Menu

Production Technology of Regional Food Focused on Animal Breeding and Welfare

This project is co-funded by
the European Union


Článek obsahuje pouze názor partnera projektu – SZeŠ Lanškroun. NA a Komise nenesou odpovědnost za jakékoli případné použití informací v něm obsažených.


This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


 

Název projektu:

Výrobní technologie regionálních potravin se zaměřením na chov a welfare zvířat

Production Technology of Regional Food Focused on Animal Breeding and Welfare

 

Program

Parneři

  1. Česká republika: SZeŠ Lanškroun, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 56301
  2. Francie: EPLEFPA de BAZAS, 2 Avenue de la République, 33430 Bazas
  3. Portugalsko: Associação para a Valorização Agrária (AVA), Quinta da Fonte Portela – Runa, 2565-711 Torres Vedras
  4. Norsko: Skjetlein vgs., Skjetlein, 7083 Lenistrand

Cíle projektu

Tento projekt je určen čtyřem zemědělským školám s podobným studijním programem
a aktivitami. Spolupráce těchto institucí umožňuje vzájemnou výměnu know how, zkušeností, získávání dovedností a praxe. Cílovými skupinami jsou studenti, učitelé a zaměstnanci těchto škol. Účastníci se tak mohou seznámit s výukou praxe a s prací v terénu, vzdělávacími programy a obory na školách obdobného typu v zahraničí, jejichž součástí jsou i školní farmy, kde se chovají hospodářská zvířata a zabývají se produkcí potravin (obzvláště mléčné a masné výrobky). Projektové aktivity se zaměřují na technologii výroby regionálních potravin a hledání způsobů, jak nové poznatky využít či začlenit do svých studijních plánů a využít v praxi. Jde například o mléčné produkty (sýr, jogurt, máslo), pekárenské a masné výrobky či výrobky z ovoce a zeleniny (víno, džemy, sirupy).

Důležitou součástí projektu je také péče o zvířata, která by měla splňovat požadavky na welfare zvířat tak, aby byla chována ve vyhovujících podmínkách v souladu s pravidly EU. Partnerské školy mohou vzájemně využít získané zkušenosti, studenti a žáci si osvojí nové metody.

Před plánovanými studijními pobyty a projektovými schůzkami učitelé a studenti komunikují prostřednictvím informačních technologií a videokonferencí, mohou plánovat společnou práci na projektu a přípravu finálních výrobků v podobě technologických listů, jejich design a podobu. Součástí jsou nezbytné informace o postupu a metodách výroby se vzájemným porovnáváním přístupů různých zemědělských institucí v Evropě. Jedním z hlavních cílů projektu je rozšířit své znalosti v oblasti výroby potravin a péče o zvířata prostřednictvím výměny rozličných technologií, zkušeností a metod.

Společná práce, jak teoretická tak i praktická, umožňuje porovnat přístup k zemědělství z různých pohledů, zhodnotit a publikovat své dosažené výsledky, které mohou být dále využity nejen projektovými partnery, ale i dalšími zájemci z oblasti zemědělství. Během zahraničních pobytů budou studenti a učitelé pracovat na technologických listech, pokusí se o přípravu regionálních potravin a jejich ochutnávku. Důležitou součástí projektu je přímá práce v terénu a hodiny praxe, kdy si studenti osvojují způsoby chovu zvířat v partnerských zemích, získávají informace o pěstování hospodářských plodin, technologii výroby potravin atd. Technologický list bude zahrnovat obrázek produktu, jeho složení, technologický postup výroby, obalovou techniku a distribuci, jeho využití. Mezi produkty budou zařazeny mléčné, masné a rostlinné výrobky. Dále bude zahrnuto i zpracovávání dřeva v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie a ekologické postupy v oblasti zemědělství. Co se týká welfare zvířat, budou porovnávány podmínky chovu, minimalizace stresu, ustájení, krmení, veterinární péče, manipulace se zvířaty apod. doplněné fotografiemi a obrázky. Současně si žáci procvičují dovednosti jak jazykové tak i v oblasti ICT, seznamují se s kulturou a zvyky dané země, se systémem vzdělávání, s problémy ekonomickými včetně nezaměstnaností v oblasti zemědělství. Finální produkty v podobě technologických listů budou jak v tištěné tak v elektronické podobě a to ve všech jazycích partnerů (českém, norském, francouzském a portugalském) a pracovně v jazyce anglickém. Výsledky své práce získané během zahraničních pobytů budou studenti publikovat v místním či regionálním tisku a na nástěnkách v prostorách školy. Po ukončení projektu studenti obdrží Europas, který mohou využít v případě zájmu o práci či studium v zahraničí.

Project description

This project addressed four agricultural schools with very similar curriculum and activities. The cooperation among these institutions enabled them to exchange new know how, experience, to get new skills and training. Students and teachers could familiarize with practical lessons and fieldwork, school curriculums and different study branches in similar schools abroad. The school farms, which are parts of all these institutions, breed horses and domestic animals; they deal with food production (especially diary and meat products). The project activities should have explored production technologies of regional food and found new ways which could be used by other schools or be included into school curriculums. For example dairy processing (cheese, yogurt, butter), bakery and meat products, fruit and vegetable products (herbs, wine, jams, syrups) etc. Important part of the project was also animal welfare so that domestic animals were raised in good conditions and in accord with the rules of European Union. All experience can be used by other schools, students and teachers could learn new methods and approaches from the others. Before the study visits there was a preparation for these activities when students and teachers were in touch via electronic communication. Several videoconferences were held to enable to plan each study visit including the preparation of the final products – technical notes, their design and form, the necessary information and methods.
One of the other motives was to know, compare and exhibit the different approaches of different European agricultural institutions. Therefore, we wanted to expand the field of food processing and animal welfare by exchanging the diverse technologies, experiences, methodologies and work produced within the partnership. Conducting joint work, both of documentation and practical activities, expands horizons in working area, while establishing an exchange of information and ways to approach agriculture from different perspectives, to exhibit and evaluate the results together , which were certainly useful, innovative and varied. All partner institutions included new gain technologies and knowledge among the subjects they teach. During the study visits students and teachers worked on the technological notes, they tried to prepare the regional food products and food tasting for the others. Important part of the project activities was field work and practical lessons when students learnt new ways how the animals were treated in other countries, they got information about growing plants, product technologies of food etc.
This project also helped to improve ICT and language skills as the project products – technological notes – were in electronic form and compiled into English and native languages (Czech, Norwegian, Portuguese, French and English).

Aktivity a publicita projektu

Schůzka Místo Téma
13. – 18. 10. 2014 SZeŠ Lanškroun projektové setkání: koordinace projektu, časový harmonogram, stanovení úkolů

Example of a technological note

23. – 29. 11. 2014 EPLEFPA de BAZAS mezinárodní setkání:

výstupy a produkty projektu – vizáž, obsah, rozdělení úkolů

16. – 20. 5. 2015 Skjetlein vgs. projektové setkání:

koordinace projektu, plnění úkolů, prezentace práce na projektu, welfare zvířat, ochrana přírody

31. 5. – 6. 6. 2015 EPAFBL de Torres Vedras mezinárodní setkání:

technologie zpracování vína, produkty z vína, školní vinice

video

26. 9. – 3. 10. 2015 Skjetlein vgs. mezinárodní setkání:

welfare zvířat, škola, přírodní krásy Norska

9. – 14. 11. 2015 EPAFBL de Torres Vedras projektové setkání:

práce na projektu, farmy, skleníky

24. – 30. 4. 2016 SZeŠ Lanškroun mezinárodní setkání:

ochutnávka tradičních potravin, historické památky ČR, hry bez hranic

Tsjekkiatur

9. – 14. 5. 2016 EPLEFPA de BAZAS projektové setkání:

závěrečné setkání, veletrh hospodářských zvířat

 

Publicita projektu

Dokumentace k publicitě

Project sites

 

Portfolio projektu

technologické listy

kuchařka