Menu

Stanovy JK SZeŠ, z. s.

I.
Základní ustanovení

Jezdeckého klubu Lanškroun SZeŠ, z.s., Dolní Třešňovec č. 17, Lanškroun

 

Spolek s názvem Jezdecký klub Lanškroun Střední zemědělské a veterinární školy, z.s. (dále jen JK Lanškroun SZeŠ) je samostatný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, organizační, vzdělávací a osvětovou činnost. V JK Lanškroun SZeŠ, z.s. se dobrovolně sdružují i ti jednotlivci, kteří nemají členský vztah ke zmiňované organizaci a souhlasí se stanovami.

Spolek byl založen 10. 11. 1994 pod názvem Sportovní jezdecký klub při SZeŠ v Lanškrouně a registrován u Ministerstva vnitra 21. 12. 1994. U České jezdecké federace je registrován pod číslem 075. Na základě novelizace Občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb. je  zapsán pod novým názvem JK Lanškroun SZeŠ, z.s.

Sídlem JK Lanškroun SZeŠ, z.s. je areál školy, Dolní Třešňovec č. 17, 563 01 Lanškroun, Pardubický kraj

JK Lanškroun SZeŠ, z.s. bylo přiděleno IČ

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1.       Základním účelem a hlavní činností JK Lanškroun SZeŠ, z.s. je

a)      Provozovat sport a odbornou činnost v rámci zapojení do sportovních, turistických a tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet materiální a tréninkové podmínky.

b)      Vytvářet podmínky pro výuku studentů SZeŠ  v oboru jezdectví a chovu koní dle schválených osnov RVP. Vychovávat absolventy se sportovní kvalifikací. Zde se bude JK Lanškroun SZeŠ řídit platnými směrnicemi České jezdecké federace.

c)       Budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá.

d)      Vést své členy a ostatní účastníky sportovních činností v JK Lanškroun SZeŠ k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel.

e)      Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, dále s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.

f)       Umožňovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů a jejich školení, zvyšování kvalifikace.

g)      Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětové činnosti.

2.       JK Lanškroun SZeŠ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo výdělečné činnosti.

III.

Orgány JK Lanškroun SZeŠ

1.       Orgány JK Lanškroun SZeŠ jsou:

a)      Valná hromada jako orgán nejvyšší.

b)      Výkonný výbor jako orgán výkonný.

c)       Předseda jako orgán statutární.

d)      Kontrolní komise jako orgán kontrolní.

 

2.       Valná hromada je:

a)      Nejvyšším orgánem JK Lanškroun SZeŠ, je složená ze všech členů starších 18ti let.

b)      Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává zasláním pozvánky na elektronickou adresu, kterou každý člen vyplní do přihlášky ke členství v klubu, pokud není adresa vyplněna je pozvání uskutečněno pouze vyvěšením pozvánky v sídle klubu a na webových stránkách školy.

c)       Výkonný výbor je povinen svolat valnou hromadu na podnět min. 2/3 členů starších 18ti let nebo z podnětu kontrolní komise.

3.   Valná hromada rozhoduje:

a)  O vzniku a zániku JK, v případě zániku rozhoduje o majetkovém vypořádání.

b)  O názvu, sídle a symbolu JK.

c)   O přijetí a změnách stanov.

d)  Volí výkonný výbor a revizní komisi.

e)  Schvaluje hlavní činnost na příští období.

f)   Rozhoduje o vyloučení člena z důvodů hrubého porušení stanov nebo NOZ a nesjednání nápravy ve stanoveném termínu. Termín nápravy stanovuje výkonný výbor.

4.    Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny účastníků s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většiny všech přítomných členů starších 18ti let.

5.    Výkonný výbor má lichý počet členů (min. 3) schválených valnou hromadou. Předseda svolává výbor pravidelně jednou měsíčně nebo dle potřeby.

6.    Výkonný výbor zabezpečuje

a)  Plnění usnesení valné hromady.

b)  spolupracuje s ČJF

c)   Spolupracuje s SZeŠ Lanškroun, městem a organizacemi v souvislosti se svojí hlavní činností.

d)  Je schopen se usnášet v přítomnosti nadpoloviční většiny nebo v přítomnosti minimálně 3 členů výboru.

7.      Revizní komise provádí revizi hlavní a vedlejší činnosti JK Lanškroun SZeŠ. Počet jejich členů schvaluje valná hromada, minimálně musí být 3 členná.

8.      Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, neprodleně je oznámí výkonnému výboru a následně budou řešeny na nejbližším zasedání výkonného výboru spolu s kontrolní komisí. Výsledek jednání musí být oznámen na nejbližší valné hromadě.

9.      Funkční období revizní komise, výkonného výboru a předsedy je čtyřleté.

IV.

Zásady členství

1.   Členem JK Lanškroun SZeŠ se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním JK. O přijetí rozhoduje výkonný výbor podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

2.   Obecné zásady členství

a)  studium na základní škole,

b)  SZeŠ Lanškroun,

c)   zaměstnanec SZeŠ Lanškroun,

d)  jiné osoby – posoudí výbor

e)  podání řádně vyplněné písemné přihlášky

f)   úrazové pojištění

g)  zaplacení členských příspěvků

h)  proškolení a podepsání BOZP při zacházení s koňmi a seznámení se s platnými směrnicemi ČJF.

3.   JK umožní svým členům sportovní výcvik a účast v jezdeckých soutěžích zajištěním kvalifikovaných cvičitelů na vlastní riziko sportovce.

4.   Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor a schvaluje je valná hromada za stanovených podmínek.

5.   Registraci členů vede výkonný výbor v kartotéce.

 

V.

Majetek JK Lanškroun SZeŠ a hospodaření

1.    Zdrojem majetku JK Lanškroun SZeŠ  jsou zejména:

a)  příspěvky členů

b)  příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře hlavní činnosti

c)   příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti

d)  příspěvky a dotace od zastřešujících organizací či sportovních svazů

e)  dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

f)   dary

2.      Majetek JK Lanškroun SZeŠ je ve vlastnictví JK jako celku. O převodech práv hospodaření s majetkem i o jeho vydání a nabytí a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor.

3.      Kromě majetku, ke kterému má JK vlastnické právo, může hospodařit s národním nebo jiným majetkem, k čemuž má zřízené právo hospodaření a řídí se obecně závaznými předpisy nebo podle předem písemně doložené dohody.

4.      Jménem JK Lanškroun SZeŠ vystupuje předseda nebo jiný pověřený člen výkonného výboru. Pověření je stanoveno výkonným výborem.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

1.      Tyto stanovy nabývají platnosti schválením na valné hromadě 11. 11. 2014

 

V Lanškrouně dne 10. 11. 2014                                       předsedkyně MVDr. Iva Podhorná