Menu

Zemědělské předměty ZEMK

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2023/2024

41 – 41 – M/01 Agropodnikání


zemědělské předměty [ZEMK]
(směr chov koní a jezdectví)

ústní zkouška před zkušební komisí


1.            Identifikace koní
2.            Chody koní a mechanika pohybu
3.            Plemena koní chovaná v ČR a důležitá světová plemena
4.            Reprodukce v chovu koní (říje, březost, porod)
5.            Odchov hříbat
6.            Výživa a krmení koní
7.            Ustájení koní
8.            Péče o kopyto a základy podkovářství
9.            Výkonnostní zkoušky
10.         Jezdecký sport
11.         Výživa a krmení hospodářských zvířat (včetně pastvy a napájení)
12.         Chov skotu
13.         Plodnost hospodářských zvířat (včetně porodu u samic hospodářských zvířat)
14.         Obecná zootechnika (včetně plemenářství)
15.         Produkce mléka dojnic a dalších hosp. zvířat
16.         Mastitidy
17.         Chov prasat
18.         Chov ovcí a koz
19.         Chov drůbeže (včetně líhnutí a produkce vajec a výkrmu brojlerů)
20.         Chov králíků
21.         Povětrnostní a klimatičtí činitelé
22.         Půda, složení, vlastnosti, půdní druhy a typy
23.         Výživa rostlin a hnojení – organická hnojiva
24.         Zpracování půdy, ošetřování rostlin během vegetace, sklizeň
25.         Speciální pěstování rostlin – obiloviny jarní, ozimé, okopaniny, olejniny, luskoviny, pícniny
26.         Základy ochrany rostlin
27.         Zpracování rostlinných produktů

Poznámka

Základy anatomie hospodářských zvířat ze druhého ročníku a bezpečnost práce při zacházení se zvířaty se promítají do všech okruhů chovu zvířat.

10. září 2023