Menu

Biologie a chemie BCH

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2019/2020

43 – 41 – M/01   Veterinářství
41 – 41 – M/01   Agropodnikání


Biologie a chemie

ústní zkouška před zkušební komisí


1     Buňka – prokaryota, eukaryota, rostlinné a živočišné buňky, rozmnožování
2     Buňka – buněčný metabolismus – autotrofie a heterotrofie (dýchání, fotosyntéza, fermentace)
3     Evoluce
4     Jednobuněčné organismy – viry, bakterie a prvoci
5     Houby
6     Rostlinné orgány – morfologie a anatomie – kořen, stonek, list, květ, květenství, plod
7     Rostliny výtrusné, nahosemenné a krytosemenné (dvouděložné i jednoděložné)
8     Významné čeledě rostlin – brukvovité, růžovité, miskovité, merlíkovité, bobovité, lipnicovité
9     Pohlavní a nepohlavní rozmnožování organismů
10     Orgánové soustavy člověka
11     Významné třídy bezobratlých: – ploštěnci, hlísti, členovci, hmyz
12     Obratlovci – ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci
13     DNA a RNA, dědičnost na molekulární úrovni (transkripce a translace – biosyntéza bílkovin)
14     Chyby při přenosu gen. Informace – mutace a mutageny
15     Geny, alely a zákony dědičnosti
16     Dědičnost a pohlaví
17     Ekologie – abiotické a biotické faktory prostředí
18     Etologie
19     Obecná chemie – stavba atomu, periodická soustava prvků, zápisy elektronové konfigurace,hybridizace, chemická vazba
20     Obecná chemie II. – radioaktivita, chemické reakce typy, chemická reaktivita, teorie kyselin a zásad
21     Anorganická chemie – značky, názvoslovné principy (binární sloučeniny,kyseliny(poly, peroxo, thio, …),zásady, soli (jednoduché, podvojné, kombinované), komplexní sloučeniny)
22     Anorganická chemie – základní charakteristiky skupin prvků, anorganické prvky podrobně (O, H, N, C)
23     Organická chemie – chemie C, uhlovodíky
24     Organická chemie – deriváty uhlovodíků (halogen deriváty, kyslíkaté deriváty, dusíkaté deriváty)
25     Organická chemie – chemické reakce v organické chemii
26     Bioorganická chemie – glycidy, lipidy, bílkoviny, polysacharidy
27     Bioorganická chemie – nukleové kyseliny, biologicky aktivní látky (hormony, enzymy)
28     Biochemie – základní metabolické procesy (dýchání, fotosyntéza, metabolismus sacharidů, bílkovin)

30. září 2019