Menu

Biologie a chemie BCH

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2023/2024

43 – 41 – M/01   Veterinářství
41 – 41 – M/01   Agropodnikání


Biologie a chemie

ústní zkouška před zkušební komisí


1 Buňka – prokaryota, eukaryota, rostlinné a živočišné buňky, rozmnožování
2 Buňka – buněčný metabolismus – autotrofie a heterotrofie (dýchání, fotosyntéza, fermentace)
3 Evoluce
4 Jednobuněčné organismy – viry, bakterie a prvoci
5 Houby
6 Rostlinné orgány – morfologie a anatomie – kořen, stonek, list, květ, květenství, plod
7 Rostliny výtrusné, nahosemenné a krytosemenné (dvouděložné i jednoděložné)
8 Významné čeledě rostlin – brukvovité, růžovité, miskovité, merlíkovité, bobovité, lipnicovité
9 Pohlavní a nepohlavní rozmnožování organismů
10 Orgánové soustavy člověka
11 Významné třídy bezobratlých: – ploštěnci, hlísti, členovci, hmyz
12 Obratlovci – ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci
13 DNA a RNA, dědičnost na molekulární úrovni (transkripce a translace – biosyntéza bílkovin)
14 Chyby při přenosu gen. Informace – mutace a mutageny
15 Geny, alely a zákony dědičnosti
16 Dědičnost a pohlaví
17 Ekologie – abiotické a biotické faktory prostředí
18 Etologie
19 Obecná chemie – stavba atomu, periodická soustava prvků, zápisy elektronové konfigurace,hybridizace, chemická vazba
20 Obecná chemie II. – radioaktivita, chemické reakce typy, chemická reaktivita, teorie kyselin a zásad
21 Anorganická chemie – značky, názvoslovné principy (binární sloučeniny,kyseliny(poly, peroxo, thio, …),zásady, soli (jednoduché, podvojné, kombinované), komplexní sloučeniny)
22 Anorganická chemie – základní charakteristiky skupin prvků, anorganické prvky podrobně (O, H, N, C)
23 Organická chemie – chemie C, uhlovodíky
24 Organická chemie – deriváty uhlovodíků (halogen deriváty, kyslíkaté deriváty, dusíkaté deriváty)
25 Organická chemie – chemické reakce v organické chemii
26 Bioorganická chemie – glycidy, lipidy, bílkoviny, polysacharidy
27 Bioorganická chemie – nukleové kyseliny, biologicky aktivní látky (hormony, enzymy)
28 Biochemie – základní metabolické procesy (dýchání, fotosyntéza, metabolismus sacharidů, bílkovin)

10. září 2023