Menu

Agropodnikání – učební plán

 

Název a adresa školy: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 22
Název školního vzdělávacího programu: Agropodnikání
Kód a název oboru vzdělání: 41-41-M/01 Agropodnikání
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
  2 roky, zkrácené studium
  5 let, dálkové studium
Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2018

 

Denní studium


směr zemědělský provoz

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
1. 2. 3. 4.
A. Povinné vyučovací předměty
a)základní
Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12
Anglický jazyk/ Německý jazyk1) 4 3 4 4 15
Občanská nauka 1 1 1 3
Dějepis 2 2
Zeměpis 1 1
Matematika 3 3 4 4 14
Fyzika 2 2
Informační technologie 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Biologie a ekologie 3 4 7
Chemie 3 3 6
Základy mechanizace 4 3 7
Pěstování rostlin* 3 3 5 11
Chov zvířat* 1 3 3 4 11
Ekonomika a podnikání* 4 4 8
Motorová vozidla  2 2 4
Praxe*2) 1 2 2 1 6
Rozvoj venkova a agroturistika 2 2
celkem základní 31 33 28 31 123
b) volitelné
Základy účetnictví* 2 2
Stroje a zařízení/Právo 3) 2 2
Kynologie/ Myslivost 4) 2 2
Ochrana rostlin/ Psychologie/ Seminář z biologie/ Seminář z chemie5) 2 2
Celkem volitelné 6 2 8
Celkem povinné vyučovací předměty 31 33 34 33 131

Poznámky k učebnímu plánu
  1. Žáci si volí podle svého dosavadního vzdělávání mezi anglickým jazykem a německým jazykem
  2. Praxe jsou učební, odborné (blokové, prázdninové a individuální). Učební praxe jsou součástí rozvrhu hodin. Odborná bloková praxe je zařazována do výuky dle potřeb a podmínek nutných pro její realizaci. Není započítána do vyučovacích týdnů. Odbornou praxi prázdninovou budou žáci vykonávat během školních prázdnin, celkem 3  týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve 2. pololetí končit týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách. V každém ročníku žáci vykonávají 2 resp. 1 týden odborné individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou a nezapočítává se do celkového počtu týdnů ve školním roce (1. – 3. ročník po 2 týdnech, 4. ročník 1 týden). Praxi žáci vykonávají ve smluvních zemědělských podnicích, na školním statku nebo dle možností i v zahraničí.Mimo učební a odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných a odborných předmětech.Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe.
  1. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty stroje a zařízení, právo. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.
  2. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty kynologie a myslivost. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.
  3. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty ochrana rostlin, psychologie, seminář z biologie, seminář z chemie. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.
  4. U vybraných předmětů a zařazených cvičení se třída dělí na skupiny. O dělení třídy a počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy dle možnosti a potřeb školy a platných předpisů.

*     Předměty profilové části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.


směr chov koní a jezdectví

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
1. 2. 3. 4.
A. Povinné vyučovací předměty
a)základní
Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12
Anglický jazyk/ Německý jazyk1) 4 3 4 4 15
Občanská nauka 1 1 1 3
Dějepis 2 2
Zeměpis 1 1
Matematika 3 3 4 4 14
Fyzika 2 2
Informační technologie 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Biologie a ekologie 3 4 7
Chemie 3 3 6
Základy mechanizace 2 2 4
Pěstování rostlin* 2 3 3 8
Chov zvířat * 1 2 3 3 9
Ekonomika a podnikání * 4 4 8
Motorová vozidla  2 2 4
Praxe*2) 1 2 2  1 6
Rozvoj venkova a agroturistika 2 2
Celkem základní 29 30 28 28 115
b) volitelné
Základy účetnictví * 2 2
Chov koní * 2 3 5
Jezdectví 3) 3 3 3 3 12
Teorie jízdy 1 1 2
Celkem volitelné 4 4 7 6 21
Celkem povinné vyučovací předměty 33 34 35 34 136

 

Poznámky k učebnímu plánu
  1. Žáci si volí podle svého dosavadního vzdělávání mezi anglickým jazykem a německým jazykem
  2. Praxe jsou učební, odborné (blokové, prázdninové a individuální). Učební praxe jsou součástí rozvrhu hodin. Odborná bloková praxe je zařazována do výuky dle potřeb a podmínek nutných pro její realizaci. Není započítána do vyučovacích týdnů. Odbornou praxi prázdninovou budou žáci vykonávat během školních prázdnin, celkem 3  týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve 2. pololetí končit týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách. V každém ročníku žáci vykonávají 2 resp. 1 týden odborné individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou a nezapočítává se do celkového počtu týdnů ve školním roce (1. – 3. ročník po 2 týdnech, 4. ročník 1 týden). Praxi žáci vykonávají ve smluvních zemědělských podnicích, na školním statku nebo dle možností i v zahraničí.Mimo učební a odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných a odborných předmětech. Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe.
  1. Jezdectví je součástí učební praxe. Hodnoceno bude odděleně od zbývající učební praxe.
  2. U vybraných předmětů a zařazených cvičení se třída dělí na skupiny. O dělení třídy a počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy dle možnosti a potřeb školy a platných předpisů.

*     Předměty profilové části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.


Přehled využití týdnů ve školním roce (pro všechny směry)

Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Vyučování dle učebního plánu 33 34 33 27
Praxe odborná bloková 2 1 2 1
Praxe odborná prázdninová 1 1 1
Maturitní zkouška 6
Rezerva – návrh využití: 2 2 2 1
Sportovní výcvikový kurz 1 1
Ekologický seminář 1
Odborný kurz 1
Časová rezerva (exkurze, opakování, výchovně vzdělávací akce, apod.) 1 1 1
Celkem týdnů 38 38 38 35

 

Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod. O jejich délce, termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy.