Menu

Našim žákům :-)

INFORMACE PRO ŽÁKY O PROVOZU ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Uvedené informace vychází z metodiky MŠMT (Manuál), kterou naleznete na:
https://www.msmt.cz/file/53619/

Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu 1. 9. 2020.Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla omezení počtu žáků ve třídách či skupinách. Při zahájení školního roku třídními učitelé aktualizují kontakty žáků a jejich zákonných zástupců. Škola předává aktuální informace žákům a jejich zákonným zástupcům prostřednictvím Komens či Nástěnky školy v aplikace Bakaláři. Informace zákonných zástupců o podezření na infekční onemocnění žáka jsou hlášeny telefonicky či e-mailem do kanceláře školy (tel.: 465 321 098, e-mail: info@szes-la.cz). Zákonní zástupci s příznaky infekčního onemocnění nemohou být vpuštěni do budovy školy.

Žáci budou dodržovat zásady osobní a respirační hygieny:
Při nástupu do školy jsou vybaveni minimálně 2 kusy roušek pro případ povinného zavedení nošení roušek. V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si důkladně 20 až 30 sekund umyjí ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provedou dezinfekci rukou. Následně budou dodržovat hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Kašlání a kýchání se provádí nejlépe do jednorázového kapesníku, který se neprodleně vyhodí do příslušného koše a následně je provedeno umytí rukou. Žáci omezí zbytečný kontakt a sdružování s žáky z jiných tříd (včetně školní jídelny), dále omezí pohyb po budově školy. Týdenní žákovská služba spolu s vyučujícími dbá na časté a intenzivní větrání učeben v průběhu vyučovacích hodin i o přestávkách.

Postup při zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáka:
Při příchodu do školy – zletilý žák, nezletilý žák doprovázený zákonným zástupcem nebude do školy vpuštěn. Při příchodu do školy  – nezletilý žák bez doprovodu zákonného zástupce bude umístěn do izolační místnosti, bude mu poskytnuta rouška a dojde k informování zákonného zástupce žáka o jeho bezodkladném vyzvednutí. Příznaky se vyskytnou, budou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – neprodleně dojde k poskytnutí roušky, zletilý žák opustí v co nejkratším čase budovu školy, nezletilý žák bude umístěn do izolační místnosti a dojde k informování zákonného zástupce žáka o jeho bezodkladném vyzvednutí.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do školy pouze s potvrzením této skutečnosti od svého praktického lékaře.

Distanční vzdělávání
Prezenční výuka – v případě, že opatření či karanténa se týká omezeného počtu žáku ve třídě, nepřekročí více jak 50 %, pokračuje výuka běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat distanční vzdělávání, postupuje se obvyklým způsobem jako v běžné situaci, kdy žák není přítomen ve škole, např. z důvodu nemoci. Smíšená výuka – v případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % žáků třídy, je škola povinna poskytnout distanční vzdělávání těmto žákům. Ostatní žáci pokračují prezenční výukou. Distanční výuka – pokud je zakázána osobní přítomnost na prezenční výuce celé skupině/škole probíhá výuka této skupiny/školy výhradně distančním způsobem.

Novela školského zákona ukládá žákovi povinnost účastnit se distančního vzdělávání.

(Text upraven: 27.08.2020 6:35:03)

Ing. David Hruška, ředitel školy

 

PRAVIDELNĚ sledujte webovou aplikaci Bakaláři.

Studijní materiály na portálu školního e-learningu.