Menu

Přijímací řízení 2018

Výsledky prvního kola
+ další informace

o přijímacím řízení včetně výsledů odvolacího řízení jsou dostupné na stránkách v menu

Uchazeči  – Přijímací řízení

Aktuální stav přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení oboru Agropodnikání

Výsledky 1. kola přijímacího řízení oboru Veterinářství

 

Uchazeči, kteří jsou “pod čarou” – nepřijatí z důvodu překročení kapacity oboru, si mohou podat odvolání a následně být přijati na místa uchazečů, kteří naší škole nedoručí do deseti dnů zápisový lístek.


Seznam přijatých uchazečů na webových stránkách je v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon):

„(2) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.“

Upozorňujeme, že pravidla pro odevzdávání zápisových lístků upravuje § 60g zák. 561/2004 Sb. (školský zákon):

„(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.“

Zápisový lístek odevzdává uchazeč pouze při přijetí do 1. ročníku denní formy vzdělávání s výjimkou nástavbového a zkráceného studia. Zápisový lístek se neodevzdává při přijímání do vyššího ročníku ani při přestupu žáka.