Menu

Model maturitní zkoušky 2020

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.
Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více na odkazu Školský zákon a vyhláška).

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2020 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
2–3 povinné zkoušky
– stanovuje RVP/ ředitel školy
max. 2nepovinné zkoušky
– z nabídky:
cizí jazyk, matematika
max. 2 nepovinné zkoušky
– nabídku stanovuje ředitel školy
– ředitel školy může zařadit i výběrovou zkoušku Matematika+

Přihláška k maturitní zkoušce

ke stažení ZDE


Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků (případně na webu MŠMT katalogy požadavkůplatnými od školního roku 2015/2016.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku. Toto pravidlo platí retrospektivně, tedy i pro žáky, kteří neuspěli u maturitní zkoušky v minulých letech, ale k opravné zkoušce se chtějí přihlásit až v rámci aktuálního školního roku.

 

Další důležité informace k maturitě v roce 2019 naleznete v těchto záložkách:

  • Popis jednotlivých zkušebních předmětů najdete v záložce Zkoušky a předměty.
  • Termíny související s konáním maturitní zkoušky v aktuálním roce naleznete v záložce Maturitní kalendář.
  • Důležité informace k přihlašování naleznete v záložce Přihlašování žáků.
  • Katalogy požadavků vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které jsou ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky.
  • V záložce Testy a zadání naleznete ilustrační testy, soubory vzorových úloh a zadání, testy a zadání společné části maturitní zkoušky, které byly předmětem zkoušky v uplynulém zkušebním období.
  • V záložce Publikace k maturitě budou postupně zveřejňovány vydávané materiály s informacemi, radami a tipy k maturitní zkoušce v aktuálním školním roce .
  • Maturita v otázkách obsahuje nejčastější dotazy k nové maturitní zkoušce s příslušnými odpověďmi.
  • Jaké podmínky a uzpůsobení zkoušek jsou stanoveny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Čtěte v sekci Maturita bez handicapu.
  • Informace o profilové části čtěte v článku Profilová část.