Menu

Zemědělské předměty ZEMP

 

 

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2022/2023

41 – 41 – M/01 Agropodnikání


 zemědělské předměty [ZEMP]
(
směr zemědělský provoz)

ústní zkouška před zkušební komisí


1. Výživa a krmení hospodářských zvířat
2. Plodnost  hospodářských zvířat (včetně porodu u samic hospodářských zvířat)
3. Obecná zootechnika (včetně plemenářství)
4. Chov skotu
5. Produkce mléka dojnic a dalších hosp. zvířat
6. Odchov telat a mladého skotu
7. Mastitidy
8. Pastva a napájení hospodářských zvířat
9. Chov prasat
10. Odchov a odstav selat
11. Chov koní
12. Chov koz
13. Chov ovcí
14. Chov drůbeže (včetně líhnutí a produkce vajec a výkrmu brojlerů)
15. Chov králíků
16. Povětrnostní a klimatičtí činitelé
17. Půda, složení, vlastnosti, půdní druhy a typy
18. Osevní postup
19. Výživa rostlin a hnojení – organická a průmyslová hnojiva
20. Zpracování půdy, ošetřování rostlin během vegetace, sklizeň
21. Speciální pěstování rostlin – obiloviny jarní, ozimé, okopaniny, olejniny, luskoviny, pícniny
22. Základy ochrany rostlin
23. Zpracování rostlinných produktů

Poznámka

Základy anatomie hospodářských zvířat ze druhého ročníku a bezpečnost práce při zacházení se zvířaty se promítají do všech okruhů chovu zvířat.

16. září 2022