Menu

Model maturitní zkoušky 2022

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky

Zkoušky se bez výjimky konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení žáka tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky.

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.
Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více na odkazu vyhlášky ke školskému zákonu).

 
ČÁST  ZKOUŠKY POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX 2 ZKOUŠKY )
SPOLEČNÁ ČÁST český jazyk a literatura cizí jazyk
cizí jazyk, nebo matematika matematika
matematika rozšiřující
PROFILOVÁ ČÁST český jazyk a literatura další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)
cizí jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části
2 nebo 3 další profilové zkoušky (počet stanoven RVP)

Termíny pro podání přihlášky

Žák podává Přihlášku k maturitní zkoušce  [PDF, 403 kB] řediteli školy, a to nejpozději do:

 •  1. prosince 2021, pro jarní zkušební období
 •  27. června 2022. pro podzimní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou didaktického testu.

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující. S výjimkou zkušebního předmětu matematika rozšiřující jsou zkoušky koncipovány v souladu s platnými Katalogy požadavků.

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků (případně na webu MŠMT katalogy požadavkůplatnými od školního roku 2015/2016.

Katalog požadavků nepovinné zkoušky matematika rozšiřující, vydaný v 22. 12. 2020 a platný od školního roku 2020/2021.

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z následující nabídky cizích jazyků:

 • anglický jazyk
 • francouzský jazyk
 • německý jazyk
 • ruský jazyk
 • španělský jazyk

Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání.

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2022 budou konat 2.–4. května 2022, v podzimním zkušebním období pak 1.–6. září 2022.

Zkoušky profilové části se v jarním zkušebním období budou konat v období od 16. května do 10. června 2022. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušek. V podzimním zkušebním období je pro konání zkoušek profilové části vyhrazeno období 1.–20. září 2022.

Další informace o harmonogramu maturitní zkoušky (včetně termínů předání výsledků) jsou uvedeny v části Maturitní kalendář.


Profilová část maturitní zkoušky

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.


Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání upůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Další informace k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky naleznete v samotné maturitní vyhlášce.

Aktualizované informace k přiznanému uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky.

Další důležité informace k maturitě v roce 2022 naleznete v těchto záložkách:

 • Popis jednotlivých zkušebních předmětů společné části najdete v záložce Zkoušky společné části.
 • Katalogy požadavků vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které jsou ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky.
 • Maturitní kalendář 2022
 • V záložce Testy a zadání naleznete ilustrační testy, soubory vzorových úloh a zadání, testy a zadání společné části maturitní zkoušky, které byly předmětem zkoušky v uplynulém zkušebním období.
 • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání již od roku 2008 vydává Maturitní zpravodaj.
 • Právní předpisy – zákon a vyhlášky platné pro školní rok 2021/2022