Menu

Veterinářství – učební plán

Název a adresa školy: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 22
Název školního vzdělávacího programu: Veterinářství
Kód a název oboru vzdělání: 43-41-M/01 Veterinářství
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2018

 


směr všeobecné veterinářství

 

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
1. 2. 3. 4.
A.Povinné vyučovací předměty
a)základní          
Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12
Anglický jazyk/ Německý jazyk1) 4 3 4 4 15
Občanská nauka 1 1 1 3
Dějepis 2 2
Matematika 3 3 4 4 14
Fyzika 2 2
Informační technologie 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Biologie a ekologie 3 4 7
Chemie 3 3 6
Anatomie a fyziologie zvířat 3 2 5
Výživa a dietetika zvířat* 2 2 4
Chov hospodářských zvířat* 1 2 1 2 6
Ekonomika a podnikání 2 2 4
Motorová vozidla 2 2
Laboratorní technika 1 1
Mikrobiologie a parazitologie* 2 2
Reprodukce zvířat* 3 2 5
Patologie 1 1
Hygiena a technologie potravin*  1 1 1 1 4
Chirurgie a ortopedie* 3  1 4
Nemoci zvířat* 2 3 5
Praxe*5) 1 2 2 1 6
Celkem základní 30 30 32 30 122
b) volitelné          
Chov drobných zvířat 2 1 3
Psychologie/ Seminář z biologie2) 2 2
Účetnictví/ Seminář z chemie 3) 2 2
Kynologie 2 2
Fyzioterapie 1 1
Celkem volitelné 2 2 2 4 10
Celkem povinné vyučovací předměty 32 32 34 34 132

 

Poznámky

 

1) Žáci si volí podle svého dosavadního vzdělávání mezi anglickým a německým jazykem.
2) Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty psychologie, seminář z biologie. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy
3) Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty účetnictví, seminář z chemie. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.
4) U vybraných předmětů a zařazených cvičení se třída dělí na skupiny. O dělení třídy a počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy dle možnosti a potřeb školy a platných předpisů.
5) Praxe jsou učební (rozvrhové), odborné (blokové, prázdninové a individuální). Učební praxe jsou součástí rozvrhu hodin. Odborná bloková praxe je zařazována do výuky dle potřeb a podmínek nutných pro její realizaci. Není započítána do vyučovacích týdnů. Odbornou prázdninovou praxi budou žáci vykonávat během školních prázdnin, celkem 3 týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve druhém pololetí končit týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách.

V každém ročníku žáci vykonávají 1 resp. 2 týdny odborné individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou a nezapočítává se do celkového počtu týdnů ve školním roce.

Tyto praxe žáci absolvují ve smluvních podnicích, na školním statku nebo dle možností i v zahraničí.

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe.

Mimo odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných i odborných předmětech.

*     Předměty profilové části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

**   Předměty volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

 


směr chov koní

 

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
1. 2. 3. 4.
A.      Povinné vyučovací předměty
a)základní          
Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12
Anglický jazyk/ Německý jazyk1) 4 3 4 4 15
Občanská nauka 1 1 1 3
Dějepis 2 2
Matematika 3 3 4 4 14
Fyzika 2 2
Informační technologie 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Biologie a ekologie 3 4 7
Chemie 3 3 6
Anatomie a fyziologie zvířat 3 2 5
Výživa a dietetika zvířat* 2 2 4
Chov hospodářských zvířat* 1 2 1 2 6
Ekonomika a podnikání 2 2 4
Motorová vozidla 2 2
Laboratorní technika 1 1
Mikrobiologie a parazitologie* 2 2
Reprodukce zvířat* 3 2 5
Patologie 1 1
Hygiena a technologie potravin*  1 1 1 1 4
Chirurgie a ortopedie* 3 1 4
Nemoci zvířat* 2 3 5
Praxe*4) 1 2 2 1 6
Celkem základní 30 30 32 30 122
b) volitelné          
Účetnictví/ Seminář z chemie/ Seminář z biologie 2) 2 2
Jezdectví 3) 3 3 6
Chov koní 2 2
Teorie jízdy 1 1
Fyzioterapie 1 1
Celkem volitelné 4 3 3 2 12
Celkem povinné vyučovací předměty 34 33 35 32 134

Poznámky

1.  Žáci si volí podle svého dosavadního vzdělávání mezi anglickým a německým jazykem
2. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty účetnictví, seminář z chemie, seminář z biologie. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.
3. Jezdectví je součástí učební praxe. Hodnoceno bude odděleně od zbývající učební praxe.

4. Praxe jsou učební (rozvrhové), odborné (blokové, prázdninové a individuální). Učební praxe jsou součástí rozvrhu hodin. Odborná bloková praxe je zařazována do výuky dle potřeb a podmínek nutných pro její realizaci. Není započítána do vyučovacích týdnů. Odbornou prázdninovou praxi budou žáci vykonávat během školních prázdnin, celkem 3 týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve druhém pololetí končit týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách.

V každém ročníku žáci vykonávají 1 resp. 2 týdny odborné individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou a nezapočítává se celkového počtu týdnů ve školním roce.

Tyto praxe žáci absolvují ve smluvních podnicích, na školním statku nebo dle možností i v zahraničí.

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe.

Mimo odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných i odborných předmětech.

  1. U vybraných předmětů a zařazených cvičení se třída dělí na skupiny. O dělení třídy a počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy dle možnosti a potřeb školy a platných předpisů.

 

*    Předměty profilové části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

**  Předměty volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

 

 

Východiskem pro tvorbu učebních plánů ŠVP je RVP oboru Veterinářství. Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání je 128, maximální 140 hodin. Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících je 29, maximální 35 hodin.

 


Přehled využití týdnů ve  školním roce

Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Vyučování dle učebního plánu 33 34 33 27
Praxe odborná bloková 2 1 1 1
Praxe odborná prázdninová 1 1 1
Maturitní zkouška 6
Rezerva (návrh využití) 2 2 3 1
Sportovní výcvikový kurz – zimní a letní 1 1
Ekologický seminář 1
Odborný kurz 1
Exkurze, opakování, výchovně vzdělávací akce, apod. 1 2 1
Celkem týdnů 38 38 38 35

 

Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod. O jejich délce, termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy.