Vyhledávač

Načítání

MENU

Biologie a chemie_maturitní okruhy

 

Logo školy

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2017/2018

43 – 41 – M/01   Veterinářství    
41 – 41 – M/01   Agropodnikání

 

Biologie a chemie

ústní zkouška před zkušební komisí


 

1

    Buňka – prokaryota, eukaryota, rostlinné a živočišné buňky, rozmnožování

2

    Buňka - buněčný metabolismus – autotrofie a heterotrofie (dýchání, fotosyntéza, fermentace)

3

    Evoluce

4

    Jednobuněčné organismy - viry, bakterie a prvoci

5

    Houby

6

    Rostlinné orgány – morfologie a anatomie – kořen, stonek, list, květ, květenství, plod

7

    Rostliny výtrusné, nahosemenné a krytosemenné (dvouděložné i jednoděložné)

8

    Významné čeledě rostlin – brukvovité, růžovité, miskovité, merlíkovité, bobovité, lipnicovité

9

    Pohlavní a nepohlavní rozmnožování organismů

10

    Orgánové soustavy člověka

11

    Významné třídy bezobratlých: – ploštěnci, hlísti, členovci, hmyz

12

    Obratlovci – ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci

13

    DNA a RNA, dědičnost na molekulární úrovni (transkripce a translace – biosyntéza bílkovin)

14

    Chyby při přenosu gen. Informace – mutace a mutageny

15

    Geny, alely a zákony dědičnosti

16

    Dědičnost a pohlaví

17

    Ekologie – abiotické a biotické faktory prostředí

18

    Etologie

19

    Obecná chemie – stavba atomu, periodická soustava prvků, zápisy elektronové konfigurace,

    hybridizace, chemická vazba

20

    Obecná chemie II. – radioaktivita, chemické reakce typy, chemická reaktivita, teorie kyselin a zásad

21

    Anorganická chemie – značky, názvoslovné principy (binární sloučeniny,kyseliny

    (poly, peroxo, thio, …),zásady, soli (jednoduché, podvojné, kombinované), komplexní sloučeniny)

22

    Anorganická chemie – základní charakteristiky skupin prvků, anorganické prvky podrobně (O, H, N, C)

23

    Organická chemie – chemie C, uhlovodíky

24

    Organická chemie – deriváty uhlovodíků (halogen deriváty, kyslíkaté deriváty, dusíkaté deriváty)

25

    Organická chemie – chemické reakce v organické chemii

26

    Bioorganická chemie – glycidy, lipidy, bílkoviny, polysacharidy

27

    Bioorganická chemie – nukleové kyseliny, biologicky aktivní látky (hormony, enzymy)

28

    Biochemie – základní metabolické procesy (dýchání, fotosyntéza, metabolismus sacharidů, bílkovin)

30. září 2017