Menu

Veterinářství – profil absolventa

 

Název a adresa školy: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 22
Zřizovatel: Pardubický kraj
Název školního vzdělávacího programu: Veterinářství
Kód a název oboru vzdělání: 43-41-M/01 Veterinářství
Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2015

1.1. Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v komplexu veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů. Veterinární asistenti pomáhají veterinárním lékařům (pod jejich vedením a odpovědností) zejména při kontrole dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat, ve výrobě a zpracování živočišných produktů, při provádění alergenodiagnostických zkoušek, prohlídce jatečných zvířat a masa a provádění celní veterinární kontroly. Absolvent se dále uplatní také jako zemědělský a veterinární technik v chovech hospodářských zvířat, v plemenářských podnicích, v útulcích pro opuštěná zvířata, ve stanicích ohrožených zvířat, v prodejnách zvířat, v chovech cizokrajných zvířat, při výrobě a distribuci krmiv, zpracování produktů v rámci zemědělského podniku, v oblasti marketingu veterinárních potřeb, jako samostatný podnikatel apod.
Zaměření absolventů vychází z potřeb regionu, zájmu žáků a možností školy. Je dáno vhodným výběrem volitelných vyučovacích předmětů (ve vybraném směru), nebo se prolíná vyučovacími předměty. Zaměření oboru vzdělání je na:
– komplexní systém chovu zvířat (absolvent umí posoudit a vyhodnotit stav chovu hospodářských, domácích a exotických zvířat) s ohledem na krajinu a její pozitivní ovlivňování
– chov koní (absolvent může působit jako jezdec, případně cvičitel)
Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

1.2. Výsledky vzdělávání – očekávané kompetence absolventa

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby žák rozvíjel svoje obecné předpoklady a své občanské vědomí, aby si vytvořil na úrovni odpovídající jeho schopnostem a studijním předpokladům odrazový můstek pro uplatnění v praxi i pro další celoživotní vzdělávání, tzn., že absolvent je veden k tomu, aby:

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Kompetence k učení
– měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání
– ovládal různé techniky učení, uměl si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
– uplatňoval různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), uměl efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; byl čtenářsky gramotný
– s porozuměním poslouchal mluvené projevy, pořizoval si poznámky
– využíval ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušenosti svých i jiných lidí
– sledoval a hodnotil pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímal hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí
– znal možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
Kompetence jsou ve výuce realizovány výkladem nové látky, samostatnou prací s textem, zadáváním domácích úkolů a samostudiem, využíváním elearningových modulů pro studium a testování zvládnuté látky.

Kompetence k řešení problémů

– porozuměl zadání úkolu nebo určil jádro problému, uměl získat informace potřebné k řešení problému, navrhnul způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnil jej, vyhodnotil a ověřil správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
– uplatňoval při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace
– volil prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využíval zkušeností a vědomostí nabytých dříve
– spolupracoval při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
Kompetence jsou ve výuce realizovány zadáváním a následným řešením samostatných i skupinových úkolů pomocí různých metod a informačních zdrojů.

Komunikativní kompetence

– účastnil se aktivně diskusí, formuloval a obhajoval své názory a postoje
– vyjadřoval se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentoval
– zpracovával administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i svislé texty na běžná i odborná témata
– dodržoval jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
– zaznamenával písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskuzí, porad apod.)
– formuloval své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně
– vyjadřoval se a vystupoval v souladu se zásadami kultury projevu a chování
– dosáhnul jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozuměl běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
– dosáhnul jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom jazyce
– chápal výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, byl motivován k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení
Kompetence jsou ve výuce realizovány podněcováním diskusí ve třídách, prezentací referátů, ročníkových prací a podnikatelských projektů. Žáci jsou vedeni k používání odborné terminologie jednotlivých oborů a k dodržování zásad kulturního projevu a chování ve školním prostředí i mimo něj.

Personální a sociální kompetence

– reagoval adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímal radu i kritiku
– přijímal a odpovědně plnil svěřené úkoly
– pracoval v týmu, podílel se na realizaci společných pracovních a jiných činností
– posuzoval reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadoval důsledky svého jednání a chování v různých situacích
– stanovil si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek
– ověřoval si získané poznatky, kriticky zvažoval názory, postoje a jednání jiných lidí
– měl odpovědný vztah ke svému zdraví, pečoval o svůj fyzický i duševní rozvoj, byl si vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
– adaptoval se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňoval, byl připraven řešit své sociální i ekonomické záležitosti, byl finančně gramotný
– podněcoval práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažoval návrhy druhých
– přispíval k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhal předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
Kompetence jsou realizovány vytvářením příznivého sociálního klimatu při všech aktivitách ve škole i mimo ni. Interpersonální vztahy v učitelském kolektivu a mezi učiteli a žáky mají charakter rodinného prostředí. Žáci mají k dispozici služby psychologa, který pravidelně dochází do školy.

Občanské kompetence a kulturní povědomí

– dodržoval zákony, respektoval práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
– jednal v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispíval k uplatňování hodnot demokracie- zajímal se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
– chápal význam životního prostředí pro člověka a jednal v duchu udržitelného rozvoje
– jednal odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
– uvědomoval si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupoval s aktivní tolerancí k identitě druhých
– uznával hodnotu života, uvědomoval si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
– uznával tradice a hodnoty svého národa, chápal jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu
– podporoval hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měl k nim vytvořen pozitivní vztah
Kompetence jsou ve výuce realizovány diskusemi o politickém a společenském dění u nás i ve světě, o zákonnosti a právním vědomí jednotlivců, o úrovni naší legislativy. Během studia jsou žáci seznamováni s aktuálními změnami právních předpisů, diskutují o jejich významu pro společnost a vlivu na situaci státu i jednotlivců. Pracují se změnami v zákonech a používají je na konkrétních příkladech.

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

– měl odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomoval si význam celoživotního učení a byl připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám
– vhodně komunikoval s potenciálními zaměstnavateli, prezentoval svůj odborný potenciál a své profesní cíle
– měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodoval o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
– měl reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a uměl je srovnávat se svými představami a předpoklady
– uměl získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využíval poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání
– znal obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
– rozuměl podstatě a principům podnikání, měl představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání, dokázal vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi
Kompetence jsou realizovány seznamováním se s jednotlivými podnikatelskými subjekty a jejich činností. Žáci jsou seznámeni s požadavky zaměstnavatelů, se základními právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů a průběžně sledují situaci na trhu práce ve svém oboru.

Matematické kompetence

– nacházel vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, uměl je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení
– četl a vytvářel různé formy grafického znázornění
– efektivně aplikoval matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích
– správně používal a převáděl běžné jednotky
– používal pojmy kvantifikujícího charakteru
– prováděl reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
– aplikoval znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru
Kompetence jsou realizovány efektivním aplikováním matematických postupů při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích.

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

– získával informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet
– pracoval s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií
– pracoval s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií
– pracoval s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
– učil se používat nové aplikace- komunikoval elektronickou poštou a využíval další prostředky online a off-line komunikace
– uvědomoval si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupoval k získaným informacím, byl mediálně gramotný
Žáci v jednotlivých předmětech pracují s internetem, získávají informace z různých zdrojů, pracují s osobním počítačem. Ve výuce se používají materiály zpracované pro interaktivní tabuli a e-learning.

ODBORNÉ KOMPETENCE

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent byl schopen využívat odborné kompetence v různých životních situacích, tzn. že absolvent je veden k tomu, aby:
– ovládal a používal odbornou terminologii oboru vzdělání

Vykonávat a organizovat pracovní činnosti při chovu zvířat

– kontroloval dodržování zoohygienických podmínek v chovech zvířat
– navrhoval vhodné technologické postupy pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat
– prováděl a organizoval odchov a chov jednotlivých druhů a kategorií zvířat
– zajišťoval plemenářskou práci v chovech zvířat
– při práci se zvířaty uplatňoval kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům, zabezpečoval pohodu zvířat
– připravoval, ošetřoval a hodnotil pastevní prosty, organizoval pastvu
– prováděl údržbu motorových vozidel skupiny B
– odborně byl připraven k řízení motorových vozidel skupiny B
Kompetence jsou realizovány v chovných zařízeních školy (školní statek, veterinární centrum), kde žáci přímo plní technologické postupy, podílejí se na chovu jednotlivých druhů zvířat a jsou vedeni k tomu, aby vytvářeli pohodu zvířat. V rámci vzdělávání žáci absolvují autoškolu.

Vykonávat a organizovat veterinární činnosti

– asistoval při veterinárních zákrocích v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních
– asistoval při aplikaci léčiv a veterinárních přípravků
– odebíral biologické vzorky a prováděl dílčí vyšetření
– léčil nemocná a zraněná zvířata pod vedením veterinárního lékaře
– zabezpečoval inseminaci
– ovládal metody zjišťování březosti, vedl porod a ošetřoval zvířata po porodu
– zajišťoval desinfekci, dezinsekci a deratizaci
Kompetence jsou realizovány praktickými činnostmi pod vedením veterinárního lékaře ve veterinárním centru při škole a na školním statku.

Vykonávat veterinární dozor a zabezpečovat hygienické požadavky při zpracování produktů živočišného původu

– hodnotil hygienické podmínky a zabezpečoval hygienické požadavky při získávání a zpracování surovin živočišného původu
– zabezpečoval veterinární prohlídku jatečných zvířat a vyšetřování masa na jatkách a při domácích porážkách
– zabezpečoval veterinární péči a ochranu zdraví lidí a zvířat před nemocemi způsobovanými závadnými potravinami, krmivy a surovinami živočišného původu
– vykonával posuzovatelskou a hodnotitelskou činnost při nákupu jatečných zvířat
– odebíral vzorky a prováděl základní laboratorní vyšetření potravin a surovin živočišného původu
– hodnotil a kontroloval hygienu a sanitaci potravinářských provozů
Kompetence jsou realizovány pod vedením veterinárního lékaře na jatkách a při návštěvě zpracovatelských provozů.

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

– chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své, spolupracovníků i klientů a zákazníků i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti
– znal a dodržoval základní právní předpisy BOZP a požární prevence

– osvojil si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami, rozpoznal možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, byl schopen zajistit odstranění závad a možných rizik
– uplatňoval systém péče o zdraví pracujících
– byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázal první pomoc sám poskytnout
Kompetence jsou realizovány při všech činnostech v provozech školy a školního statku.

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobku nebo služeb

– dodržoval stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti
– chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
– zohledňoval požadavky klienta při zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb
Kompetence jsou realizovány zdůrazňováním nutnosti dodržování kvality a dobrého jména podniku.

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

– zvažoval při plánování a posuzování činností vznikající v pracovním procesu i v běžném životě možné náklady, výnosy, zisk a vliv na životní prostředí a jejich sociální dopady
– znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení
– efektivně hospodařil s finančními prostředky
– nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí

Žáci prakticky plánují a posuzují nakládání s materiály energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí ve školních provozech, veterinárním centru a ve školním statku.

1.3. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání

Podle školského zákona a platných předpisů MŠMT je vzdělávání ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné části a profilové části (viz Příloha č. 2). Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem v platném znění a příslušnou vyhláškou o ukončování studia ve středních školách v platném znění. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Stupeň dosaženého vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou.