Menu

Being young in Europe


This project is co-funded by

the European Union


Článek obsahuje pouze názor partnera projektu – SZeŠ Lanškroun. NA a Komise nenesou odpovědnost za jakékoli případné použití informací v něm obsažených.


This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


 

Název projektu:

Being young in Europe, being young in education


Program:

Parneři:

Česká republika: SZeŠ Lanškroun

Turecko: Tuna Anadolu Saglik Meslek Lisei, Istanbul

Rakousko: BHAK und BHAS Oberpullendorf                                                                                   

Německo: Stadtteilschule Poppenbúttel, Hamburk                                               

Polsko: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Sosnowiec

Itálie (Sicílie): I.T.I.S. Galileo Ferraris, San Giovanni La Punta

 

Popis a cíle projektu

 • důvody předčasného ukončování studia
 • multikulturní porozumění
 • respektování rozmanitosti
 • aktivní evropské občanství
 • zvýšení kreativity a inovací, včetně podnikavosti, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy
 • digitální kompetence

 

Výše uvedená témata jsou rozepsána v následujících bodech

1. Školy po celé Evropě zaznamenávají velký nárůst počtu dětí narozených a vychovaných v jiné zemi a kultuře. To značně ztěžuje jazykovou výuku kapacity a spousta dětí přistěhovalců zaostává ve vzdělávání.

2. U studentů narozených mimo EU je dvakrát pravděpodobnější, že opustí předčasně školu. Ale současně je třeba říci,  že větší rozmanitost školám umožňuje být otevřenější a více kreativní.

3. Tento projekt řeší společný nedostatek povědomí o kultuře “ostatních”, předsudky a stereotypy proti nim, což vede k sociálnímu vyloučení a ukončení školní docházky.

4. Cílem projektu je  inspirovat studenty a učitele jak přispět naší pluralitní společnosti, učit studenty toleranci, rozpoznávat jejich talent bez rozdílu kultury a osobnosti. Tyto kulturní a národní rozdíly tak přinášejí cenné prvky do každé školy a ovlivňují výchovu i vzdělávání.

5. Účastí v tomto projektu získáváme možnost spolupracovat a komunikovat na mezinárodní úrovni, posilovat smysl pro evropské občanství založený na pochopení a respektu jiných národností a kultur.

6. Společné projektové aktivity a zážitky umožní studentům stát se vnímavějšími k jiným kulturám. Mají skvělou možnost využít této příležitosti poskytnuté Evropskou unií a stát se vyzrálými “evropskými” občany s pochopením evropských a celosvětových problémů.  Projekt klade důraz na uvědomění si evropského občanství, zvláště pak mezi mladými lidmi, a důležitosti využívání mezikulturního dialogu jako nástroje podpory aktivního evropského občanství.

Věříme, že náš projekt je slučitelný s evropskou mládežnickou politikou a podnítí zájem mladých lidí o podnikání, zvýší environmentální a kulturní povědomí účastníků v místních společenstvích a podpoří rozvoj osobnosti mladých lidí.

Organizování kurzů, seminářů, práce v týmu a během společných setkání, komunikace po internetu či face to face pomůže krok za krokem rozvíjet dovednosti, zkoumat a dokumentovat zadané úkony, které jim může usnadnit přechod od vysněné práce k práci skutečné. Všechny tyto aspekty se stávají součástí mozaiky evropské pracovní situace, s celkovým cílem získání evropskou identitu.

 

Cíle projektu

1. Celoživotní učení, mobilita, skutečnost, zlepšování kvality a efektivnosti vzdělání; podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství; kreativita a inovace, včetně podnikání, zlepšení  úrovně vzdělání a praxe.

2. Zlepšování kompetencí studentů i učitelů v oblasti ICT, projekt umožňuje využít možnosti a dynamiku moderních technologií ke komunikaci a usnadní tak vzájemné porozumění  mezi studenty z různých zemí.

3.  Zlepšování a frekventovanější využití anglického jazyka, který slouží jako hlavní komunikační jazyk v celé Evropě. Spolupráce se studenty z jiných zemí motivuje studenty a dává učení se cizímu jazyku smysl.

4. Uplatnění metody – peer education, kdy si studenti vzájemně předávají získané zkušenosti, sdílí je se spolužáky a přispívají tak k vzájemnému růstu a intelektuálnímu rozvoji. Tento způsob může sloužit jako vzor vzdělávání pro široký okruh škol.

5. Pochopit rozdílné kultury zúčastněných zemí kultur v každé zemi tím, že umožní seznámit se s uměním a národním kulturním bohatstvím příslušných zemí pomocí vzájemné komunikace a výměnou informací prostřednictvím moderních technologií.

6. Zvýšit povědomí o důležitosti interkulturního dialogu mezi mladými lidmi, což přispěje k  aktivnímu evropskému občanství a kosmopolitismu s respektem ke kulturní rozmanitosti.

7. Přispět k vytvoření přátelského prostředí pro soužití různorodých národností a identit, najít způsoby, jak společně žít; seznámit se se sítí organizací, které tyto způsoby podporují a zabývají se jimi.

 

Hlavní cílová skupina tohoto projektu  jsou studenti, mladí lidé, kteří jsou naší budoucností. Z tohoto důvodu jsou veškeré aktivity orientovány na ně, pomáhají jejich sebezdokonalení a vyžadují jejich aktivní účast. Cílem je umožnit jim získat nové vědomosti, poznatky a dovednosti, které mohou v budoucnosti plně využít.

Metody projektu jsou založený na konceptu mezioborového učení, což umožňuje zvyšování kvality vzdělání. Soustřeďujeme se na dosažení cílů z perspektivy různých subjektů, kultur a jazyků tak, aby poskytnuté informace přispěly k celkovému vzájemnému porozumění.

 

Výstupy projektu

1. Na počátku naší spolupráce budou založeny domovské webové stránky, kde bude představen celý projekt, jeho cíle a smysl, partnerské školy a jejich regiony. Budeme pravidelně publikovat výsledky projektu, přehledy, dojmy, zkušenosti, fotografie z mezinárodních setkání, spolupráci on-line a celkový přehled o společných projektových aktivitách tak, aby naši kolegové, studenti a rodiče byli informování o celém průběhu projektu.

2. Každá partnerská škola zřídí infokoutek Erasmus+, kde poskytne informace o průběhu projektu a jeho partnerských školách či zemích. Tyto informace budou průběžně aktualizovány pověřenou skupinou žáků a vedoucím učitelem.

3. Dalším výsledkem aktivit je projektové logo. Rodiče studentů budou průběžně o projektu informováni prostřednictvím infokoutku Erasmus+.

4. Každá škola:

 • Vytvoří powerpointovou prezentaci, ve které představí svou školu, město, okolí a region.
 • Navrhne plakát na téma a slogan – střetáváni a prolínání kultur.
 • Připraví interview či video ze života školy či regionu.
 • Zrealizuje diskuzi na téma: Vliv internetu a sociálních sítí na mladé lidi.
 • Vytvoří booklet o mateřské zemi.
 • Zajistí seminář na téma: Kulturní diverzita.
 • Napíše esej na výše uvedená témata.
 • Zajistí návštěvu památek UNESCO.
 • Uspořádá kulturní akci spojenou s národním tancem; součástí bude příprava a ochutnávka regionálních potravin a jídel.

Project description

This project will address the following topics:

 • school dropout
 • multicultural understanding
 • respect for diversity
 • active European citizenship
 • Enhancing creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and training
 • digital competence

 

1. Schools across Europe are seeing a rise in the number of children born and raised in a different country. This can place strain on language teaching capacity and many immigrant children lag behind in academic achievement. In fact, students born outside the EU are twice as likely to leave school early. At the same time, increased diversity is an opportunity to make schools more inclusive, creative and open-minded.

2. Our project addresses a common lack of awareness of the culture of “others”, prejudices and stereotypes against them which leads to social exclusion and early school leaving.

3. This project will to inspire students and teachers to contribute to our pluralistic society and to teach tolerance by recognizing and affirming the talents, cultures and individuality of all. So the differences can bring valuable elements that are culturally and educationally to each school.

4. Through participation in this project, we wish to encourage cooperation and intercultural communication and strengthen the sense of European citizenship based on understanding and respect for other peoples and cultures.

5. Pupils will become more open-minded and interested in other cultures through the experiences gained in the project. We hope that they will make use of the good opportunities offered by the European Union and become mature “European” citizens with and understanding of European and global issues.

6. The project aims to raise awareness amongst EUROPEAN citizens and particularly among young people on the importance of using intercultural dialogue as a tool for promoting an active European citizenship.

 

We believe that our project is compatible with EU youth policy in an attempt to develop young people’s spirit of entrepreneurship. The increased environmental and common cultural awareness in participants as well as in local communities will support young people to develop their personalities.

By working in particular courses, e.g. internet communication and in team-work during meetings they will, step by step, develop skills for exploring, documenting and promoting their “desired job” and the “real job” as parts of a mosaic showing aspects of the European working situation, with the overall goal to establish a European identity.

 

The objectives of the project are:

1. The ones asked by the European Commission: making lifelong learning and mobility a reality; Improving the quality and efficiency of education and training; Promoting equality, social cohesion, and active citizenship; Enhancing creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and training.

2. Improving the ICT competences of students and teachers involved in the project. The project shows a dynamic way in which the power of the modern technology can establish understanding between students from different countries.

3. Improving the use of the English language as the main language spoken all over Europe. Working with students from other countries motivates students and gives an opportunity to give extra meaning to learning a foreign language.

4. Introduce the peer-education method among the students involved in the project, so that who has already gained skills, must share them among the classmates, contributing to their growth and to the intellectual outputs fulfilment.

In this way the peer education method may act as a sample in education for the widest number of schools.

5. To allow all of the students to have a better understanding of the cultures in each country by familiarizing them with the artists in their respective countries and through permanent exchange (using internet technologies) between the different schools involved in the project.

6. To raise awareness of the importance of intercultural dialogue, especially among young people, which aims to contribute to foster an active European citizenship – cosmopolitan and with respect for cultural diversity.

7. To contribute to the creation of a friendly environment for the co-existence of diverse identities and ways of living; establish a network of organizations for the promotion and development.

 

The main target group of this action is students who are our future. That is why all our activities are student-oriented and can be only accomplished with their participation. The aim of these activities is to enable the students to gain knowledge and skills that they can use in future.

The project methodology is based on the concept of interdisciplinary teaching as a means to enhance the quality of education. We aim at approaching key issues from the perspective of different subjects, cultures and languages, thus providing a more comprehensive understanding.

 

Expected results during the project:

1. At the beginning of our cooperation we want a homepage to get developed. On this homepage we will introduce the project, the sense of it and the aims and also the different partner schools and their regional environment. We gradually want to publish all our results, insights, experiences and photos of project meetings online to give an exact overview of our corporate work for our colleagues, pupils and parents.

2. In every participating school there will be an “Erasmus +” corner or wall, where the partner school introduces the “Erasmus +” project, the participating partner schools, the countries and the process of the project. This information wall or corner will be continuously updated by the responsible group of pupils and the coordinating teacher.

3. A logo of our project topic is a further result. Additionally, pupils of every partner school will be informed by a letter for the parents and pupils and by the “Erasmus +” corner or wall.

4. Every school will:

 • create a PowerPoint presentation to introduce the own school, environment, town, country and project topics
 • create a poster with the topic Intercultural Conflicts
 • prepare an interview or a video (school life, region life etc.)
 • write an essay with any of the project topics
 • organize a discussion about the topic: Internet and social networking impact
 • make a booklet about homeland
 • organize aseminar about Cultural diversity
 • arrange sightseeing – UNESCO heritage
 • organize cultural activities related to folk dances and national cuisine

 

 

Expected results after the ending of the project:

 

Regarding students, activities are expected to produce the following outcomes:

– improved learning performance;

– increased self-empowerment and self-esteem;

– improved foreign language competences;

– enhanced inter-cultural awareness;

– more active participation in society;

– increased motivation for taking part in future (formal/non-formal) education;

– starting to be aware of the situation of employment in Europe in order to improve their career prospects;

– provided an intercultural dialogue and education in order to maintain a lively interests observing the similarities and discussing the differences of other cultures

– developing communication skills in English among the participant students and to increase the other teachers’ desire of learning English language

-the possibility that the inter-relationships created to realize the project may continue between students and teachers, also after the conclusion of the project itself, we will implement a real exchange in order to improve the knowledge of other countries’ cultures and ways of living and respecting diversities.

As regards staff, activities are expected to produce the following outcomes:

– improved competences, linked to their professional profiles (teaching, training, youth work, etc.);

– broader understanding of practices, policies and systems in education, training or youth across countries;

– increased capacity to trigger changes in terms of modernization and international opening within their educational organizations;

– better quality of their work and activities in favour of students;

– greater understanding and responsiveness to linguistic and cultural diversity;

– improved foreign language competences;

– increased motivation and satisfaction in their daily work.

 

As regards participating organizations, activities are expected to produce the following outcomes:

– improved provision and assessment of basic and transversal skills, language competences, digital skills and eventually entrepreneurship;

– increased capacity to operate at EU/international level: improved management skills and internationalization strategies; reinforced cooperation with partners from other countries;

– increased quality in the preparation, implementation, monitoring and follow up of EU/international projects;

– innovative and improved way of operating towards their target groups, by providing for example: more attractive programmes for students, in line with their needs and expectations

Aktivity a publicita projektu

Schůzka Místo Téma
6. – 13. 11. 2016 Hamburk projektové setkání: koordinace projektu, časový harmonogram, stanovení úkolů
Visit
26. 3. – 1. 4. 2017 Poland projektové setkání: pracovní workshopy, plnění úkolů stanovených na prvním setkání
Visit
7. – 14. 5. 2017 Czech Republic projektové setkání: pracovní workshopy, plnění úkolů stanovených na prvním setkání
Visit
8. – 14. 9. 2017 Austria projektové setkání: pracovní workshopy, plnění úkolů stanovených na prvním setkání
Visit
30. 1. – 5. 2. 2018 Italy projektové setkání: pracovní workshopy, plnění úkolů stanovených na prvním setkání
Visit
3. – 8. 6. 2018 Turkey projektové setkání: pracovní workshopy, plnění úkolů stanovených na prvním setkání
Visit

 

Publicita projektu

01_Hamburk

Portfolio projektu