Menu

ICT plán školy

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun poskytuje střední vzdělání s maturitou ve dvou oborech vzdělávání.

 • Obor vzdělávání Agropodnikání 41-41-M/01se směrováním na chov koní a jezdectví nebo zemědělský provoz.
 • Obor vzdělávání Veterinářství 43-41-M/01, který je zaměřen na odborné veterinární předměty s cílem vykonávat a organizovat pracovní činnosti při chovu zvířat a veterinární činnosti pod vedením veterinárního lékaře a je směrován na všeobecné veterinářství nebo chov koní.

Obor vzdělávání Agropodnikání má v ŠVP dvouletý předmět “informační technologie”, který má dvouhodinovou dotaci cvičení v prvním a druhém ročníku.

Obor vzdělávání Veterinářství má v ŠVP dvouletý předmět “informační technologie”, který má dvouhodinovou dotaci cvičení v prvním a druhém ročníku.

Ve všech oborech vzdělávání jsou do určité míry závislé na použití výpočetní techniky také další odborné předměty.

Stávající stav

Ve školním roce 2020/2021 studuje v denním studiu 289 studentů prvních až čtvrtých ročníků.

Výuku zajišťuje 36 pedagogů (včetně důchodců a externistů pracujících na částečný úvazek). Stálých učitelů na plný úvazek je ve škole 23.

 • Hardware

V současnosti jsou ve škole vybaveny tři počítačové učebny pro výuku všech předmětů, které používají při výuce osobní počítač. Jednou z nich je učebna pro výuku jazyků, v níž je 17 počítačů (16 žákovských PC s CPU Intel i3, 16 GB RAM a 240 GB SSD s operačním systémem Windows 10 Pro učitelské PC s CPU Athlon II X3, 4 GB RAM a systémem Windows 10 Pro). Učebna je vybavena dataprojektorem a interaktivní tabulí. Tato učebna má vlastní strukturovanou kabeláž s vlastním switchem připojeným ke školnímu serveru a je vybavena a spravována systémem Robotel. Další dvě učebny jsou vybaveny počítači v provedení All in One. V první (VT1) je 17 počítačů (16 studentských + jeden učitelský) – studentské s CPU Intel i3, 8 GB RAM a 240 GB SSD se systémem Windows 10 Pro, učitelský CPU Intel i7 a 8GB RAM, 512 GB SSD s Windows 10 Pro. Ve druhé učebně (VT2) je 16 počítačů (15 studentských + jeden učitelský) (studentské s CPU Intel Celeron, 4 GB RAM, učitelský s CPU Intel i3, 4 GB RAM), všechny s Windows 10 Pro. Obě učebny jsou vybaveny dataprojektorem.

Běžné učebny jsou vybaveny obvykle 1 pracovní stanicí (CPU Intel i3 nebo i5, RAM 4GB, Win 7  nebo Win 10, Dataprojektor). Vždy připojeny k serveru a internetu prostřednictvím kabeláže. Tyto stanice jsou obvykle ve stáří mírně přesahující 5 let.

Ve škole je dále 14 kabinetů pro 23 stálých učitelů (včetně ředitelny, kabinetu zástupce ředitele, sborovny) a 4 kanceláře. Všechny kabinety i kanceláře jsou po rekonstrukci elektroinstalace a strukturované kabeláže běhen prázdnin 2019 a 2020 vybaveny nejméně dvěma dvojzásuvkami strukturované kabeláže. Všechny kabinety a kanceláře jsou v současné době vybaveny jednou až dvěma pracovními stanicemi. Kabinet řízení motorových vozidel a kabinet biologie je vybaven notebookem. Počítače v kabinetech jsou různých konfigurací s operačním systém Win7 nebo Win10 a stářím od 1 do 10 let.

Server (nákup 2016) zajišťující mailserver je provozován na operačním systému Linux (Centos). Server (nákup 2017) pro informační systém školy (Bakaláři na SQL) je provozován na OS Windows Server 2016 s webovou aplikací Bakalářů na IIS pro informování rodičů i studentů. Správa domény a uživatelů běží na starším serveru pod OS Windows Server 2008. Webová aplikace bakalářů je provozována na zabezpečeném protokolu https, stejně jako webová prezentace školy.

Na stanicích lze kromě lokálního disku využívat diskový prostor na serveru, většina PC má také mechaniku DVDRW a čtečky paměťových karet. Kabinety jsou vybaveny vlastní inkoustovou nebo laserovou tiskárnou. Další tiskárny jsou zapojeny do sítě a dostupné v rámci LAN – kancelář školy (multifunkce color laser), sborovna (kopírka + tiskárna laser). Ve sborovně je umístěno pracoviště DDT (výměna – podzim 2018) pro digitalizaci a zpracování maturitních a přijímacích zkoušek.

V rámci pěti realizovaných projektů bylo v průběhu posledních 10 let pořízeno 30 notebooků. (Z toho jeden pro studenty, jeden je trvale v učebně NEJ a dva jsou na domově mládeže. Dva netobooky byly již odepsány jako neopravitelné – selhání HW a využity na náhradní díly pro ostatní)

Dataprojektorem jsou vybaveny prakticky všechny učebny, z toho 10 učeben je vybaveno interaktivní tabulí.

 • Software

Každá stanice je disková a je vybavena lokální instalací odpovídajícího operačního systému Microsoft Windows (7 nebo 10) + lokální instalací kancelářského balíku MS Office. Software Microsoft (OS Windows, MS Office, Office 365) je zajištěn licencemi v programu “EES (Microsoft Enrollment for Education Solution)“ pro všechny učitele i studenty.

Škola dále vlastní

 • multilicenci přírodovědných a jazykových modulů Langmaster– škola hrou;
 • multilicenci velkých překladových slovníků Lingua Lexikon– ENG, GER, FR;
 • multilicenci zemědělského informačního systému Agrokrom;
 • výukové licence na učebny + učitele programu na optimalizaci krmných směsív živočišné výrobě;
 • ekonomický software Pohodave volné verzi;
 • EDU licenci pro 1 učebnu balíku CorelDRAW Graphics Suite X3+ EDU licenci pro 1 učebnu balíku CorelDRAW Graphics Suite 2017;
 • multilicenci Zoner photo studio 16 + multilicenci ZPSX na 5 let pro celou školu – včetně učitelů a studentů (2019 – 2024);
 • antivirový software ESET v aktuální verzi je licencován na 36 měsíců tj. do listopadu 2022.
 • Dále využíváme běžný software z kategorie freeware.
 • Síť

Ve škole je vybudována strukturovaná kabeláž, která byla v průběhu prázdnin 2019 a 2020 kompletně zrekonstruována a rozšířena a doplněna o pokrytí školního prostoru o wifi. Je propojena 3 rozvaděči (rackové skříně) které jsou navzájem propojeny optickou linkou, z nich směřují metalické linky s propustností 1Gb/s do všech kabinetů (včetně sborovny a kanceláří školy) dále do obou učeben VT a do studovny.WiFi signál pokrývá celý prostor školy a poskytuje jednotné prostředí s oddělenými sítěmi pro studenty, učitele, hosty.

Kabinety v odlehlé budově a jídelna školy (učitelé řízení motorových vozidel) jsou do místní sítě připojeny prostřednictvím WiFi (AP na střeše školy).

 • Připojení k internetuje zajištěno prostřednictvím místního providera bezdrátovým způsobem. Jedná se o výhradní vysokorychlostní připojení bez omezení dat s garantovanou propustností 50Mb/s (reálně 90Mb/s). Prostřednictvím školy je k internetu připojen i přilehlý školní statek a samostatnou přípojku využívá také domov mládeže, který je umístěn na opačné straně města. Na domově mládeže je vybudována WiFi síť pokrývající celý prostor a sloužící připojení osobních zařízení ubytovaných studentů.
 • Škola vlastní doménu szes-la.cz. Webový prostor je zřízen také u providera, kde je umístěna webová prezentace školy, která byla převedena na zabezpečený protokol https.
 • V roce 2010 byl zřízen e-learningový portálpro obohacení a zpřístupnění výuky v některých předmětech (projekt ESF – Tvorba výukových kurzů a materiálů pro zkvalitnění výuky) s možností budoucího doplnění a rozšíření. Obsah obou e-learningových portálů je dále udržován a inovován. V rámci udržitelnosti poskytovaly vzdělávací materiály pro oba projekty ESF – tedy jeden pro studenty školy a druhý pro oblast vzdělávání veřejnosti (dospělých) v oboru zemědělství. Vzhledem k ukončené udržitelnosti projektů, z něhož byl portál zřízen, byl zredukován počet uživatelů (odstranění bývalých studentů) a oba portály byly sloučeny do jediného. Tato úprava přinésla výraznou úsporu nákladů při zachování plné funkčnosti. Obsah portálu byl výrazně aktualizován a rozšiřován zvláště v době distanční výuky v druhém pololetí 2019/2020.

Hlavní problém stávajícího stavu je zastarávání hardware. Většina stanic v kabinetech i učebnách je starších pěti let.

Výhledový stav

 • Připojení k internetu je zajištěno prostřednictvím místního providera bezdrátovým způsobem. Při změně providera v roce 2017 byla dohodnuta přípojka optickým kabelem – dosud nerealizována. Nicméně současné připojení z hlediska propustnosti dat vyhovuje našim potřebám.
 • Byla provedena výměna webové prezentace školy na https://www.szes-la.cz.Jedná se responsivní web postavený na WordPressu s možností přispívání více uživateli. Průběžně je rozšiřována a aktualizována.
 • Modernizace síťové infrastruktury v celé škole, která byla dlouhodobě plánována v souvislosti s nezbytnou rekonstrukcí elektroinstalace v celé budově. Modernizace WiFi sítěve školní budově – pokrytí celého prostoru s dostatečnou propustností, s oddělenými sítěmi pro připojení studentů a učitelů. Tato rekonstrukce je dokončována  v roce 2020.
 • Provedení úprav v místnosti s telefonní ústřednou a rackem školní sítě – viz předchozí bod.
 • Postupná výměna stanicv jednotlivých učebnách (nejdříve VT2) a v kabinetech vyučujících.

Postup dosažení cílového stavu


DVPP – vzdělávání učitelů
Termín: průběžně
Předpokládané náklady: 50 000 Kč ročně
Finanční krytí: rozpočet školy, projekt „Šablony“
Zajištění:
různé – dle předmětů a aktuální nabídky
Modernizace vybavení kabinetů:
Termín: průběžně
Předpokládané náklady: 30 000 Kč ročně
Finanční krytí: rozpočet školy
Zajištění:
Dodávku VT zajistí obvyklí dodavatelé nebo v rámci výběrového řízení
Modernizace vybavení učebny VT2:
Termín: 2021 – 2023
Předpokládané náklady: 250 000 Kč
Finanční krytí: rozpočet školy
Zajištění:
Dodávku VT zajistí místní dodavatelé nebo v rámci výběrového řízení
Připojení k Internetu:
Termín: průběžně
Předpokládané náklady: 66 000Kč ročně
Finanční krytí: rozpočet školy
Zajištění:
Připojení k Internetu je zajištěno firmou OMEGA tech s.r.o. Lanškroun(Za měsíční poplatek 5 500 Kč garantovaná konektivita) – škola + statek + domov mládeže
Licence software :
Termín: průběžně
Předpokládané náklady: 70 000 Kč + 20 000 Kč ročně
Finanční krytí: rozpočet školy
Zajištění:
Licence Microsoft nakupujeme prostřednictvím SoftwareOne vysoutěžené zřizovatelem (PU kraj)Cena je závislá na aktuálním kurzu €Antivir – ESET  dle počtu licencí
Modernizace WiFi sítě:
Termín: rok 2019 – 2020
Předpokládané náklady:
Finanční krytí: rozpočet školy
Zajištění:
firmou OMEGA tech s.r.o. Lanškroun

Vypracoval: Emil Fogl, koordinátor ICT SZeŠ Lanškroun; kontakt: fogl@szes-la.cz

srpen 2020