Menu

Model maturitní zkoušky 2021


Aktualizace 30. dubna 2021

MŠMT: Metodika k dodatku opatření obecné povahy, které upravuje model maturitní zkoušky v roce 2020/2021 rozšířením počtu opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek

Ke dni 28. dubna 2021 nabývá účinnosti dodatek k opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-6. Tímto dodatkem se rozšiřuje počet opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním nebo podzimním zkušebním období 2021. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vysvětluje v připojené metodice podrobněji nové úpravy, které souvisí s vydaným dodatkem k opatření obecné povahy.

 


Aktualizace 16. března 2021

Opatření obecné povahy – nový model maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje nový model maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Přehledná METODIKA K NOVÉMU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,KTERÉ UPRAVUJE MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020/2021

OOP MSMT-3267/2021-3 nový model maturitní zkoušky (zdroj: MŠMT ČR)
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. března 2021.

A na to navazující:

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) pro jarní zkušební období roku 2021 – řádný i mimořádný termín (Praha, březen 2021; č. j. MSMT-521/2021-6)

Souhrnné změny v několika bodech najdete také na webu EDU.cz v dokumentu Hlavní změny v maturitách, závěrečných zkouškách a absolutoriích ve školním roce 2020/2021 

 


Aktualizace: 10. března 2021 – zdroj: MŠMT ČR

MŠMT představilo další úpravy maturitních zkoušek

Praha, 10. března 2021 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes na tiskovém brífinku představil úpravy maturitních zkoušek. „Debata o maturitách probíhala kontinuálně, a to s učiteli, řediteli i školskými asociacemi. Snažili jsme se najít ten správný balanc maturitní zkoušky jako zkoušky certifikační, a to v návaznosti na vývoj epidemické situace. Zároveň jde o reakci na znovuzavedení pracovní povinnosti středoškoláků ze zdravotnických a sociálních oborů, které musel stát využít k posílení kapacit ve zdravotnictví v této velmi složité době. Patří jim za to obrovský dík,“ řekl ministr školství Robert Plaga.

Oproti úpravám, které představilo ministerstvo školství v lednu, dochází k následujícím změnám:

 • posun termínů didaktických testů na 24., 25. a 26. května 2021
 • mimořádný termín pro ty, kteří se nebudou moci účastnit řádného termínu z důvodu karantény či onemocnění covid-19, se bude konat 7., 8. a 9. července 2021
 • úřední uznání didaktických testů u žáků zdravotních a sociálních oborů, kteří mají pracovní povinnost nebo vypomáhají dobrovolně a odpracovali minimálně 160 hodin
 • pro všechny žáky pak dobrovolná ústní zkouška z českého a cizího jazyka

Detailní přehled naleznete na webu EDU.CZ.

 


Aktualizace: 23. února 2021

DODATEK K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ÚPRAVA NĚKTERÝCH PRAVIDEL KONÁNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, upravuje některá pravidla konání maturitních zkoušek v roce 2021 v návaznosti na opatření obecné povahy ze dne 29. ledna 2021, č. j. MSMT-3267/2021-1.

Tímto dodatkem k opatření obecné povahy se upravují některá pravidla konání maturitních zkoušek v roce 2021, dále se určuje, za jakých podmínek žák může požádat o opakování ročníku a stanoví se pravidlo, kdy se předává vysvědčení žákům, kteří se v měsících červenci a srpnu účastní praktického vyučování.

MZ_dodatek_OOP.pdf  Tento dodatek k opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. února 2021.

Pro přehlednost tedy aktuální verze: Platné znění opatření obecné povahy (ve znění dodatku č. j. MŠMT-3267/2021-2) včetně zapracovaného a zvýrazněného dodatku.

Poměrně přehledná a aktuální METODIKA k ukončování vzdělávání a ke konání maturitní zkoušky ve šklním roce 2020/2021vydaná MŠMT dne 15. února 2021.

 


Aktualizace: 3. února 2021

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) pro jarní zkušební období roku 2021
Praha, leden 2021, č.j. MSMT-521/2021-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) pro jarní zkušební období roku 2021 následovně:

 1. všichni žáci s výjimkou žáků, kteří mají přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky ve smyslu příloh č. 2 a 3 k vyhlášce, konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 1 tohoto sdělení;
 2. žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SPUO-1 s prodlouženým časem konání zkoušky o 25 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 2 tohoto sdělení;
 3. další varianty uzpůsobených podmínek jsou uvedeny v dalších přílohách

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA DIDAKTICKÝCH TESTŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021 ŘÁDNÝ TERMÍN –PŘÍLOHY 1 – 7

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA DIDAKTICKÝCH TESTŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021 MIMOŘÁDNÝ TERMÍN – PŘÍLOHY 1 – 7

Přehledné shrnutí všech podstatných informací souvisejících s maturitní zkouškou 2021 podává dokument:

VĚCNÝ ZÁMĚR ÚPRAV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021 (28. ledna 2021)

 


30. listopadu 2020 – zdroj informace: MŠMT ČR

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Maturity v jarním zkušebním období v roce 2021 včetně zkoušek opravných a náhradních proběhnou v souladu s platnou legislativou, termín konání se může případně odvíjet od aktuální epidemiologické situace. Proto i termín pro přihlášky k nim se nemění a zůstává stanoven na 1. prosinec 2020. V případě příznivé epidemiologické situace proběhne zkouška v nezměněné podobě, formě i ve standardních termínech. V případě méně příznivé epidemiologické situace je pak možné, obdobně jako ve zkušebním období jaro 2020, přistoupit k posunu termínů. Redukce jakékoliv části maturitní zkoušky se neplánuje. MŠMT je však připraveno zohlednit situaci žáků s nařízenou pracovní povinností ve zdravotnictví a sociálních službách, a to například navýšením počtu možných termínů pro konání zkoušek.

„Počítáme samozřejmě s tím, že prostřednictvím CERMATu a ČŠI bude žákům, kteří se budou na zkoušku připravovat, poskytnuta maximální podpora, ať už formou výukových videí či zpřístupnění testů z minulých let, a to ve zvýšené míře, než tomu bylo doposud,“ říká Robert Plaga s tím, že v případě nepříznivé epidemiologické situaci mohou školy samozřejmě počítat také s metodickou podporou, jako tomu bylo na jaře 2020.

K samotné maturitní zkoušce je pak třeba doplnit, že její model zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn. Novela školského zákona přinesla změny v původně platné struktuře obou částí, tedy jak společné, tak profilové … (viz další text pod čarou)


Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky.
Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.
Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více na odkazu vyhlášky ke školskému zákonu).

 
ČÁST  ZKOUŠKY POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX 2 ZKOUŠKY )
SPOLEČNÁ ČÁST český jazyk a literatura cizí jazyk
cizí jazyk, nebo matematika matematika
matematika rozšiřující
PROFILOVÁ ČÁST český jazyk a literatura další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)
cizí jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části
2 nebo 3 další profilové zkoušky (počet stanoven RVP)

Termíny pro podání přihlášky

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce [PDF, 398 kB] řediteli školy, a to nejpozději do:

 • 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období
 • 25. června 2021 pro podzimní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou didaktického testu.

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující. S výjimkou zkušebního předmětu matematika rozšiřující jsou zkoušky koncipovány v souladu s platnými Katalogy požadavků.

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků (případně na webu MŠMT katalogy požadavkůplatnými od školního roku 2015/2016.

Katalog požadavků nepovinné zkoušky matematika rozšiřující, vydaný v 22. 12. 2020 a platný od školního roku 2020/2021.

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z následující nabídky cizích jazyků:

 • anglický jazyk
 • francouzský jazyk
 • německý jazyk
 • ruský jazyk
 • španělský jazyk

Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání.

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021.
Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021.


Profilová část maturitní zkoušky

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.


Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání upůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Další informace k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky naleznete v samotné maturitní vyhlášce.

Aktualizované informace k přiznanému uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky budou zveřejněny do 31. října 2020.

Další důležité informace k maturitě v roce 2021 naleznete v těchto záložkách: