Menu

OPVK_projekt 5

Volitelné předměty na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun
„Optional subjekt in Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun”

 

Předmětem projektu je vytvoření šesti nových volitelných předmětů, které budou probíhat ve škole a na domově mládeže při účasti 159 žáků (3 pololetí x 53). Jejich přínosem je především rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro žáky SZeŠ Lanškroun a tím i možnost kvalitního trávení volného času.

Jmenovitě se jedná o tato praktika:

 • KA 1: Volitelný předmět ICT praktikum
 • KA 2: Volitelný předmět Praktikum z kynologie
 • KA 3: Volitelný předmět Rozvoj venkova a agroturistika
 • KA 4: Volitelný předmět Fotografování
 • KA 5: Volitelný předmět Keramika
 • KA 6: Volitelný předmět Praktikum hipologie

Před zahájením bude zpracována Metodika výuky daného praktika.

Vytvořené předměty žákům umožní vyzkoušení si teoretických znalostí v praxi a jejich lepší ukotvení.

Dojde k propojení znalostí mezi jednotlivými obory a o prohloubení činností v oblastech zájmů a kvalitního trávení volného času.

Díky prakticky zaměřené formě výuky dojde k zatraktivnění přírodovědných, řemeslných a technických oborů mezi žáky.

 


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření nových volitelných předmětů (praktika z ICT, praktika z kynologie, rozvoje venkova a agroturistiky, fotografování, keramiky a praktika z hipologie) které budou vyučovány zábavnou formou s vysokým obsahem praktických prvků, přispět k podpoření dalšího vzdělávání žáků v přírodovědných, řemeslnných a technických oblastech spolu s podpořením ICT gramotnosti.

Tohoto cíle bude dosaženo naplněním těchto dílčích cílů projektu:

 • podpoření zájmu studentů střední školy o studium přírodovědných a technických oborů nabídkou nových volitelných předmětů, které navazují a rozvíjejí přírodovědné, technické a řemeslné předměty vyučované na škole (všechny klíčové aktivity).
 • vytvoření výuky s vysokým podílem praktické výuky (všechny klíčové aktivity),
 • umožnit individuální přístup k žákům, k jejich potřebám a cílům – volitelné předměty mají nižší kapacitu, což umožní individuální přístup lektorů ke každému žákovi (všechny klíčové aktivity),
 • zapojení environmentálních prvků do výuky – prakticky všechny volitelné předměty obsahují komponenty ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (všechny klíčové aktivity),
 • zařazení výuky s důrazem na mezipředmětové vazby – prakticky ve všech vytvořených předmětech žáci uplatní znalosti z více oborů (realizování ŠVP),
 • zvýšení informační gramotnosti žáků – ve výuce budou využívány ICT technologie (všechny klíčové aktivity, zejména však KA1 a KA 4),
 • vytvoření alternativy pro smysluplné trávení volnočasových aktivit pro žáky, zamezení vzniku sociálně-patologických jevů u žáků (všechny klíčové aktivity),
 • přispění k pozitivnímu formování postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena ve společnosti (všechny klíčové aktivity).

 


Přínos pro cílovou skupinu

Zapojení žáků do realizace projektu bude mít pro ně tyto přínosy:

 • rozvinutí klíčových kompetencí,
 • fixování poznatků z výuky zábavnou formou (delší uchování v paměti),
 • získání znalostí a dovedností uplatnitelných při dalším studium nebo na trhu práce,
 • smysluplné trávení volného času, předcházení sociálně-patogenním jevům,
 • možnost věnovat se pod vedením zkušeného lektora oblasti, která je nejvíce zajímá,
 • výuka za účasti externích expertů, s nimiž by se prakticky neměli možnost setkat,
 • zvýšení mauální zručnosti a kondice,
 • navázání užší spolupráce s ostatními žáky (týmová práce) napříč jednotlivými obory i ročníky,
 • individuální přístup lektora,
 • zatraktivnění technických a přírodovědných oborů nenásilnou a zábavnou formou.


Popis klíčových aktivit projektu


01 – Volitelný předmět – ICT praktikum


Vzhledem ke stále rostoucímu zájmu žáků o tento obor a také k tomu, že převážná část mladých lidí stále intenzivněji využívá informační technologie v pracovním ale i běžném životě, patří ICT gramotnost k jednomu ze základních prvků úspěchu jedince ve společnosti. Bohužel výuce informatiky na středních školách není věnována taková pozornost, jakou si tento perspektivní obor vyžaduje. Absolventi tak většinou na škole získají pouze přehled o určitých možnostech využití ICT techniky a naučí se základnímu ovládání uživatelského softwaru.
V rámci této klíčové aktivity tak dojde k vytvoření volitelného předmětu – Praktika ICT, kde se žáci detailně seznámí s komponenty počítače, vyzkouší si sestavení počítače a sestavení jednoduchých počítačových sítí. Absolvováním tohoto volitelného předmětu tak žáci získají hlubší porozumění hardware a rozšíření dovedností na praktické úrovni. Žáci si v rámci předmětu taktéž osvojí některé z principů udržitelného rozvoje a možnostech využití ICT techniky v této oblasti.

Náplň kurzu:

 • Hardware: žáci porozumí funkci a roli jednotlivých počítačových komponent z hlediska fungování počítačové sestavy. Praktické sestavení počítače, výměna základních komponent.
 • Vývoj, porozumění  a funkčnost jednotlivých částí PC.
 • Počítačové sítě: seznámení se strukturou, s jednotlivými prvky sítě a jejich funkcí, porozumění funkce serveru, praktické sestavení malé domácí sítě, nastavení sdílené složky, přístupových práv, problematika zabezpečení sítě, síť internet, různé typy připojení.
 • Výstupní zařízení: tiskárny, praktické seznámení s různými typy, ekologie, recyklovatelné zdroje.

Tato klíčová aktivita je složena ze dvou fází. V rámci první z nich bude v období duben až srpen 2013 lektorem předmětu zpracována metodiky výuky tak, aby se zajistila kontinuita výuky v době udržitelnosti projektu. V druhé fázi, tedy od září 2013 až po prosinec 2014 dojde k realizování 3 pololetí výuky, kde budou 4x do měsíce vyučován volitelný předmět zkušeným lektorem.

Metodika: ICT praktikum


02 – Volitelný předmět – Praktikum z kynologie


Výuka na školách je zaměřena zejména na osvojení si teoretické stránky probírané oblasti s malým přesahem pro praktického využití. Současná generace žáků zároveň není optimálně schopna asertivního chování, systematičnosti a důslednosti. Volitelný předmět Praktikum z kynologie bude zaměřen na praktickou práci žáků s jejich vlastními psy, který navazuje na současný předmět Kynologie a kosmetika zvířat vyučovaný na škole. V rámci tohoto volitelného předmětu, který stojí na pomezí mezi řada přírodovědných oborů, si žáci rozšíří získané teoretické poznatky a hlavně si vyzkouší jejich aplikaci v praxi. Studentům praktikum nabídne podrobnější seznámení se se základní péči o psa (úprava srsti a další kosmetické úkony, výživa, apod.), která je důležitá pro zdraví a upotřebitelnost jejich psů, dále se budou snažito zlepšení komunikace se svým psem pomocí výcvikových metod pozitivní motivace, kterou budou moci následovně uplatnit při tréninku jednotlivých psích sportů. Žáci se svými psy absolvují výcvik poslušnosti, stopařský výcvik, tréninky agility a osvojí si základní povelovou techniku, gestikulaci a intonaci při komunikaci se psem. Zároveň se seznámí s fyziologií organismu  psa. Tento volitelný předmět tak povede žáky ke zlepšení jejich vztahu se svým psem, propojení zejména přírodovědných informací  do praktické roviny, rozvinutí schopnosti sebeovládání, trpělivosti, ale zároveň asertivitě, systematičnosti, důslednosti a empatii. Zodpovědnost za psa kladená na žáky je velmi dobrou průpravou pro budoucí rodinný i pracovní život.

Náplň kurzu:

 • Fyziologie psa.
 • Výcvik poslušnosti.
 • Stopařský výcvik.
 • Výcvik agility.
 • Exkurze.

Tato klíčová aktivita je složena ze dvou fází. V první z nich bude v období 4-8/2013 lektorem předmětu zpracována metodiky výuky tak, aby se zajistila kontinuita výuky v době udržitelnosti projektu. V druhé fázi 9/2013-12/2014 dojde k realizování 3 pololetí výuky, kde bude 4 x do měsíce vyučován volitelný předmět zkušeným lektorem.

Metodika: Praktikum z kynologie


03 – Volitelný předmět – Rozvoj venkova a agroturistika


Dosavadní pojetí vzdělávacího oboru rozvoje venkova je spíše teoretické, které žákům nenabízí komplexní pohled s možnostmi hlubšího poznání a pochopení dané problematiky. Prostřednictvím exkurzí nebo vlastních praktických aktivit nabídne tento předmět větší možnosti poznání tohoto oboru včetně seberealizace žáků a rozvoje jejich fantazie. Umožnit jim získat a osvojit si činnosti, které řemeslo podnikatele v agroturistice běžně vykonává, daleko podrobněji. Pochopit cenu vlastní práce a možnosti uplatnění na trhu práce. V rámci této klíčové aktivity, kdy dojde k vytvoření volitelného předmětu Praktika rozvoj venkova a agroturistika, se žákům dále umožní získat ucelený pohled na význam venkova z pohledu produkčních i mimoprodukčních funkcí. Žáci získají základní znalosti o venkovském prostoru, alternativních systémech hospodaření a podnikání v návaznosti na zemědělství. Uvědomí si tak jejich význam, ale i potřebnou spolupráci zemědělců a dalších podnikatelů působících na venkově. Tento předmět může u žáků napomoci vytvořit vřelejší vztah k venkovu, zemědělství a přírodě jako takové. Absolvování předmětu také přispěje k prohloubení vztahu žáků k životu, vlastnímu zdraví, přírodě, zemědělství a venkovu jako systému a prostoru stability trvalé udržitelnosti života. Předmět přispěje také v osvojení si zásad společenského chování a utváření mezilidských vztahů, které jsou velice důležité nejen v běžném životě, ale i v pracovním životě.

Náplň kurzu:

 • Cestovní ruch – nástroj rozvoje venkova.
 • Zelený cestovníruch a význam agroturistiky.
 • Ekologické farmy a ekoagroturistika.
 • Udržitelný rozvoj.
 • Kultura ubytování a stravování.
 • Exkurze.

Tato klíčová aktivita je složena ze dvou fází. V první z nich bude v období 4-8/2013 lektorem předmětu zpracována metodiky výuky tak, aby se zajistila kontinuita výuky v době udržitelnosti projektu. V druhé fázi 9/2013-12/2014 dojde k realizování 3 pololetí výuky, kde bude 4x/měsícně vyučován volitelný předmět.

Metodika: Rozvoj venkova a agroturistika


04 – Volitelný předmět – Fotografování


V běžných hodinách výuky informatiky se žáci učí základním uživatelským dovednostem s ICT technikou. Oblasti práce s fotoaparátem, jeho nastavením a úpravám fotografie se však již neklade velký důraz. a to i přestože nás fotografie obklopují prakticky na každém kroku. Žáci žadatele se díky absolvování volitelného předmětu seznámí s principy fungování fotoaparátu a rozdíly mezi nimi, podrobně si osvojí využívání jeho funkcí společně s jejich nastavením. Zároveň se naučí fotografovat statické předměty i objekty v pohybu. Součástí náplně předmětu bude i další úprava fotografií v počítači.

Touto cestou by měli žáci možnost nejenom si osvojit potřebné znalosti práce s fotografiemi, fotoaparátem a softwarem, které budou moci využít ve svém osobním i pracovním životě, ale zároveň jim to umožní vyzkoušet na prakticky zaměřených cvičeních mimo jiné práci s optikou a ICT technikou. Dojde tak zároveň k propojení současných teoretických znalostí do praktické roviny.

Součástí tohoto volitelného předmětu bude i jednodenní workshop (každé pololetí) pod vedením zkušeného experta z oboru.

Náplň kurzu:

 • Úvod – jak fotoaparát vlastně funguje.
 • Stručný popis jednotlivých konstrukcí fotoaparátů.
 • Cesta snímku skrz objektiv až do PC.
 • Základy expozice a vyvážení bílé barvy.
 • Objektiv, zoom.
 • Zpracování obrazu, úprava fotografie v SW na zpracování fotek.
 • Příslušenství a péče o techniku.
 • Fotografování pohybu, statického předmětu.
 • Workshop s účastí experta z oboru.

Tato klíčová aktivita je složena ze dvou fází. V rámci první z nich bude v období duben až srpen 2013 lektorem předmětu zpracována metodiky výuky tak, aby se zajistila kontinuita výuky v době udržitelnosti projektu. V druhé fázi, tedy od září 2013 až po prosinec 2014 dojde k realizování 3 pololetí výuky, kde budou 4 x do měsíce vyučován volitelný předmět zkušeným lektorem.

Metodika: Fotografické praktikum


05 – Volitelný předmět – Keramika


Současná doba je, nejenom díky masivnímu nástupu informačních technologií, charakteristická klesajícím zájmem žáků o řemeslné činnosti. Díky tomu tak současní absolventi nejsou tak zruční a nedisponují praktickými znalostmi o materiálech. Nově vytvořený nepovinný předmět umožní žákům  prostřednictvím práce s keramikou vyzkoušet si tento tradiční obor, zvýšit svoji manuální zručnost a rozvinout své schopnosti v oblasti designu, který tento obor úzce prolíná. V rámci tohoto předmětu budou moci žáci stavět na již získaných teoretických základech z technických oborů, vyzkoušet si je v praktické rovině a získat tak první zkušenosti s prací s materiálem – keramickou hlínou. Vzhledem k tomu, že prakticky každý výtvor z keramiky je unikát, dojde tak podpoření tvůrčí činnosti jednotlivých žáků. Nabité znalosti a dovednosti budou moci žáci zároveň využít při navazujícím studiu designu a keramiky jako takové.

Náplň kurzu:

 • Seznámení se s materiály.
 • Práce se šablonou.
 • Vykrajování z plátu.
 • Modelování hroudy.
 • Válečková technika.
 • Zdobení a glazování.

Tato klíčová aktivita je složena ze dvou fází. V rámci první z nich bude v období duben až srpen 2013 lektorem předmětu zpracována metodiky výuky tak, aby se zajistila kontinuita výuky v době  udržitelnosti projektu. V druhé fázi, tedy od září 2013 až po prosinec 2014 dojde k realizování 3 pololetí výuky, kde budou 4 x do měsíce vyučován volitelný předmět zkušeným lektorem.

Metodika: Keramické praktikum


06 – Volitelný předmět – Praktikum z hipologie


V současné době se pohybová aktivita mládeže neustále snižuje a zájem o její rozvíjení a tím i zájem o zdravotní stav a kondicijedince ustupuje do pozadí. Dnešní mládež upoutá prakticky vše, co je spojenos počítači, internetem a sociálními sítěmi. Volitelný předmět praktikum z hipologie nabídne žáků žadatele vyžití netradiční formou. Jedná seo syntézu počítačových dovedností a zlepšování fyzické kondice. Je-li člověk v dobré kondici, je schopen odolávat stresu a podat kvalitní výkon jak ve škole, v práci tak i osobním životě.Tento nepovinný předmět má za cíl spojit využití ICT techniky a dovedností žáků, které nabyli při práci s PC ve všech podobách s pohybovou aktivitou a láskou ke zvířatům. Dalším důležitým cílem předmětu je přiblížit chov koní (včetně jejich fyziologie) jako řemeslnou činnost žákům, neboť v rámci tohoto praktika se žáci mimo jiné budou také učit úpravě postrojů, sedel a dalšího náčiní, kde si zvýší zejména svoji zručnost. V neposlední řadě si absolventi předmětu budou moci prakticky ověřit znalosti získané v přírodovědných předmětech na škole, které se týkají oboru zaměřeného na koňskou problematiku.

Náplň kurzu:

 • Teoretická příprava s pomocí školní počítačové učebny, zobrazení pohybu koně i cvičence, rozfázování jednotlivých pohybů a jednotlivých cviků, snadnější pochopení a následně iprovedení cviků.
 • Fyziologie koně.
 • Řemeslnná činnost – úprava postrostrojů a dalšího náčiní.
 • Pohybová aktivita – fyzická kondice (běh, protahování, posilování), estetika, ladnost a plynulost pohybu.
 • Kůň – příprava zvířete, ošetřování a jeho výuka k naprosté poslušnosti.

Tato klíčová aktivita je složena ze dvou fází. V rámci první z nich bude v období duben až srpen 2013 lektorem předmětu zpracována metodiky výuky tak, aby se zajistila kontinuita výuky v době udržitelnosti projektu. V druhé fázi, tedy od září 2013 až po prosinec 2014 dojde k realizování 3 pololetí výuky, kde budou 4x do měsíce vyučován vol. předmět zkušeným lektorem.

Metodika: Praktikum z hipologie

 


Harmonogram aktivit

Rok Klíčová aktivita I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
2013 01 – ICT praktikum
2013 02 – Praktikum z kynologie
2013 03 – Rozvoj venkova a agroturistika
2013 04 – Fotografování
2013 05 – Keramika
2013 06 – Praktikum z hipologie
2014 01 – ICT praktikum
2014 02- Praktikum z kynologie
2014 03 – Rozvoj venkova a agroturistika
2014 04 – Fotografování
2014 05 – Keramika
2014 06 – Praktikum z hipologie