Menu

Agropodnikání – profil absolventa

Název a adresa školy: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 22
Zřizovatel: Pardubický kraj
Název školního vzdělávacího programu: Agropodnikání
Kód a název oboru vzdělání: 41-41-M/01 Agropodnikání
Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2015

1.1. Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, ve službách pro zemědělství, v plemenářských, šlechtitelských a semenářských podnicích, v nákupních a obchodních organizacích, v ekonomických útvarech podniků, ve službách pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny. Absolvent se zejména uplatní jako zemědělský technik, agronom, zootechnik nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce služeb pro zemědělství, prodejce techniky. Může vykonávat funkce poradce pro zemědělství, pracovníka zemědělské inspekce, administrativního a správního pracovníka na ekonomickém úseku, ve státní správě nebo odborného pracovníka pro rozvoj venkova a agroturistiky.
Absolvent směru zemědělský provoz hospodaří integrovaným způsobem. Absolvent směru chov koní a jezdectví může působit jako aktivní jezdec, případně cvičitel, trenér a rozhodčí nebo podnikatel v agroturistice, cestovním ruchu. Absolvent směru ekonomika může působit v provozních, ekonomických, obchodně-podnikatelských a administrativních činnostech zemědělských i nezemědělských podniků.
Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T a B. U studia zaměřeného na chov koní je možnost připravit se k získání licence jezdce případně cvičitele.

1.2. Výsledky vzdělávání – očekávané kompetence absolventa

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žák osvojil všechny klíčové kompetence, rozvíjel svoje obecné předpoklady a své občanské vědomí, aby si vytvořil na úrovni odpovídající jeho schopnostem a studijním předpokladům odrazový můstek pro uplatnění v praxi i pro další celoživotní vzdělávání. Absolvent je veden hlavně k tomu, aby:

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Kompetence k učení
– měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
– ovládal různé techniky učení, uměl si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
– uplatňoval různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), uměl efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; byl čtenářsky gramotný;
– s porozuměním poslouchal mluvené projevy (výklad, přednášku, proslov aj.), pořizoval si poznámky;
– využíval ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušenosti svých i jiných lidí;
– sledoval a hodnotil pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímal hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí;
– znal možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání;
Kompetence jsou ve výuce realizovány výkladem nové látky, samostatnou prací s textem, zadáváním domácích úkolů a samostudiem, využíváním e-learningových modulů pro studium a testování zvládnuté látky.

Kompetence k řešení problémů
– porozuměl zadání úkolu nebo určil jádro problému, uměl získat informace potřebné k řešení problému, navrhnul způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnil jej, vyhodnotil a ověřil správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
– uplatňoval při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace
– volil prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využíval zkušeností a vědomostí nabytých dříve
– spolupracoval při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
Kompetence jsou ve výuce realizovány zadáváním a následným řešením samostatných i skupinových úkolů pomocí různých metod a informačních zdrojů.

Komunikativní kompetence
– účastnil se aktivně diskusí, formuloval a obhajoval své názory a postoje
– vyjadřoval se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentoval
– zpracovával administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata
– dodržoval jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
– zaznamenával písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskuzí, porad apod.)
– vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
– formuloval své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně
– dosáhnul jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozuměl běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
– dosáhnul jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom jazyce
– chápal výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, byl motivován k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení
Kompetence jsou ve výuce realizovány podněcováním diskusí ve třídách, prezentací referátů, ročníkových prací a podnikatelských projektů. Žáci jsou vedeni k používání odborné terminologie jednotlivých oborů a k dodržování zásad kulturního projevu a chování ve školním prostředí i mimo něj.

Personální a sociální kompetence
– reagoval adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímal radu i kritiku
– přijímal a odpovědně plnil svěřené úkoly
– pracoval v týmu, podílel se na realizaci společných pracovních a jiných činností
– posuzoval reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadoval důsledky svého jednání a chování v různých situacích
– stanovil si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek
– ověřoval si získané poznatky, kriticky zvažoval názory, postoje a jednání jiných lidí
– měl odpovědný vztah ke svému zdraví, pečoval o svůj fyzický i duševní rozvoj, byl si vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
– adaptoval se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňoval, byl připraven řešit své sociální i ekonomické záležitosti, byl finančně gramotný
– podněcoval práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažoval návrhy druhých
– přispíval k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhal předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
Kompetence jsou realizovány vytvářením příznivého sociálního klimatu při všech aktivitách ve škole i mimo ni. Interpersonální vztahy v učitelském kolektivu a mezi učiteli a žáky mají charakter rodinného prostředí. Žáci mají k dispozici služby psychologa, který pravidelně dochází do školy.

Občanské kompetence a kulturní povědomí
– dodržoval zákony, respektoval práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
– zajímal se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě- jednal v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispíval k uplatňování hodnot demokracie
– chápal význam životního prostředí pro člověka a jednal v duchu udržitelného rozvoje
– jednal odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
– uvědomoval si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupoval s aktivní tolerancí k identitě druhých
– uznával hodnotu života, uvědomoval si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
– uznával tradice a hodnoty svého národa, chápal jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu
– podporoval hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měl k nim vytvořen pozitivní vztah
Kompetence jsou ve výuce realizovány diskusemi o politickém a společenském dění u nás i ve světě, o zákonnosti a právním vědomí jednotlivců, o úrovni naší legislativy. Během studia jsou žáci seznamováni s aktuálními změnami právních předpisů, diskutují o jejich významu pro společnost a vlivu na situaci státu i jednotlivců. Pracují se změnami v zákonech a používají je na konkrétních příkladech.

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

– měl odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomoval si význam celoživotního učení a byl připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám
– vhodně komunikoval s potenciálními zaměstnavateli, prezentoval svůj odborný potenciál a své profesní cíle
– měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodoval o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
– měl reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a uměl je srovnávat se svými představami a předpoklady
– uměl získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využíval poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání
– znal obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
– rozuměl podstatě a principům podnikání, měl představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání, dokázal vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi
Kompetence jsou realizovány seznamováním se s jednotlivými podnikatelskými subjekty a jejich činností. Žáci jsou seznámeni s požadavky zaměstnavatelů, se základními právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů a průběžně sledují situaci na trhu práce ve svém oboru.

Matematické kompetence

– nacházel vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, uměl je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení
– četl a vytvářel různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod. )
– efektivně aplikoval matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích
– správně používal a převáděl běžné jednotky
– používal pojmy kvantifikujícího charakteru
– prováděl reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
– aplikoval znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru
Kompetence jsou realizovány efektivním aplikováním matematických postupů při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích.

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

– získával informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet
– pracoval s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií
– pracoval s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií
– pracoval s běžným základním a aplikačním programovým vybavením

– učil se používat nové aplikace
– komunikoval elektronickou poštou a využíval další prostředky online a offline komunikace
– uvědomoval si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupoval k získaným informacím, byl mediálně gramotný
Žáci v jednotlivých předmětech pracují s internetem, získávají informace z různých zdrojů, pracují s osobním počítačem. Ve výuce se používají materiály zpracované pro interaktivní tabuli a e-learning.

ODBORNÉ KOMPETENCE

Absolvent je veden hlavně k tomu, aby:

Vykonávat a organizovat pracovní činnosti při pěstování rostlin

– sestavoval osevní postupy, vypracovával plány hnojení a ochrany rostlin
– navrhoval vhodné technologické postupy pro pěstování polních plodin
– organizoval a případně prováděl orbu, předseťovou přípravu půdy, hnojení, setí a sázení, ošetřování porostů během vegetace, sklizeň některých plodin a posklizňovou úpravu plodin
– sledoval a vyhodnocoval meteorologické údaje a na jejich základě volil vhodná agrotechnická a jiná opatření
– realizoval preventivní opatření proti výskytu chorob a škůdců polních plodin
– posuzoval stav porostu v různých vývojových fázích, kontroloval úspěšnost agrotechnického zásahu ve stanovených lhůtách, organizoval následná opatření
– vhodně skladoval potřeby (např. hnojiva) a produkty rostlinné produkce
– navrhoval způsoby zpracování ostatních produktů
Kompetence jsou realizovány výkladem učiva z oblasti pěstování rostlin, praktickým procvičováním v laboratoři i v terénu zpracováváním referátů a projektových prací, studiem odborné literatury (časopisy, knihy, internet), odbornými exkurzemi.

Vykonávat a organizovat pracovní činnosti při chovu zvířat

– uplatňoval kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům (vystupoval proti týrání, respektoval prvky welfare)
– posuzoval mikroklima objektů určených pro zvířata a vyvozoval příslušná opatření
– navrhoval vhodný technologický postup pro určitý druh a kategorii zvířat
– posuzoval zdravotní stav zvířat, realizoval preventivní opatření
– připravoval, ošetřoval a hodnotil pastevní porosty, organizoval pastvu
– ovládal, organizoval, prováděl a kontroloval základní plemenářskou práci (selekci, kontrolu užitkovosti, plemenitbu)
– vybíral vhodná krmiva a sestavoval krmné dávky pro jednotlivé druhy a kategorie hospodářských zvířat
– zaváděl a organizoval krmení, chov a odchov a ošetřování hospodářských zvířat
– vhodně skladoval a uchovával živočišné produkty a navrhoval způsoby jejich zpracování
Kompetence jsou realizovány výkladem učiva z oblasti chovu zvířat, praktickým procvičováním v laboratoři a ve stájích, zpracováváním referátů a projektových prací, studiem odborné literatury (časopisy, knihy, internet), odbornými exkurzemi.

Efektivně využívat zemědělskou techniku, řídit motorová vozidla

– doporučoval skladbu strojů a zařízení pro jednotlivé technologie a vytvářel organizační opatření pro jejich efektivní využívání
– sledoval technický stav používaných strojů a zařízení a zajišťoval jejich seřízení, ošetřování a opravy
– minimalizoval znečišťování pracovního a životního prostředí z technických zdrojů a znehodnocování půdy v důsledku používání těžké mechanizace
– sledoval vývoj zemědělské techniky a usiloval o modernizaci a zefektivnění technologických procesů
– řídil motorová vozidla skupiny T a B (případně C) a prováděl jejich údržbu
Kompetence jsou realizovány teoretickou a praktickou výukou v odborných předmětech a praxi, praktickou činností na školním statku, získáním řidičského oprávnění skupiny T a B.

Vykonávat a organizovat činnosti související s ochranou a tvorbou krajiny, ekologickým zemědělstvím a rozvojem venkova

– realizoval pěstování rostlin a chov zvířat v podmínkách ekologického zemědělství
– zabezpečoval svěřený úsek výroby s cílem nepoškozovat životní prostředí
– navrhoval způsoby ochrany a tvorby krajiny
– vykonával a organizoval činnosti související s ochranou a tvorbou krajiny
– zakládal a udržoval zeleň ve volné krajině a v intravilánu
Kompetence jsou realizovány výukou v odborných předmětech, organizací ekologických dnů, péčí o zeleň v širším okolí školy, důsledným tříděním odpadů, tematickými exkurzemi.

Vykonávat ekonomické činnosti a podnikatelské aktivity

– vedl předepsanou provozní dokumentaci pro jednotlivé úseky výroby a používal ji pro návrhy běžných organizačních opatření
– řídil daný úsek zemědělské výroby včetně využívání odborných služeb poskytovaných jinými subjekty
– sestavoval kalkulaci výrobků a služeb a ovládá tvorbu cen
– zajišťoval základní operace personálního řízení a uzavírání pracovní smlouvy
– vyhotovoval účetní doklady, vedl daňovou evidenci, účetnictví
– zabezpečoval nákup surovin a materiálu, prodej zemědělských produktů
– posuzoval ekonomické ukazatele výroby
– využíval marketingových nástrojů k prezentaci podniku, nabídce zemědělských produktů a služeb
– realizoval podnikatelské aktivity v konvenčním a ekologickém zemědělství, agroturistice, při ochraně a tvorbě krajiny, rozvoji venkova apod.
Kompetence jsou realizovány praktickými činnostmi v daných oblastech, zpracováním podnikatelského záměru, odborné praxe v zemědělských podnicích a soukromých farmách,

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

– osvojoval si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami, rozpoznal možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad a možných rizik
– chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti
– znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
– znal systém péče o zdraví pracujících (preventivní péče, úrazy, nemoci z povolání apod.)
– byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu
Kompetence jsou realizovány důsledným dodržováním bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci ve škole, školním statku a v navštěvovaných provozech. Žáci jsou pravidelně proškolováni

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobku nebo služeb

– chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
– dodržoval stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti
– dbal na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňoval požadavky klienta
Kompetence jsou realizovány vedením žáků k dodržování kvality a norem při práci na daném pracovišti. Reprezentací na různých akcích (burzy škol, oborové soutěže, sportovní soutěže, Dny školy, Hliněný pohár) zvyšují prestiž školy.

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

– zvažoval při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady
– znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení
– efektivně hospodařil s finančními prostředky
– nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí
Kompetence jsou realizovány využíváním všech prostředků, které nevedou ke zvyšování ekologické stopy (šetření s energiemi, materiálem, třídění odpadů, péče o zeleň).

1.3. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání

Podle školského zákona a platných předpisů MŠMT je vzdělávání ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné části a profilové části. (Příloha č. 2). Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem v platném znění a příslušnou vyhláškou o ukončování studia ve středních školách v platném znění. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Stupeň dosaženého vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou.