Vyhledávač

Načítání

MENU

zemědělské předměty [ZEMK]

 

Logo školy

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2017/2018

41 – 41 – M/01 Agropodnikání


 

zemědělské předměty [ZEMK]
(směr chov koní a jezdectví)

ústní zkouška před zkušební komisí

 


 

1.            Identifikace koní

2.            Chody koní a mechanika pohybu

3.            Plemena koní chovaná v ČR a důležitá světová plemena

4.            Reprodukce v chovu koní (říje, březost, porod)

5.            Odchov hříbat

6.            Výživa a krmení koní

7.            Ustájení koní

8.            Péče o kopyto a základy podkovářství

9.            Výkonnostní zkoušky

10.         Jezdecký sport

11.         Výživa a krmení hospodářských zvířat (včetně pastvy a napájení)

12.         Chov skotu

13.         Plodnost hospodářských zvířat

14.         Porod u samic hospodářských zvířat

15.         Produkce mléka dojnic a dalších hosp. zvířat

16.         Mastitidy

17.         Chov prasat

18.         Chov ovcí a koz

19.         Chov drůbeže včetně produkce vajec

20.         Chov králíků

21.         Povětrnostní a klimatičtí činitelé

22.         Půda, složení, vlastnosti, půdní druhy a typy

23.         Výživa rostlin a hnojení – organická hnojiva

24.         Zpracování půdy, ošetřování rostlin během vegetace, sklizeň

25.         Speciální pěstování rostlin – obiloviny jarní, ozimé, okopaniny, olejniny, luskoviny, pícniny

26.         Základy ochrany rostlin

27.         Zpracování rostlinných produktů

 

30. září 2017