Menu

Maturity 2020

Informace k maturitním zkouškám na naší škole v letošním školním roce 2019/2020

naleznete na našem webu


27. 5. 2020

V publikačním kalendáři naleznete harmonogram zveřejňování nejdůležitějších dokumentů a dat týkajících se jarního zkušebního období maturitní zkoušky, jednotné přijímací zkoušky a nepovinné výběrové zkoušky Matematika+.

Publikační kalendář ve formátu PDF si můžete stáhnout zde [PDF, 144 kB].

Maturitní zkouška

V rámci jarního zkušebního období maturitní zkoušky bude Centrum zveřejňovat data a dokumenty, které jsou uvedeny v následující tabulce. Testová zadání didaktických testů budou zveřejněna vždy v den konání příslušné zkoušky, klíče správných řešení budou publikovány společně se zpřístupněním výsledků didaktických testů ředitelům škol. Analýzy výsledků budou vydány vždy po ukončení zpracování výsledků dílčích zkoušek / celé zkoušky.

TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENT/DATA
1. – 2. června 2020 zadání didaktických testů (vždy v den konání příslušné zkoušky)
8. června 2020 klíče správných řešení didaktických testů
17. června 2020 vzorové řešení didaktického testu z matematiky, komentovaná řešení úloh 9. části didaktických testů z cizích jazyků a komentované řešení vybraných úloh didaktického testu z českého jazyka a literatury
22. června 2020 analýza výsledků didaktických testů
27. července 2020 analýza výsledků ústních zkoušek společné části
31. července 2020 anonymizovaná data, agregovaná data a grafické interpretace dat na portálu s výsledky evaluačních projektů
31. srpna 2020 analýza výsledků částí maturitní zkoušky a jednotlivých zkoušek (souhrnná analýza výsledků maturitní zkoušky v jarním zkušebním období)
školní zprávy pro ředitele středních škol
krajské zprávy pro odbory školství krajských úřadů

 


Převod výsledků zkoušek vyjádřených procentními body na známku je uveden v následující tabulce, přičemž


  1. hranice úspěšnosti zkoušky představuje dolní mez bodového intervalu pro udělení známky 4 – dostatečný, přičemž její hodnota se do bodového intervalu pro tuto známku započítává; pokud žák vykonal úspěšně všechny dílčí zkoušky a přesto vážený průměr procentních bodů nedosáhne hranice úspěšnosti stanovené v následující tabulce v důsledku odlišných bodových škál hodnocení v předcházejících zkušebních obdobích, v nichž některé dílčí zkoušky vykonal úspěšně, je mu přiznána známka 4 – dostatečný a celkový výsledek prospěl;
  2. bodový interval pro udělení příslušné známky je zdola omezen horní hranicí nižšího stupně známky (přičemž tato hodnota se do intervalu pro udělení příslušné známky s výjimkou známky 4 – dostatečný nezapočítává) a shora omezen horní hranicí, jejíž hodnota se do intervalu započítává;
  3. žák získá známku 5 – nedostatečný, pokud je jeho výsledek z příslušné zkoušky nižší, než je hranice úspěšnosti zkoušky z daného zkušebního předmětu (s výjimkou případu uvedeného v odstavci 1.).

Zkušební předmět Hranice úspěšnosti zkoušek společné části maturitní zkoušky pro rok 2020
Hranice úspěšnosti zkoušky Převod procentních bodů na známku
(horní hranice intervalu v procentních bodech)
4
(dostatečný)
3
(dobrý)
2
(chvalitebný)
1
(výborný)
Povinné předměty
Český jazyk a literatura 44 % *) 58 % 73 % 87 % 100 %
Cizí jazyk 44 % *) 58 % 73 % 87 % 100 %
Matematika 33 % 51 % 68 % 84 % 100 %
Nepovinné předměty
Cizí jazyk 44 % *) Nepřevádí se
Matematika 33 %

*) Platí, pokud žák prospěl ze všech platnou právní úpravou povinně přikázaných dílčích zkoušek, tj. ve všech dílčích zkouškách dosáhl nebo překročil hranici úspěšnosti (pokud žák vykonal úspěšně všechny dílčí zkoušky a přesto vážený průměr procentních bodů nedosáhne stanovené hranice úspěšnosti v důsledku odlišných bodových škál hodnocení v předcházejících zkušebních obdobích, v nichž některé dílčí zkoušky vykonal úspěšně, platí, že dosáhl hranice úspěšnosti); v případě, že žák z jedné či více dílčích zkoušek neprospěl (dosáhl nižší bodové hodnoty než je hranice úspěšnosti dílčí zkoušky), neprospěl z komplexní zkoušky jako takové a vypočtené souhrnné hodnocení se použije jen jako informativní údaj pro účely statistiky.

HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK KONANÝCH FORMOU DIDAKTICKÉHO TESTU
V případě zkoušek a dílčích zkoušek konaných formou didaktického testu se maximálním dosažitelným počtem bodů rozumí součet dosažitelných bodů všech úloh didaktického testu, které jsou do výsledku zkoušky započítány. Maximální dosažitelný počet bodů didaktického testu, hranice úspěšnosti testu i maximální dosažitelný počet bodů za jednotlivé úlohy testu jsou uvedeny v testovém sešitě.
Hranice úspěšnosti dílčích zkoušek konaných formou didaktického testu jsou následující (v % bodech):


Dílčí zkouška konaná formou didaktického testu z předmětu: Hranice úspěšnosti
Český jazyk a literatura 44 %
Cizí jazyk (platí pro všechny cizí jazyky) 44 %
Český jazyk a literatura (žáci s PUP kategorie a skupiny SP3) 44 %
Cizí jazyk (úprava pro žáky s PUP kategorie a skupiny SP3) 44 %

Hranice úspěšnosti zkoušky z matematiky a zkoušky Matematika+ konané výhradně formou didaktického testu jsou uvedeny v tabulce pro hranice úspěšnosti zkoušek.

HRANICE ÚSPĚŠNOSTI DÍLČÍCH ZKOUŠEK KONANÝCH FORMOU ÚSTNÍ ZKOUŠKY
Dílčí zkoušku, konanou formou ústní zkoušky, vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne nejméně 44 procentních bodů, což v absolutních bodech znamená:


Dílčí zkouška konaná formou ústní z předmětu: Hranice úspěšnosti v bodech Maximální počet bodů
Český jazyk a literatura 13 28
Cizí jazyk (platí pro všechny cizí jazyky) 18 39
Český jazyk a literatura (žáci s PUP kategorie a skupiny SP3) 12 27
Cizí jazyk (úprava pro žáky s PUP kategorie a skupiny SP3) 5 10