Menu

OPVK_projekt 3

Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

reg. CZ.1.07/1.3.12/04.0015

 

Projekt je zaměřen na vytvoření optimálního zázemí pro efektivní realizaci nastoupené kurikulární reformy na základních a středních školách Pardubického kraje. Klíčovým záměrem je podpora celoživotního vzdělávání a vznik školních středisek ekologické výchovy na školách a zkvalitnění školních vzdělávacích programů především pak realizaci průřezových témat Environmentální výchovy a Člověk a prostředí na školách Pardubického kraje. Projekt cíleně směřuje ke zvýšení kvalifikace učitelů pro vykonávání funkce koordinátora EV v regionu. Řešení projektu přispěje k efektivnímu propojení činnosti škol a jejich managementu se zřizovateli a dalšími školami na úrovni kraje.

Aktuality

Nový termín pro Specializační studium pro školní koordinátory EVVO byl stanoven na 1. červen 2017.
Kurz bude probíhat ve spolupráci s partnerskou školou SŠZ a VOŠ Chrudim.

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření optimálního zázemí pro efektivní realizaci nastoupené kurikulární reformy na základních a středních školách Pardubického kraje. Klíčovým záměrem je podpora celoživotního vzdělávání a vznik školních středisek ekologické výchovy na školách a zkvalitnění školních vzdělávacích programů především pak realizaci průřezových témat Environmentální výchovy a Člověk a prostředí na školách Pardubického kraje. Projekt cíleně směřuje ke zvýšení kvalifikace učitelů pro vykonávání funkce koordinátora EV v regionu. Řešení projektu přispěje k efektivnímu propojení činnosti škol a jejich managementu se zřizovateli a dalšími školami na úrovni kraje.

Cíle projektu

 • vytvořit školní střediska výchovy k udržitelnému rozvoji (ŠS VUR), která bude možno využívat pro další organizování vzdělávacích akcí ke zvyšování ekogramotnosti pedagogů a veřejnosti v Pardubickém kraji. Další uplatnění ŠS   najdou v rámci rekvalifikačního studia,
 • vyškolit lektory ŠS VUR a zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce,
 • vytvořit lektorský tým z řad pedagogů ŠS VUR, odborníků z vysokých škol, výzkumných ústavů či dalších institucí a vytvořit podmínky pro realizaci dalších specializačních kurzů pro koordinátory ekologické výchovy (EV),
 • zrealizovat specializační studium koordinátorů EV a zlepšit úroveň ekologické výchovy a výchovy k udržitelnému rozvoji na školách Pardubického kraje,
 • podpořit využívání nových technologií (ICT) ve vzdělávání k udržitelnému rozvoji a zlepšit informovanost pedagogů.
 • modelově vyškolit celé školní týmy pedagogů přímo na školách, což zajistí komplexní realizaci EVVO ve výuce všech předmětů,
 • podpořit vznik sítě kooperujících škol v oblasti EVVO v Pardubickém kraji.

 

Cílová skupina

 • Cílovou skupinou jsou pedagogové základních a středních škol (učitelé, ředitelé, zástupci ředitelů a koordinátoři EV).

 

Přínosy pro cílovou skupinu:

 • bezplatné absolvování kvalifikačního studia k výkonu specializovaných činností,
 • možnost po absolvování kurzů působit jako lektor – pedagog na vzniklých SŠ VUR,
 • využití elektronických interaktivních pomůcek se zohledněním aktivizujících prvků cílovou skupinou s podporou jejich profesního zaměření (zvláště u středních škol),
 • možnost implementovat progresivní trendy ve vzdělávání, oborové i didaktické, a to nejenom z tuzemska, ale i ze zahraničí,
 • možnost seberealizace jako koordinátor EV,
 • zpřístupnění informací k problematice UR pro pedagogy Pardubického kraje prostřednictvím portálu,
 • zvýšení kvalifikovanosti pedagogů a jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.

 

Přehled akcí v rámci projektu:

 • Specializační studium pro koordinátory EVVO
 • Semináře pro celé školní týmy – Základy ekologie (akreditace MŠMT)
 • Exkurze a přednášky k vybraným aktuálním tématům UR (např. biotechnologie, biodiverzita, hospodaření s přírodními zdroji, poznávání kulturního a přírodního dědictví PK, management EVVO na školách). Účastníci získají osvědčení o účasti, neboť semináře mají akreditaci MŠMT

 

 

Stručný obsah a popis projektu:

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Manažer projektu: Mgr. Miroslav Ulrich,

Ing. Jan Ptáček

Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Finanční manažer projektu: Ing. Libor Zahálka
Datum zahájení projektu: 4. 8. 2011 Věcní manažeři projektu: Doc.PaedDr.RNDr.Milada Švecová,CSc. KEV, Praha,

Kamila Sásiková PhD. KEV, Praha,

Renata Kalinová  KEV, Praha

Mgr. Krištofová Lanškroun

Mgr. Vozanka Chrudim

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2012
Rozpočet projektu: 4 459 503,20 CZK

 

Realizační tým

Manažer projektu: Mgr. Miroslav Ulrich, Ing. Jan Ptáček
Finanční manažer projektu: Ing. Libor Zahálka
Věcní manažeři projektu: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.(KEV)

RNDr. Kamila Sásiková, PhD.(KEV)

Renata Kalinová (KEV)

Tereza Krištofová (Lanškroun)

Josef Vozanka (Chrudim)

 Administrativní pracovníci:  Eva Felcmanová (Lanškroun)

Jana Březinová (KEV)

Renáta Zoubková (Chrudim)

 Lektoři KEV:  doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.

RNDr. Kamila Sásiková, PhD.

Mgr. Miroslav Ulrich

Mgr. Hana Ulrichová

RNDr. Danuše Kvasničková, CSc.

Mgr. Eva Jiříková, CSc.

Renata Kalinová

Mgr. Ilona Horychová

Luděk Štěpnička

Zdeněk Kalina

Jiří Jiřík

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

 Lektoři Lanškroun:  Ing. Irena Ehlová

MVDr. Iva Podhorná

Mgr. František Teichmann

Mgr. Martina Dolečková

Milan Oppa

Jan Půlpán

 Lektoři Chrudim:  Ing. Josef Beneš

RNDr. Roman Linhart

Ing. Zdena Koberová

MgA. Tamara Bohuňková

Mgr. Josef Vozanka

 

 

Uskutečněné semináře

 

Management EVVO na školách – Nástroje a indikátory
(seminář pro školní týmy s akreditací MŠMT)

Místo: Základní škola Lukavice

Termín: 20. 12. 2012 (6 hodin)

Lektoři: Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., Renata Kalinová, MgA.

Počet účastníků: 11

Management EVVO na školách – Nástroje a indikátory
(seminář pro školní týmy s akreditací MŠMT)

Místo: Základní škola Pomezí

Termín: 18. 12. 2012 (6 hodin)

Lektoři: Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., Renata Kalinová, MgA.

Počet účastníků: 17

Aktuální otázky životního prostředí, Ekologizace provozu škol – Ekostopa, obnovitelné zdroje
(seminář k aktuálním otázkám UR)

Místo:Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Termín: 12. 12. 2012 (7 hodin)

Lektoři: Jiří Jiřík

Počet účastníků: 9

Aktuální otázky životního prostředí a managementu EVVO na školách
(seminář k aktuálním otázkám UR)

Místo: Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Termín: 29. 11. 2012 (6 hodin)

Lektoři: Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

Počet účastníků: 16

Studijní materiály: prezentace v pdf

Kulturní a přírodní dědictví regionu a managementu EVVO na ZŠ a gymnáziích
(seminář k průřezovému tématu)

Místo: Lázně Bohdaneč

Termín: 23. 11. – 24. 11. 2012 (20 hodin)

Lektoři: Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., Renata Kalinová, MgA., Tamara Bohuňková

Počet účastníků: 12

Poznávání ekosystémů a management EVVO na ZŠ a gymnáziích
(seminář k průřezovému tématu)

Místo: Lednice, Valtice

Termín: 11. 10. – 12. 10. 2012 (20 hodin)

Lektoři: Luděk Štěpnička, Renata Kalinová

Počet účastníků: 16

Management EVVO na školách – Nástroje a indikátory
(seminář pro školní týmy s akreditací MŠMT)

Místo: Střední průmyslová škola Chemická Pardubice
Poděbradská 94, 530 09 Pardubice

Termín: 25. 9. 2012 (6 hodin)

Lektoři: Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.

Počet účastníků: 18

Člověk a životní prostředí
(seminář k průřezovému tématu)

Místo: ekocentrum Pasíčka

Termín: 7. 6. – 9. 6. 2012 (24 hodin)

Lektoři: RNDr. Danuše Kvasničková, CSc.

Počet účastníků: 7

Komplexní realizace EVVO na školách
(seminář pro školní týmy s akreditací MŠMT)

Místo: ZŠ Vysoké Mýto, Javornického 2

Termín: 4. 6. 2012 (6 hodin)

Lektoři:Doc.PaedDr.RNDr.Milada Švecová, CSc., RNDr.Kamila Sásiková, PhD.

Počet účastníků: 30

Studijní materiály

 

 • Veškeré materiály sloužící ke studijním účelům naleznete na:

Studijní materiály – Specializační studium pro školní koordinátory EVVO

Studijní materiály od lektorů Lanškroun

 

Studijní materiály od lektorů Chrudim

 

 

Studijní materiály od lektorů z Klubu ekologické výchovy

 

 

Závěrečná konference

Při závěrečné konferenci představitelé škol odprezentovali aktivity spojené s projektemVytváření podmínek pro realizaci vzdělávánípro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje reg. CZ.1.07/1.3.12/04.0015 a hlavní koordinátor pan Ing. Ulrich shrnul činnosti, které se s daným projektem pojí a nastínil další směr nově vzniklých středisek SŠ VUR.

Závěrečná konference projektu Pardubického kraje

CZ.1.07/1.3.12/04.0015

Místo: Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice

Termín: 12. 12. 2012, 9:30

Program:

 • Prezentace výstupů projektu zaměřeného na udržitelný rozvoj a jeho realizaci v podmínkách škol
  Mgr.Miroslav Ulrich, Ing.Jan Ptáček (koordinátoři projektu)
 • Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj – prezentace koncepce činnosti
  Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. (věcný manažer projektu)
 • Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj v Pardubickém kraji
  Mgr.Tereza Krištofová (věcná manažerka SZeŠ Lanškroun), Mgr. Josef Vozanka (věcný manažer SŠZ a VOŠ Chrudim)
 • Ukázky publikací a pomůcek podpořených projektem
 • Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj s náměty na evaluaci efektivity EVVO ve školách.
 • Aktuální otázky biodiverzity (s DVD a videopřednáškou)
 • Energie jako průřezové téma školních vzdělávacích programů
 • Elektronické materiály na DVD Biodiverzita, Energie

 

Počet účastníků: 23

Prezentace aktivit SZeŠ Lanškroun

Prezentace aktivit SŠZ a VOŠ Chrudim

Souhrn aktivit spojených s projektem

Tisková zpráva o SŠ VUR

Školy jako centra výchovy k udržitelnému rozvoji