interaktivní tabulí. Tato učebna má vlastní strukturovanou kabeláž s vlastním switchem připojeným ke školnímu serveru a je vybavena a spravována systémem Robotel. Další dvě učebny jsou vybaveny počítači v provedení All in One. V první (VT1) je 17 počítačů (16 studentských + jeden učitelský) – studentské s CPU Intel Atom D525, 2 GB RAM a systémem Windows 7, učitelský CPU Intel DualCore E7300 a 4GB RAM s Windows 7. Ve druhé učebně (VT2) je 16 počítačů (15 studentských + jeden učitelský) (studentské s CPU Intel Celeron, 4 GB RAM, učitelský s CPU Intel i3, 4 GB RAM), všechny s Windows 10. Obě učebny jsou vybaveny dataprojektorem a mají vlastní strukturovanou kabeláž s vlastním switchem připojeným ke školnímu serveru.

Běžné učebny jsou vybaveny obvykle 1 pracovní stanicí (CPU Intel i3 nebo i5, RAM 4GB, Win 7  nebo Win 10, Dataprojektor). Vždy připojeny k serveru a internetu prostřednictvím kabeláže. Tyto stanice jsou obvykle ve stáří mírně přesahující 5 let.

Ve škole je dále 14 kabinetů pro 26 stálých učitelů (včetně ředitelny, kabinetu zástupce ředitele, sborovny) a 4 kanceláře. Všechny kabinety i kanceláře jsou vybaveny nejméně jednou dvojzásuvkou strukturované kabeláže. Všechny kabinety a kanceláře jsou v současné době vybaveny jednou až dvěma pracovními stanicemi. Kabinet řízení motorových vozidel a kabinet biologie je vybaven notebookem. Počítače v kabinetech jsou různých konfigurací s operačním systém Win7 nebo Win10 a stářím od 1 do 10 let.

Server zajišťující mailserver je provozován na operačním systému Linux (Centos). Server pro informační systém školy (Bakaláři na SQL) je provozován na OS Windows Server 2016 s webovou aplikací Bakalářů na IIS pro informování rodičů i studentů. Aplikace je provozována na zabezpečeném protokolu https.

Na stanicích lze kromě lokálního disku využívat diskový prostor na serveru, většina PC má také mechaniku DVDRW a čtečky paměťových karet. Kabinety jsou vybaveny vlastní inkoustovou nebo laserovou tiskárnou. Další tiskárny jsou zapojeny do sítě a dostupné v rámci LAN – kancelář školy (multifunkce laser), sborovna – kopírka + tiskárna laser). Ve sborovně je umístěno pracoviště DDT (výměna – podzim 2018) pro digitalizaci a zpracování maturitních zkoušek.

V rámci pěti realizovaných projektů bylo v průběhu posledních 10 let pořízeno 30 notebooků. (Z toho jeden pro studenty, jeden je trvale v učebně NEJ a dva jsou na domově mládeže. Dva netobooky byly již odepsány jako neopravitelné – selhání HW a využity na náhradní díly pro ostatní)

Dataprojektorem jsou vybaveny prakticky všechny učebny, z toho 10 učeben je vybaveno interaktivní tabulí.

 • Software

Každá stanice je disková a je vybavena lokální instalací odpovídajícího operačního systému Microsoft Windows (7 nebo 10) + lokální instalací kancelářského balíku MS Office. Software Microsoft je zajištěn licencemi v programu “EES (Microsoft Enrollment for Education Solution)“.

Škola dále vlastní

 • multilicenci přírodovědných a jazykových modulů Langmaster – škola hrou;
 • multilicenci velkých překladových slovníků Lingua Lexikon – ENG, GER, FR;
 • multilicenci zemědělského informačního systému Agrokrom;
 • výukové licence na učebny + učitele programu na optimalizaci krmných směsí v živočišné výrobě;
 • ekonomický software Pohoda ve volné verzi;
 • EDU licenci pro 1 učebnu balíku CorelDRAW Graphics Suite X3 + EDU licenci pro 1 učebnu balíku CorelDRAW Graphics Suite 2017;
 • multilicenci Zoner photo studio 16 + multilicenci ZPSX na 5 let pro celou školu (2019 – 2024);
 • antivirový software AVG v aktuální verzi je licencován na 36 měsíců tj. do listopadu 2019.
 • Dále využíváme běžný software z kategorie freeware.

Ve škole je vybudována strukturovaná kabeláž, která je propojena 48 portovým switchem, od něhož směřují přípojná místa do všech kabinetů (včetně sborovny a kanceláří školy) dále do obou učeben VT a do studovny. Kabinety v odlehlé budově a jídelna školy (učitelé řízení motorových vozidel) jsou do místní sítě připojeny prostřednictvím WiFi (AP na střeše školy). V roce 2009 byla v rámci projektu Rozvoje škol v rámci programu Finanční mechanismy EHP/ Norska:“Interaktivní tabule a internet – moderní prostředky výuky jazyka” rozšířena strukturovaná kabeláž jednou dvojzásuvkou do všech učeben hlavní budovy školy a dalším 24portovým switchem s 12 PoE zásuvkami. Tato napájená přípojná místa byla využívána pro čtyři až pět AP rozmístěnými uvnitř školy pro připojení k internetu prostřednictvím mobilních zařízení studentů i učitelů. V současnosti se používají pro připojení učitelů do sítě školy, pro studenty je zřízen jeden AP s volným připojením k internetu.

Připojení k internetu je zajištěno prostřednictvím místního providera bezdrátovým způsobem. Jedná se o výhradní vysokorychlostní připojení bez omezení dat s garantovanou propustností 50Mb/s. Prostřednictvím školy je k internetu připojen i přilehlý školní statek a samostatnou přípojku využívá také domov mládeže, který je umístěn na opačné straně města. Na domově mládeže je vybudována WiFi síť pokrývající celý prostor a sloužící připojení osobních zařízení ubytovaných studentů.

 • Školní server je současně i mailserverem provozovaným na OS Linux. Každému zájemci je možno zřídit vlastní mailbox na školním serveru (učitelé běžně využívají, studenti volí obvykle mailbox na veřejných serverech).
 • Druhý server provozovaný na OS Windows server 2016 spravuje doménu a úložný prostor pro uživatelské účty.

Školní server (LINUX) byl vyměněn v roce 2016 a je ještě vyhovující,. Taktéž druhý server (nákup 2017) určený pro vnitřní provoz na bázi Windows je dostačující.

Škola vlastní doménu szes-la.cz . Webový prostor je zřízen také u providera, kde je umístěna webová prezentace školy, která byla převedena na zabezpečený protokol https.

V roce 2010 byl zřízen e-learningový portál pro obohacení a zpřístupnění výuky v některých předmětech (projekt ESF – Tvorba výukových kurzů a materiálů pro zkvalitnění výuky) s možností budoucího doplnění a rozšíření. Obsah obou e-learningových portálů je udržován a inovován. V rámci udržitelnosti poskytovaly vzdělávací materiály pro oba projekty ESF – tedy jeden pro studenty školy a druhý pro oblast vzdělávání veřejnosti (dospělých) v oboru zemědělství. Vzhledem k ukončené udržitelnosti projektů, z něhož byl portál zřízen, byl zredukován počet uživatelů (odstranění bývalých studentů) a bude vhodné spojit oba portály do jediného. Tato úprava by měla přinést výraznou úsporu nákladů při zachování plné funkčnosti.

Studenti mají na síti pouze uživatelská práva – bez možnosti instalace SW, instalovaný software a jeho licenční zajištění je popsáno výše.

Hlavní problém stávajícího stavu je rychlé zastarávání hardware. Naprostá většina stanic v kabinetech i učebnách je starších pěti let.

 

Výhledový stav

 • Připojení k internetu je zajištěno prostřednictvím místního providera bezdrátovým způsobem. Při změně providera v roce 2017 byla dohodnuta přípojka optickým kabelem – dosud nerealizována. Nicméně současné připojení z hlediska propustnosti dat vyhovuje našim potřebám.
 • Byla provedena výměna webové prezentace školy na https://www.szes-la.cz. Jedná se responsivní web postavený na WordPressu s možností přispívání více uživateli. Průběžné rozšiřování a aktualizace
 • Modernizace síťové infrastruktury v celé škole, která je dlouhodobě plánována v souvislosti s nezbytnou rekonstrukcí elektroinstalace v celé budově. Modernizace WiFi sítě ve školní budově – pokrytí celého prostoru s dostatečnou propustností, s oddělenými sítěmi pro připojení studentů a učitelů.
 • Provedení úprav v místnosti s telefonní ústřednou a rackem školní sítě – viz předchozí bod.
 • Postupná výměna stanic v jednotlivých učebnách (akutně VT1) i v kabinetech vyučujících.

Postup dosažení cílového stavu

DVPP – vzdělávání učitelů
Termín: průběžně
Předpokládané náklady: 50 000 Kč ročně
Finanční krytí: rozpočet školy, projekt „Šablony“
Zajištění :
různé – dle předmětů a aktuální nabídky
Modernizace vybavení kabinetů:
Termín: průběžně
Předpokládané náklady: 30 000 Kč ročně
Finanční krytí: rozpočet školy
Zajištění :
Dodávku VT zajistí obvyklí místní dodavatelé nebo v rámci výběrového řízení
Modernizace vybavení učebny VT1:
Termín: 2018
Předpokládané náklady: 250 000 Kč
Finanční krytí: rozpočet školy
Zajištění :
Dodávku VT zajistí místní dodavatelé nebo v rámci výběrového řízení
Připojení k Internetu:
Termín: průběžně
Předpokládané náklady: 66 000Kč ročně
Finanční krytí: rozpočet školy
Zajištění :
Připojení k Internetu je zajištěno firmou OMEGA tech s.r.o. Lanškroun
(Za měsíční poplatek 5 500 Kč garantovaná konektivita) – škola + statek + domov mládeže
Licence software :
Termín: průběžně
Předpokládané náklady: 70 000 Kč + 20 000 Kč ročně
Finanční krytí: rozpočet školy
Zajištění :
Licence Microsoft nakupujeme prostřednictvím SoftwareOne vysoutěžené zřizovatelem (PU kraj)
Cena je závislá na aktuálním kurzu €
Antivir – AVG  dle počtu licencí
Rekonstrukce elektroinstalace:
Termín: rok 2019
Předpokládané náklady:
Finanční krytí:
Zajištění :
firmou
Modernizace WiFi sítě:
Termín: rok 2019 – 2020
Předpokládané náklady:
Finanční krytí: rozpočet školy
Zajištění :
firmou OMEGA tech s.r.o. Lanškroun

Vypracoval: Emil Fogl, koordinátor ICT SZeŠ Lanškroun; kontakt: fogl@szes-la.cz

září 2018