Menu

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2019/2020

v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č. j.: MSMT-2939/2018-3   (Dne 19. února 2018)

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín  Okres   nebo obvod hl. města Prahy
3. 2. – 9. 2. 2020 Mladá   Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov,   Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
10. 2. – 16. 2. 2020    Benešov,   Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov,   Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
17. 2. – 23. 2. 2020 Praha 1   až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,   Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
24. 2. – 1. 3. 2020 Praha 6   až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice,   Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
2. 3. – 8. 3. 2020 Kroměříž,   Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník,   Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
9. 3. – 15. 3. 2020 Česká   Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,   Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,   Náchod, Bruntál

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
soubor ke stažení: Organizace školního roku 2019/2020

 


VÝBĚR ze “Souboru pedagogicko-organizačních informací”

pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2019/2020 (č. j.: MSMT-5243/2019-2 )

(zdroj: http://www.msmt.cz/file/50140/)

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení (dále jen „Soubor“) na školní rok 2019/2020 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům i veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2019/2020.

Nejedná se o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále také „MŠMT“), nýbrž o pomůcku, která má vedení škol a školských zařízení usnadnit orientaci v jejich práci.

Soubor není právně závazný a nezakládá nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže Souboru platnosti.

Doporučujeme sledovat změny dokumentů týkajících se dané oblasti a aktuálně využívat pokyny, informace a předpisy uvedené ve Věstníku MŠMT a na webových stránkách MŠMT.

Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 platí zejména:

  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2019, resp. dle § 40 správního řádu do 2. prosince 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;
  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2020, resp. dle § 40 správního řádu do 2. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení;
  • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
  • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2020, pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020;
  • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2020;
  • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2020;
  • přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2020; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímacího řízení stanovena RVP talentová zkouška), a to pro všechny formy vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2019 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2020.

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímací zkoušky stanovena RVP talentová zkouška, uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2020; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2020, resp. koná-li se školní přijímací zkouška do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia).

Termíny maturitních zkoušek

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 177/2009 Sb.“).

V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 2. května do 10. června 2020, v podzimním zkušebním období pak od 1. září do 20. září 2020.

V jarním zkušebním období se písemné práce společné části a písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části mohou konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna 2020. V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, je možné konat praktickou zkoušku profilové části v jarním i podzimním zkušebním období i dříve.

Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, vyjma zkoušky z českého jazyka a literatury, se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 2016. Zkouška z českého jazyka a literatury se koná podle katalogu schváleného pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konanou po 1. lednu 2018. Katalogy jsou zveřejněny zde: MŠMT – Katalogy požadavků a na Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, který bude platný od školního roku 2017/2018 .

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených vyhláškou č. 177/2009 Sb. lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Na základě rozhodnutí ředitele školy lze jazykovým certifikátem také nahradit jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka profilové části. Informace o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové části pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2019/2020 zveřejnilo MŠMT do 31. března 2019.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 2. prosince 2019 pro jarní zkušební období 2020 a do 25. června 2020 pro podzimní zkušební období 2020.

V jarním zkušebním období 2020 se žáci posledních ročníků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou budou moci v souladu s vyhlášením pokusného ověřování účastnit konání výběrové zkoušky Matematika+. Zkouška je určena žákům, kteří zároveň podají přihlášku k maturitní zkoušce v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 177/2009 Sb. Ke zkoušce Matematika+ se budou žáci moci přihlašovat v termínu od 2. ledna do 15. ledna 2020 prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na portálu https://vpz.cermat.cz .

Předsedy zkušebních maturitních komisí jmenuje příslušný krajský úřad do 28. února 2020, jmenování je platné pro daný kalendářní rok. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenuje ředitel školy do 31. března 2020 pro jarní zkušební období a do 30. června 2020 pro podzimní zkušební období.

Centrum jmenuje školního maturitního komisaře pro danou školu, pro jarní zkušební období do 28. února 2020 a pro podzimní zkušební období do 30. června 2020.

Jarní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v pracovní dny v období od 2. května do 15. května 2020. Písemné práce je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna 2020. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 30. srpna 2019 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání nejpozději do 15. ledna 2020; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června 2020. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra do 15. května 2020. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům.

Způsob hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka a zpřístupnění výsledků hodnocení Centrem se uskuteční v souladu s příslušnými platnými ustanoveními školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům.

Profilová část maturitní zkoušky

Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června 2020.

Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části se konají od 1. dubna 2020, praktické zkoušky popř. i dříve. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky

Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do dvou pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Centrum zpřístupní řediteli školy protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka prostřednictvím informačního systému nejpozději do 15. června 2020.

Podzimní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy a písemné práce společné části se konají ve spádových školách v pracovní dny v období od 1. září do 10. září 2020. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději do 31. ledna 2020 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání do 14. srpna 2020; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ústní zkoušky společné části se konají v kmenových školách v období od 1. září do 20. září 2020. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2020.

Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému nejpozději 10. září 2020. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel kmenové školy zpřístupní žákům.

Způsob hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka a zpřístupnění výsledků hodnocení Centrem se uskuteční v souladu s příslušnými platnými ustanoveními školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb. Ředitel kmenové školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům.

Profilová část maturitní zkoušky

Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 1. září do 20. září 2020, praktické zkoušky popř. i dříve. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2020, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky

Centrum zpřístupní ředitelům kmenových škol výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka zpřístupní Centrum řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka.

Komplexní informace o maturitní zkoušce jsou k dispozici na https://maturita.cermat.cz.

 

Časový harmonogram školního roku 2019/2020

termín činnost
září 2019
1. – 20. Maturitní zkouška – podzimní zkušební období
1. – 20. Profilová část maturitní zkoušky všech forem
1. – 6. Maturitní zkouška, společná část – didaktické testy a písemné práce
do 10. Maturitní zkouška – zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol, Centrum
1. – 20. Maturitní zkouška, společná část – ústní zkoušky
30. Termín pro sběr dat ze školních matrik ZŠ, SŠ a konzervatoří
do 30. Podání žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení krajskému úřadu
do 30. Přijímací řízení SŠ – MŠMT stanoví konkrétní termíny pro konání jednotných zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky
říjen 2019
31. Termín pro sběr dat ze školních matrik VOŠ a přijímací řízení VOŠ
listopad 2019
11. – 22. Elektronické zjišťování výsledků žáků (ČŠI), které se bude týkat žáků vybraných ZŠ a SŠ
do 30. Podání žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení krajským úřadem na MŠMT
prosinec 2019
do 2. Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (pro jarní zkušební období)
do 15. Školní cena Fair play – zaslání návrhu na udělení ceny MŠMT
do 31. Termín pro podání návrhu na udělení medaile MŠMT
leden 2020
do 15. Maturitní zkouška – MŠMT určí jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací (společná část, pro jarní zkušební období)
2. – 15. Výběrová zkouška Matematika+ – přihlašování žáků elektronickou formou
do 31. Přijímací řízení SŠ – ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou)
do 31. Maturitní zkouška – MŠMT určí termíny konání didaktických testů a písemných prací (společná část, pro podzimní zkušební období)
únor 2020
do 28. Maturitní zkouška – jmenování maturitního komisaře, Centrum (pro jarní období), jmenování předsedy zkušebních maturitních komisí krajským úřadem
březen 2020
do 2. Přijímací řízení SŠ – odevzdání přihlášky do oborů bez talentové zkoušky
1. – 31. Mezinárodní šetření výsledků žáků – PIRLS 2021
do 31. Maturitní zkouška – jmenování místopředsedy a členů zkušebních maturitních komisí ředitelem školy (jarní zkušební období)
31. Termín pro sběr dat ze školních matrik
duben 2020
1. – 30. Mezinárodní šetření výsledků žáků – PISA 2021
od 1. Maturitní zkouška, společná část – písemné práce, profilová část – písemné a praktické zkoušky (jarní zkušební období),
12. – 28. Přijímací řízení SŠ – konání přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou, včetně dvou řádných termínů jednotných zkoušek
do 28. Přijímací řízení SŠ – vyhodnocení jednotných testů a zaslání výsledků školám, Centrum
květen 2020
2. 5. – 10. 6. Maturitní zkouška – jarní zkušební období
2. – 15. Maturitní zkouška, společná část – didaktické testy a písemné práce; výběrová zkouška Matematika+
do 15. Maturitní zkouška – zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol, Centrum
16. 5. – 10. 6. Maturitní zkouška – profilová část (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací)
16. 5. – 10. 6. Maturitní zkouška, společná část – ústní zkoušky
červen 2020
do 15. Centrum zpřístupní řediteli školy protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka
do 25. Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (pro podzimní zkušební období)
do 30. Maturitní zkouška – jmenování místopředsedy a členů zkušebních maturitních komisí ředitelem školy (pro podzimní zkušební období)
do 30. Maturitní zkouška – jmenování maturitního komisaře, Centrum (pro podzimní zkušební období)